امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
نظام بانکی کشور در سال های اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات سر رسید گذشته و معوق ناشی از عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطاء تسهیلات به تحقیق های جدید از اهمیت زیادی برخوردار است تحقیق حاضر که با جهت گیری کاربردی صورت گرفته، هدفش بررسی ، تبیی
دسته بندی مدیریت مالی
بازدید ها 2,880
فرمت فایل docx
حجم فایل 229 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135
22,800 تومان
عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

فـهــرست مــطـالب

عناوین                                                                                          صفحه

فصل اول کلیات تحقیق -------------------------------                      1-7

(1-1) – مقدمه                                                                                                   1

(1-2) - بیان مسئله                                                                                              2

(1-3) – ضرورت واهمیت تحقیق                                                                              3

(1-4) – اهداف تحقیق                                                                                          4

(1-5) – سئوالات تحقیق                                                                                        4

(1-6) – فرضیه های تحقیق                                                                                    5

(1-7) – تعریف اصطلاحات                                                                                     5

فصل دوم ادبیات نظری تحقیق ------------------------------          8-75

(2-1) – مقدمه                                                                                                   9

(2-2) – تاریخچه بانکداری                                                                                   10

(2-2-1) – تاریخچه بانکداری درجهان و ایران                                                            10

(2-2-1-1) – تاریخچه بانکداری در جهان                                                                 10

(2-2-1-2) – تاریخچه بانکداری در ایران                                                                  12                                                                

(2-2-1-2-1)- بانک سپه                                                                                    13

(2-2-1-2-1)- موسسه رهنی ایران                                                                         13

(2-2-1-2-1)- بانک ملی                                                                                     14

(2-3)- بانک قوامین                                                                                            14

(2-3-1) – عملکرد اعتباری  بانک قوامین                                                                 14

(2-3-2)- فعالیت های اصلی بانک قوامین                                                                 15

(2-3-3) – ماموریت بانک قوامین                                                                           16

(2-4)-  وظایف وماموریت های بانک ها                                                                    16

(2-5)- ویژگیهای متمایز بانک نسبت به سایر موسسات تجاری                                        17

(2-6) – اصول تسهیلات بانکی                                                                               18

(2-6-1) – اصل نقدینگی                                                                                     18

(2-6-2) – اصل منفعت                                                                                       18

(2-6-3) – اصل امنیت                                                                                        19

(2-6-4)– اصل نظارت                                                                                         19

(2-7) – اصل تخصیص                                                                                        19 

(2-7-1) – اصل تخصیص بانکی از نظر انگلیس                                                          20

(2-7-2) – اصل تخصیص بانکی از نظر آلمان                                                             20

(2-7-3) – اصل تخصیص بانکی از نظر فرانسه                                                            21

(2-8) – سپرده های بانکی                                                                                    21

(2-8-1) - سپرده های قرض الحسنه                                                                       21                                                                                                                        

(2-8-1-1) – سپرده های جاری                                                                            22

(2-8-1-2) –سپرده های پس انداز                                                                         22

(2-8-2)- سپرده های مدت دار                                                                              22

(2-9-1)- تسهیلات اعتباری                                                                                  22

(2-9-1) – قرض الحسنه                                                                                     23

(2-9-2) – مضاربه                                                                                             24

(2-9-3) – مشارکت مدنی                                                                                    24

(2-9-4) – مشارکت حقوقی                                                                                  24

(2-9-5) – فروش اقساطی                                                                                    25

(2-9-6) – اجاره به شرط تملیک                                                                            25

(2-9-7) – معاملات سلف                                                                                    25

(2-9-7-1) – شرایط محصولات پیش فروش سلف                                                       26

(2-9-8) – جعاله                                                                                               26

(2-9-9) – مزارعه                                                                                              26

(2-9-10) – مساقات                                                                                          27

(2-10) – انواع تسهیلات از لحاظ مدت                                                                    27

(2-10-1) – تسهیلات کوتا مدت                                                                            27

(2-10-2) – تسهیلات میان مدت                                                                           27       

(2-10-3) – تسهیلات بلند مدت                                                                            28

(2-11) – فعالیت های مربوط به اعطای اعتبار بدون نقص                                              28

(2-12)- نظارت                                                                                                 28

(2-12-1)- نظارت سازمانی                                                                                   29    

(2-12-2)- اهداف نظارت سازمانی                                                                          30

(2-12-3)- نظارت بانکی                                                                                      30

(2-12-3-1)- انواع نظارت بانکی                                                                            31

(2-12-3-2)- نظارت عمومی                                                                                31

(2-12-3-1-1)- نقش نظارت در اجرای صحیح سیاستهای پولی                                      33

(2-12-3-1-2)- نظارت اداری                                                                               33

(2-12-3-1-3)- نظارت عملیاتی                                                                            33

(2-12-3-2) – مراحل نظارت عملیاتی                                                                     34

(2-12-3-2-1) –نظارت به هنگام بررسی تقاضای تخصیص منابع                                    34                                                                         

(2-12-3-2-2) –نظارت بر نحوه مصرف                                                                   34                                                    

(2-12-3-2-3) –نظارت بر بازگشت منابع وسود مورد انتظار آن                                      34                                                      

(2-12-4) – اهداف نظارت بانکی                                                                            35

(2-13) – عوامل اساسی ومعیار های تعین اعطای تسهیلات                                            35 

(2-13-1) – شخصیت                                                                                         36

(2-13-2) – ظرفیت                                                                                           36

(2-13-3) – سرمایه                                                                                           36

(2-13-4) – وثیقه                                                                                             37

(2-13-4-1) – عوامل موثر در اخذ وثیقه                                                                  37                                                                                 

(2-13-4-1-1) – قابلیت اجرای طرح ها                                                                  37

(2-13-4-1-2) – نظارت بر معامله                                                                         38

(2-13-4-1-3) – شرایط اقتصادی                                                                         38

(2-13-4-2) - وثایق قابل قبول                                                                             38

(2-13-4-3) – انواع وثایق                                                                                   38

(2-13-4-3-1)- اموال                                                                                        38

(2-13-4-3-2) – اسناد تضمینی                                                                           40

(2-13-4-3-3) – انواع اسناد تضمینی                                                                     41

(2-13-4-3-4) – انواع قرار دادها                                                                           43

(2-14) – سیستم مدیریت ریسک وساختار آن در نظام بانکی                                         44

(2-14-1) – اجزاء تشکیل دهنده سیستم مدیریت ریسک                                             44

 (2-14-2) – انواع ریسک های اساسی بانک                                                              47

(2-14-2-1) – ریسک عملیاتی                                                                             48

(2-14-2-2) – ریسک نقدینگی                                                                            48

(2-14-2-3) – ریسک بازار                                                                                  48

(2-14-2-4) – ریسک اعتبار ی                                                                             49

(2-14- 3)- سود (بهره) بانکی                                                                               53

(2-14-3-1) – کارکرد نرخ های بهره در اقتصاد                                                         53 

(2-14-3-2) – نرخ بهره در بانکداری متعارف                                                            54

(2-14-3-3) – مکانیزم تعین نرخ بهره                                                                     55

(2-14-4) -  نرخ سود در اقتصاد ایران                                                                     56

(2-14-5) - تاثیر ریسک در دو نوع قرار داد وام تسهیلات ربوی ومشارکت                          57

(2-14-6) – تاثیر نرخ سود در ایجاد اقساط معوق                                                        59

(2-15) – اعتبار سنجی ورتبه بندی مشتریان بانک                                                      59

(2-16) – عوامل برون سازمانی افزایش مطالبات معوق                                                  61

(2-16-1) – نوسانات بازار در افزایش نرخ تورم                                                           62

(2-16-2) – مسکن                                                                                            62

(2-16-2-1) - تفاوت نرخ بازدهی مسکن نسبت به نرخ تسهیلات اعطایی                           62

(2-16-2-2) -  افت قیمت مسکن وقفل شدن اعتبارات                                                 63

(2-16-3) – قابل رقابت نبودن کالای داخلی با کالای خارجی                                         63

(2-16-4) – ورود کالای قاچاق                                                                              64

 (2-16-5) – اقدامات بانک مرکزی                                                                         64

(2-16-6) – عملکرد سیاسی دولت                                                                          64

(2-16-7) – تحریم اقتصادی کشور                                                                         65

(2-17) – پیشگیری از ایجاد اقساط معوق                                                                 65

(2-17-1) – نقش محوری مسئولین شعب در پشگیری وکاهش اقساط معوق                       66

(2-17-2) – نقش مدیریت زمان در پیشگیری وکاهش اقساط معوق                                  66

(2-17-3) – نقش مذاکره در پیشگیری وکاهش اقساط معوق                                          67

(2-18) - تعریف اصطلاحات                                                                                  68

(2-19) – پیشینه                                                                                               69

(2-19-1) – آقای هاشمی نودهی – عوامل موثر بر ایحاد مطلبات بانک مسکن                     71

(2-19-2) – آقای مهدی اکبری – عوامل موثر برافزایش مطالبات بانک ملی قم                    71

(2-19-3) – آقای جعفر برادری – عوامل موثر بر پیدایش مطالبات بانک صادرات                  71   

(2-19-4) – آقای علیرضا رضایی سیروس  بیمه تسهیلات ونقش آن در کاهش                    73

میزان مطالبات معوق بانک           

مدل مفــــــــــــــهومی                                                                                   75

فصل سوم روش تحقیق ------------------------------                   76-82

(3-1) – مقدمه                                                                                                 77

(3-2) – تعریف متغیر ها                                                                                      78

(3-3) – روش تحقیق                                                                                          78

(3-4)- ابزار گردآوری اطلاعات                                                                               79

(3-5)– قلمرو مکانی وزمانی تحقیق                                                                         79

(3-6) – شناسایی متغیر ها (مستقل و وابسته)                                                            80

(3-7) – سئوالات اصلی که برای سنجش متغیر ها در نظر گرفته شده است                         80

(3-8) – جامعه آماری ونمونه آماری                                                                        81

(3-9) – اعتماد ابزار اندازه گیری (پایایی)                                                                  81

(3-10) – اعتبار اندازه گیری ( روایی)                                                                      81                            

(3-11) – روش تجزیه وتحلیل داده ها                                                                     82

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها ---------- ------- ----                   83-114

(4-1) – مقدمه                                                                                                 84

(4-2) – توصیف داده های عمومی جمعیت شناسی                                                      85

(4-2-1) – تعداد پاسخ دهنده گان                                                                          85

(4-2-2) – قابلیت اطمینان                                                                                   85

(4-2-3) – سطح تسهیلات                                                                                   86

(4-2-4) – محل خدمت                                                                                      87

( 4-2-5 ) – سابقه خدمت                                                                                   88

(4-3) – توصیف داده های تخصصی                                                                        89

(4-3-1) – فرضیه اول                                                                                         89

(4-3-1-1) – تاثیر عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات، در ایجاد اقساط معوق                  91

(4-3-1-2) – تاثیر عدم توجیه اقتصادی تحقیق ها، در ایجاد اقساط معوق                            92

(4-3-1-3)– تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی سرپرستی بر شعب، درایجاد اقساط معوق           93                                                                                                                                                     

(4-3-1-4) – تاثیر عدم تطبیق تسهیلات پرداختی با فعالیت مشتریان، درایجاد اقساط معوق   94                                                              

(4-3-1-5) – تاثیر عدم کنترل کافی اسناد ومدارک، در ایجاد اقساط معوق                        95                                                                

(4-3-1-6) – تاثیر عدم شناسایی مشتریان بد حساب، در ایجاد اقساط معوق                       96                                                              

(4-3-1-7) – تاثیر عدم نظارت کافی بر پیشرفت تحقیق ها، در ایجاد اقساط معوق                 97                                                                                               

(4-3-2) –  فرضیه دوم                                                                                       98

(4-3-2-1) – تاثیر عدم توجه به شرایط اجتماعی، قضایی ضامنین، در ایجاد اقساط معوق       99

(4-3-2-2) – تاثیر عدم اخذ مجموعه ای از تضمینات، در ایجاد اقساط معوق                    100   

(4-3-2-3) – تاثیر عدم استفاده از کارمندان بعنوان ضامن، در ایجاد اقساط معوق               101                        

(4-3-2-4) – تاثیر عدم توانایی کافی اسناد تضمینی، در ایجاد اقساط معوق                      102                                   

(4-3-2-5) –تاثیر عدم استحکام لازم و  وثایق ترهینی، در ایجاد اقساط معوق                   103     

(4-3-2-6) – تاثیر عدم همکاری ادارات صادر کننده تعهد نامه، در ایجاد اقساط معوق         104                              

(4-3-2-7) – تاثیر عدم توانایی مالی ضامنین، در ایجاد اقساط معوق                              105                                    

(4-3-3) - فرضیه شماره سه                                                                               106

(4-3-3-1)–تاثیر اعطای تسهیلات با نرخ سود بالابه افراد بی تفاوت درایجاد اقساط معوق     107                     

(4-3-3-2)– تاثیر اعطای تسهیلات با نرخ سود بالابه افراد بدهکار درایجاد اقساط معوق        108        

(4-3-3-3) – تاثیر عدم تمکین مالی مشتریان در پرداخت اقساط در ایجاد اقساط معوق       109     

(4-3-3-4) – تاثیر نارضایتی مشتری از نرخ بالای تسهیلات اعطای در ایجاد اقساط معوق     110     

(4-4)-  آزمون فرضیات                                                                                     111

(4-4-1) – فرضیه اول                                                                                       111

(4-4-2) – فرضیه دوم                                                                                      112

(4-4-3) – فرضیه سوم                                                                                      113

(4-5) – اولویت بندی فرضیات                                                                             114

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات  -----------------------          115-125               

(5-1) – مقدمه                                                                                                116

(5-2) – خلاصه تحقیق                                                                                      117

(5-3) – فرضیه ها ونتایج تحقیق                                                                          118

(5-3-1) فرضیه اول                                                                                          118

(5-3-2) – فرضیه دوم                                                                                      120

(5-3-3) – فرضیه سوم                                                                                      121

(5-4) – مقایسه نتایج تحقیق باسایر تحقیقات                                                          122

(5-4) – پیشنهادات تحقیق                                                                                 123

(5-4-1) – پیشنهادات تحقیق در جهت بهبود روش بر اساس نتایج تحقیق                       123

(5-4-2) – پیشنهادات تجربی تحقیق                                                                    125

(5-5-3) - پیشنهادات پژوهشی تحقیق                                                                  125

(5-5) -  محدودیت های تحقیق                                                                           125

منابع ضمائم                                                                                                   

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا