امروز: یکشنبه 12 آذر 1402
اعتیاد ارتباط تنگاتنگی با آسیب های جسمی و روانی دارد و سلامت فرد را تهدید می كند هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه سیستم های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل های شخصیتی افراد وابسته به مواد و افراد سالم مورد مطالعه می باشدا ین تحقیق از نوع علی مقایسه ای است جامعه آماری این تحقیق را معتادانی كه برای ترك به كلینك های ترك اعتیاد شهرستان اهر مراجعه می كند بود
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 2,081
فرمت فایل docx
حجم فایل 241 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 91
79,200 تومان
مقایسه سیستم های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل های شخصیتی افراد وابسته به مواد و افراد سالم

 

تحقیق کامل و اماده برای تحقیق کارشناسی ارشد مشاوره

به همراه مقاله استخراجی از آن

 

عنوان

مقایسه سیستم های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل های شخصیتی افراد وابسته به مواد و افراد سالم

 

 

 

چکیده

 روش نمونه گیری بصورت در دسترس بود و در ابتدا 45 نفر از افراد معتاد را انتخاب و سپس 45 نفر از افراد سالم با توجه به سن و جنس افراد معتاد انتخاب شدند.ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد پنج گانه شخصیت (نئو) و پرسشنامة شخصیتی گری- ویلسون می‌باشد. روایی‌ محتوایی آن توسط متخصصان تأیید و میزان پایایی آن تعیین شد. با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس چند متغیره و به کمک نرم افزار SPSS16 داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس یافته‌ها بین سیستم های مغزی و رفتاری و عامل های شخصیتی افراد معتاد و سالم تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس تحلیل واریانس دوعاملی بین میانگین نمرات سیستم های مغزی - رفتاری و عامل های شخصیتی دو گروه افراد معتاد و سالم  تفاوت معنی دار وجود دارد.  بنظر می‌رسد ابعاد پنج گانه شخصیت  و سیسستم های مغزی و رفتاری مجموعه‌ای از ویژگی هایی است كه در حفظ بهداشت روانی فرد موثر بوده است.

 

کلید واژه‌ها: ابعاد پنج گانه شخصیت، سیسستم های بازداری، فعال سازی مغزی و رفتاری، افراد وابسته به مواد،  فراد سالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

      عنوان                                                                                                               صفحه 

چکیده

 

1

فصل اول . كلیات تحقیق

 

2

1-1

مقدمه.................................................................................................................................

3

1-2

بیان مسئله...............................................................................................................

4

1-3

ضرورت و اهمیت تحقیق .....................................................................................

8

1-4

اهداف تحقیق...............................................................................................................

10

1-5

فرضیات تحقیق...............................................................................................................

10

1-6

سوالات تحقیق...............................................................................................................

10

1-7

1-8

تعریف واژهها و اصطلاحات تحقیق.................................................................

 محدودیت های تحقیق

11

12

فصل دوم . ادبیات تحقیق

 

13

 

مقدمه...............................................................................................................

14

2-2

مبانی نظری

14

2-1

تعریف شخصیت...............................................................................................................

14

2-2-

نظریه های شخصیت....................................................................................................

14

2-2-1

رویکرد روانکاری  ...............................................................................................

15

2-2-2

نظریه شخصیت یونگ.........................................................

16

2-2-3

رویکرد پدیدار شناختی (نظریه ی انسان گرا )........................................................

16

2-2-4

رویکرد یادگیری اجتماعی........................................................

19

2-2-5

شخصیت از دیدگاه  آیزنک........................................................

20

2-2-6

نظریه شخصیت گوردون آلپورت........................................................ .........................

21

2-2-7

2-2-8

نظریه شخصیت ریموند کاتل........................................................ ...........

مدل پنج عامل اصلی شخصیت........................................................ .....................

22

22

2-2-9

مفهوم شخصیت از دیدگاه کوستا و مک کری........................................................

23

2-2-10

نظریه ی سیستمهای مغزی و رفتاری  آیزنک.......................................................

32

2-3-

نظریه شخصیت گری........................................................ ...............................................

34

2-4-

سیستمهای مغزی رفتاری........................................................

37

2-5-

توصیف سیستمها: ........................................................ ...............................................

38

2-6-

2-7-

2-8-

رویکردهای موجود در باب شخصیت........................................................

ماهیت شخصیت ........................................................ ................................................

هسته و پوسته شخصیت........................................................ .....................................

40

41

42

2-9

2-10

2-10-1

2-10-2

2-10-3

2-10-4

2-10-5

2-10-6

2-10-7

2-10-8

2-10-9

2-10-1

روان شناسی رشد شخصیّت........................................................

تعریف اعتیاد................................................................................................................

علل پیدایش وتداوم اعتیاد  ...........................................................................

عوارض اعتیاد برسلامت جسمی وروانی فرد.................................................................

عوارض شغلی اعتیاد  ......................................................................................

عوارض اقتصادی...................................................................................................

عوارض اجتماعی.............................................................................................................

روشهای ترك اعتیاد ودرمان بیماران معتاد به مواد مخدر.............................................

روش كم كردن تدریجی مواد مخدر...............................................................................

روش استفاده از داروهای ترك اعتیاد بصورت سرپائی................................................

روش های استفاده ازداروهای ترك اعتیاد با بستری شدن در بیمارستان.....................

روش سم زدائی  U.R.O.D    ....................................................................

44

45

46

46

46

47

47

47

48

48

48

49

2-2-

بخش دوم : پیشینه های تحقیق

50

2-2-1

تحقیق های داخلی: ........................................................

50

2-2-2

2-2-4

مروری بر تحقیق های خارجی........................................................

جمع بندی ادبیات تحقیق

51

53

فصل سوم. روش تحقیق

 

55

3-1

طرح تحقیق........................................................ ........................................................

56

3-2

متغیرهای تحقیق........................................................ ........................................................

56

3-3

 جامعه آماری........................................................

56

3-4

 ابزارهای اندازه‌گیری تحقیق.......................................................

57

3-5

شیوه اجرای تحقیق........................................................ ........................................

58

3-6-

 

4-1

4-2

4-3

 

5-1

5-2

5-3

5-4

 

روش تحلیل داد‌‌ه‌ها

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مقدمه

یافته های توصیفی

یافته های آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری

مقدمه

تفسیر یافته های تحقیق

پیشنهادهای پژوهش

نتیجه‌گیری کلی

منابع

 

58

59

60

60

63

70

71

71

73

73

74 

 

 

 

 فهرست مطالب

      عنوان                                                                                                               صفحه 

 

 

 

 

 

جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار سیستم های بازداری، فعال سازی مغزی افراد وابسته به مواد و افراد سالم........................................................................................................................................

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار ابعاد پنج گانه شخصیت افراد وابسته به مواد و افراد سالم.......

جدول 4-3: نتایج آزمون باکس برای سیستم های بازداری، فعال سازی مغزی در دو گروه افراد وابسته به مواد و افراد سالم.................................................................................................

جدول 4-4: نتایج آزمون لوین برای متغیر های سیستم های بازداری، فعال سازی مغزی در دو گروه افراد وابسته به مواد و افراد سالم.........................................................................

جدول 4-5: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری در متغیر های مورد مطالعه............

جدول 4-6: خلاصه نتایج آزمون معنی داری تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) بر روی زیر مقیاس های سیستم های بازداری، فعال سازی دو گروه .........................

جدول 4-7: نتایج آزمون باکس برای عاملهای شخصیت در دو گروه افراد وابسته به مواد و افراد سالم......................................................................................................................

جدول 4-8: نتایج آزمون لوین برای متغیر های عاملهای شخصیت در دو گروه افراد وابسته به مواد و افراد سالم............................................................

جدول 4-9:نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری در متغیر های مورد مطالعه............

جدول 4-10: خلاصه نتایج آزمون معنی داری تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) بر روی زیر مقیاس های عامل های شخصیت دو گروه .........................................................

 

 

 

 

61

62

 

63

 

64

64

 

65

 

67

 

 

67

68

 

68

 

 

 

  

مقدمه

    امروزه جوامع بشری بیش از پیش شاهد ناسازگاریها، ناهنجاریها و انحرافات اجتماعی می باشد و در این بین، اعتیاد بعنوان یکی ازجدی ترین و پیچیده ترین معضلات اجتماع ، مشکلات عدیده ای را در حوزه های روانی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی بوجود آورده است و باوجود پیشرفتهای علمی که در این خصوص صورت گرفته هچنان در حال گسترش بوده و هرساله افراد زیادی را به دام خود می کشد. همچنین اعتیاد به موادمخدر یکى از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است که عوارض ناشى از آن تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب رکود اجتماعى در زمینه ‏هاى مختلف مى‌گـــــردد.  همچنین ویــرانگری‏ هاى حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیارى از ارزش‌ها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدى به مخاطره مى‌اندازد. از طرفی اختلال شخصیتی بیش از همه چیز فرد را در برابر اعتیاد آسیب‌پذیر می‌سازد. سپس اعتیاد ، خود اختلالهای موجود را تشدید می‌کند و دایره معیوب ادامه می‌یابد. شخص معتاد برای بدست آوردن ماده مخدر دست به اعمال خلاف قانون و اخلاق می‌زند و با آزاد شدن از قید و بندهای اخلاقی مرتکب جنایت نیز می‌شود. در کل شخصیتهای روان‌نژند و نیز روان‌پریش را می‌توان در برابر اعتیاد بسیار آسیب‌پذیر دانست. شخصیتهای روان‌نژند، یعنی کسانی که دارای بیماریهای روانی خفیف هستند که با ضعف روانی ، اضطراب ، وسواس ، ترس و بی‌تصمیمی مشخص می‌شوند؛ شخصیتهای روان‌پریش ، یعنی کسانی که به علت عدم رشد خلقی ، در سازش اجتماعی دچار اشکال هستند و دارای خلق و خوی متغیر و قضاوت ناپایدار می‌باشند. مبتلایان به این بیماریها آسانتر به مواد مخدر گرایش می‌یابند و در زمره معتادان درمی‌آیند. بدیهی است بسیاری از همین شخصیتها نیز غیر معتاد باقی می‌مانند. 

 در سال های اخیر رویکردهای روان- زیست شناختی در شخصیت، رشد و تحول فزآینده ای داشته اند. بخشی از آن به دلیل ابداع تکنولوژی مانند انواع تصویر برداری های مغزی و بخشی دیگر به دلیل پیدایش توافق عمومی محققان در توجه به فرایند های زیستی به عنوان زیرینای شخصیت می باشد.  هانس آیزنک و جفری گری در میان نخستین پیشگامان فرضیه صفات شخصیت، چشم انداز تازه‏ای از تفاوت های فردی در این حیطه از کارکرد مغز ارائه دادند. هردو نظریه پرداز با این فرض آغاز کردند که ما می توانیم فرایند های مغزی را توسط معانی ساده ‏شد ه‏ای از مفهوم سیستم عصبی مشخص کنیم، زیرا این مفاهیم مدارهای کلیدی مرتبط با شخصیت و رفتار را در بر دارند و در این میان نظریه صفت مبتنی بر تحلیل عاملی دیدگاه ‏روان- زیست شناختی آیزنک حمایت بین المللی گسترده ‏ای دریافت کرد و شدیداً مورد حمایت تجربی قرارگرفت . الگوی سه عاملی شامل برونگردی، روان آزرده ‏گرایی و روان گسسته گرائی است.

 بر طبق نظریه آیزنک بعد شخصیتی روان آزرده گرائی با بعد درونگردی متعامد است.افرادی که نمره بالایی در مقیاس برونگردی می گیرند(برون گراها) عموماً معاشرتی، خونگرم، اجتماعی، فعال و خوشبین هستند، در حالی که آنهایی که نمره ای پایین در این بعد می گیرند (درون گراها) ساکت، غیر اجتماعی، منفعل و مراقب هستند. آیزنک پیشنهاد کرد که تفاوت های فردی در برونگردی منعکس کننده تفاوت در شدت برانگیختگی قشر مخ‏(کورتکس) است و از تفاوت در واکنش به نظام فعال ساز شبکه ای صعودی به محرک های محیطی ناشی می شود، وی استدلال کرد که درون گراها برانگیختگی کرتکس بیشتری نسبت به برون گراها دارند و آسان تر شرطی می شوند. روان آزرده ‏گرائی نیز به عنوان انعکاس تفاوت های فردی در واکنش به محرک های منفی محیط در نظر گرفته شد. افرادی که نمره بالایی در روان آزرده ‏گرائی می گیرند نسبت به کسانی که نمره پایین تری می گیرند، به محرک های ناخوشایند واکنش منفی تری نشان می دهند و مستعد تجارب ناخوشایند هستند. برخی روان شناسان، عقیده دارند كه شخصیت، مبتنی بر عملكرد دستگاه عصبی است و سابقه ی چنین بحثهایی به كارهای پاولف برمی گردد كه در مطالعات فیزیولوژی و شرطی سازی كلاسیك، گرایش و ویژگی های خاصی را از نظر شخصیتی مشاهده و متمایز كرد. بر اساس نظریه پاولف، فرآیندهای رفتاری از طریق الگوهای مربوط به برانگیختگی و بازداری در سیستم اعصاب، قابل تبیین است. هر چه محرك های درونی و بیرونی كه باعث برانگیختگی و بازداری می شود، بیشتر تكرار شود، شكل با ثبات تری در مغز می یابد و منجر به رفتارهای قالبی پویا می شود كه تا اندازه ی زیادی در برابر تغییر مقاوم اند و به علت مشكل نسبتا پایدار خود، احتمالا به عنوان بخشی از شخصیت فرد در می آیند.

پژوهش حاضر به منظور بررسی  مقایسه سیستم های بازداری و فعال سازی مغزی و عامل های شخصیتی در میان افراد وابسته به مواد و افراد سالم است.

1-2- بیان مسئله

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا