امروز: دوشنبه 10 مهر 1402
نوع فایل word (قابل ویرایش تعداد صفحات 117 صفحه چکیده نیاز به امنیّت از اساسی ترین نیاز های بشر است، که ارتکاب جرایم آن را مختل می کند جرم جاسوسی نیز از زمره ی جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی محسوب می باشد بنابراین، هر گونه ارتباط با دولت متخاصم جاسوسی و اقدام علیه امنیّت محسوب می شود
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,323
فرمت فایل doc
حجم فایل 230 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 117
72,000 تومان
بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس word
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 117 صفحه

چکیده:
نیاز به امنیّت از اساسی ترین نیاز های بشر است، که ارتکاب جرایم آن را مختل می کند.  جرم جاسوسی نیز از زمره ی جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی محسوب می باشد.  بنابراین، هر گونه ارتباط با دولت متخاصم جاسوسی و اقدام علیه امنیّت محسوب می شود.  فصل اول«قانون تعزیرات» 1375 این جرم و جرایم وابسته به آن را در چند ماده مورد بحث قرار داده است که می توان آن ها را از مصادیق جاسوسی و یا جرایم وابسته به آن دانست.  اعدام، به عنوان شدیدترین میزان مجازات برای جاسوسان و حبس از یک ماه تا ده سال به عنوان حداقل مجازات در ماده۵۰۸در نظر گرفته شده است.  جرم جاسوسی در شرایط مختلف دارای مجازات متفاوت است.  به عنوان مثال، جاسوسی برای دولت متخاصم و در شرایط جنگ معمولاً مجازاتش اعدام است. (ماده۵۰۹)جاسوسی، بردن اسناد محرمانه و امنیّتی، ورود به مکان های ممنوعه مانند امکنه نظامی و امنیّتی در قانون ذکر شده و در آیین نامه ی وزارت اطلاعات برخی موارد در بحث جاسوسی و روش ها و مصادیق ذکر شده است اما آیین نامه ای که به صراحت مصادیق جاسوسی را عنوان کند وجود ندارد.  اهداف کلی این تحقیق، بررسی ارکان تشکیل دهنده ی این جرم در قانون ایران با نگاهی به حقوق انگلیس است.  امید است تا بدینوسیله به فهم روشنی از این جرم دست یابیم.  سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از: آیا جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است؟ جرم جاسوسی در انگلستان چگونه جرمی دانسته شده است؟ سوال فرعی، عمده دیدگاه های حقوقی راجع به جرم جاسوسی در حقوق داخلی ایران چیست؟ فرضیه های تحقیق عبارتند از: جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، جرم جاسوسی در قانون انگلیس جرمی سیاسی ست، در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی، باهرگونه اقدام علیه امنیّت ملی کشور برخورد می شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید.  در واقع جاسوسی در ایران، از شاخه های محاربه است و این اقدام به هرگونه و شیوه ای از جمله اخلال در امنیّت، فاش ساختن اسرار جامعه اسلامی، هموار کردن راه برای نفوذ بیگانگان و یا زمینه سازی برای سلطه سیاسی، فرهنگی یا نظامی بر جامعه اسلامی، ممنوع است.  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی است.  ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری است.  نتایج تحقیق نشان داد که ماده ی ۵۰۱ «قانون تعزیرات» مصوب ۱۳۷۵می تواند به عنوان رکن قانونی جاسوسی باشد.
واژگان کلیدی: جاسوسی، جرایم علیه امنیّت، آسایش عمومی، اسناد، محرمانه، محاربه.
فهرست مطالب
چکیده:    1
فصل اول :    3
کلیات    3
۱-۱ مقدمه    4
۱-۲ بیان مسأله:    5
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    7
۱-۴ اهداف تحقیق    7
۱-۵ سوالات تحقیق:    7
۱-۶ فرضیه های تحقیق:    7
۱-۷ سوابق و پیشینه ی تحقیق:    8
۱-۸ روش تحقیق:    11
۱-۹ روش گردآوری اطلاعات:    11
۱-۱۰ ابزار گردآوری اطلاعات:    11
۱-۱۱ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:    11
۱-۱۲ سازمان دهی تحقیق:    11
فصل دوم:    13
پیشینه تاریخی جاسوسی    13
۲-۱ مقدمه:    14
۲-۲جاسوسی در دوران قاجاریه    14
۲-۳ پلیس سیاسی پهلوی اول    19
۲-۴ انگلیس:    21
۲-۵ فرانسه:    21
۲-۶  آلمان:    22
۲-۷ جاسوسی در دوران محمد رضا شاه پهلوی    22
۲-۸ جاسوسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی    23
۲-۹ تاریخ جاسوسی انگلیس در ایران    24
۲-۱۰ تحولات تاریخی حقوق بین الملل و جاسوسی    25
۲-۱۰-۱ دوران باستان و قرون وسطی    25
۲-۱۰-۲ عصر جدید    26
۲-۱۰-۳ دوران معاصر    26
۲-۱۱ جاسوسی و حقوق بشر در نظام های مختلف بین الملل    28
۲-۱۱-۱ جاسوسی و حقوق بشر در نظام حقوقی کامن لاو    28
۲-۱۱-۲ جاسوسی و حقوق بشر در نظام حقوقی رومی ژرمنی    32
۲-۱۱-۳ جاسوسی و حقوقی بشر در نظام حقوقی اسلام    34
۲-۱۲ جمع بندی:    37
فصل سوم    38
۳-۱ مقدمه    39
۳-۲  تعریف جاسوس در حقوق بین الملل    39
۳-۳  اهمیت    41
۳-۴ جاسوسی در کنوانسیون بین المللی لاهه    41
۳-۵ سازمان های بین المللی و جاسوسی    44
۳-۶ گستره داخلی جاسوسی    49
۳-۶-۱ جاسوسی در قلمرو ملی (سرزمین ملی)    49
۳-۶-۲ جاسوسی در دریای سرزمینی    54
۳-۶-۳  جاسوسی در قلمرو هوایی    57
۳-۷ گستره بین المللی جاسوسی    61
۳-۷-۱ جاسوسی در دریای آزاد    62
۳-۷-۲ جاسوسی در فضای ماورای جو    65
۳-۸ جمع بندی:    69
فصل چهارم    71
۴-۱ مقدمه    72
۴-۲ تعریف دکترین از جاسوسی    72
۴-۳ مراحل جاسوسی    73
۴-۳-۱ مرحله اول- جمع آوری اطلاعات:    73
۴-۳-۲ مرحله دوم- تسلیم اطلاعات:    73
۴-۴ ارکان جاسوسی    74
۴-۴-۱ رکن قانونی    74
۴-۴-۲ رکن مادی    74
۴-۴-۲-۱٫ رفتار مرتکب:    76
۴-۴-۲-۲٫ موضوع جرم:    77
۴-۴-۲-۳٫ وسیله ی ارتکاب جرم:    78
۴-۴-۲-۴ .نتیجه:    78
۴-۴-۲-۵٫رابطه ی علیت:    79
۴-۴-۳٫رکن روانی    80
۴-۵ مصادیق جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵    83
۴-۵-۱مطلع نمودن افراد غیر صالح از اسرار (ماده‌ی ۵۰۱ ق.م.ا)    83
۴-۵-۲ جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه ی دیگر در خاک ایران    89
۴-۵-۳٫ سرقت نقشه‌ها یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی و امنیتی    90
۴-۵-۴٫ جمع آوری اطلاعات به قصد برهم زدن امنیت کشور    94
۴-۵-۵٫ بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده    95
۴-۵-۶معاونت در جرم جاسوسی براساس ماده ی ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی    96
۴-۶ جاسوسی در انگلستان    97
۴-۷ نتیجه گیری:    101
منابع و مأخذ    107
 
 
فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا