امروز: دوشنبه 10 مهر 1402
باسلام دوستان در این مجموعه شگرف و بینظیر به بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل پرداخته شده است در بخش توضیحات فهرست مطالب بصورتمختصر درباره این تحقیق بینظیر ارائه شده است تا کنون هیچ سایتی این تحقیق را در فرمتی جز پی دی اف قرار نداده است ما در اینجا بار دیگر به خلست
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 1,483
فرمت فایل doc
حجم فایل 494 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 230
32,400 تومان
تحقیق جامع بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

فهرست مطالب
عنوان                                            صفحه
چکیده    
مقدمه    
فصل اول: کلیات پژوهش    
1-1 مقدمه:    
1-2 بیان مساله و علل انتخاب موضوع    
1-3 اهداف پژوهش:    
1-4 اهمیت پژوهش:    
1-5 نوع طرح پژوهش:    
1-6 متغیرهای پژوهش:    
1-7 فرضیه های پژوهش:    
1-8 قلمرو پژوهش:    
       1-1-8 قلمرو موضوعی    
       2-1-8 قلمرو مکانی     
       3-1-8 قلمرو  زمانی     
1-9 محدودیتهای پژوهش     
1- 10 روش پژوهش    
1-11 روش جمع آوری اطلاعات     
1-12 ابزار اندازه گیری اطلاعات     
1-13 واژگان کلیدی و اصطلاحات    
1-14 ساختار پژوهش    
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش    
1-تاریخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون    
2-1 مقدمه:    
2-2 گفتار اول: تاریخچه    
2-2-1 مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز    
2-2-2 متن پیشنهادی شماره 42 (ED42)    
2-2-3 متن پیشنهادی شماره 49 (ED 49)    
2-2-4 شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)    
2-2-5 بیانیه تحقیق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات    
2-3 گفتار دوم: مبانی نظری    
2-3-1 تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات    
2-3-2 شناخت    
2-3-3 عدم شناخت    
2-3-4 تهاتر    
2-3-6 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم    
2-3-6 معاملات مرتبط    
2-4 گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی    
2-4-1 ترازنامه    
2-4-2 صورتهای مالی اساسی دیگر    
2-4-3 یادداشتهای توضیحی  صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام    
2-5 گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای    
   مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه    
2-5-1 آنچه برای انرون اتفاق افتاد؟    
2-5-2 تاریخچه انرون    
2-5-3 گزارش Powers و Batson در مورد انرون    
2- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بینز اکسلی    
2-1 گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص    
2-2-1 مقدمه     
2-2-2 تعریف شرکتها با اهداف خاص    
2-2-3 ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه    
2-2 گفتار ششم: قانون سار بینز اکسلی    
2-2-1 مقدمه    
2-2-2 ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه      
2-2-3 اقلامی كه افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است    
2-2-4 افشاء اقلام تعهدات قراردادی     
3- شیوه های مورد استفاده در تامین مالی خارج از تراز نامه    
1-2 گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی    
2-2-1 تعریف شرکتهای فرعی وشبه فرعی    
2-2-2 معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق    
2-2-3 ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامین مالی خارج از تراز نامه    
2-2 گفتار هشتم: سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها    
3-2-1 سرمایه گذاری هایی که نه موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه  می شودونه موجب افزایش کنترل    
2-2-2 سرمایه گذاری هایی که موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزایش کنترل     
نمی شود     
2-2-3 سرمایه گذاری هایی که موجب کنترل می شود    
2-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمایه گذاریها    
2-2-5 تلفیق    
2-3 گفتار نهم: اجاره های بلند مدت    
1-2-3 ارزیابی معامله    
2-2-3 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی    
3-2-3 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت    
2-4 گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خریدار    
1-2-4 ارزیابی معامله    
2-2-4 اجاره های سرمایه ای    
3-2-4 اجاره های عملیاتی    
4-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار    
5-2-4 استاندارد بین المللی حسابداری برای اجاره ها    
2-5 گفتار یازدهم: فروش و توافقات باز خرید    
1-2-5 ارزیابی معامله    
2-2-5 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی    
3-2-5 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخرید    
4-2-5 شیوه حسابداری    
2-6 گفتار دوازدهم : کالاهای امانی    
1-2-6 ارزیابی معامله    
2-2-6 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی    
3-2-6 حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا    
4-2-6 تعیین قیمت برای انتقال نهایی مالكیت به مشتری     
             5-2-6 آیا مشتری لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان ودیعه بدهد؟    
             6-2-6 آیا مشتری حق استفاده از کالا را دارد؟    
7-2-6 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی    
2-7 گفتار سیزدهم: نقل و انتقالات داراییهای مالی با مشارکت های مداوم    
1-2-7 ارزیابی معاملات    
2-2-7 موارد افشاء طبق SFAS شماره 140    
             3-2-7 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائیهای مالی    
             2-8 گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی     
1-2-8- روشهای تجزیه و تحلیل    
2-2-8- طبقه بندی نسبتها         
3-2-8- فرض تداوم فعالیت         
2-9- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش         
             1-2-10: نتیجه گیری    
فصل سوم: روش شناسی پژوهش (متدولوژی)    
1-3 مقدمه    
2-3 اهداف پژوهش    
3-3 روش جمع آوری داده ها    
4-3 قلمرو پژوهش    
5-3 جامعه آماری    
6-3 نحوه گردآوری اطلاعات    
7-3 نمونه گیری    
8-3 فرضیه های پژوهش    
9-3 متغیرهای پژوهش    
10-3 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش    
11-3 اندازه گیری متغیرهای پژوهش    
12-3 روش آماری آزمون فرضیه ها    
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش    
1-4 مقدمه    
2-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 80    
3-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 81    
4-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 82    
5-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 83    
6-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 84    
7-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 85    
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    
1-5 مقدمه    
2-5 خلاصه ای از كل پژوهش    
3-5 خلاصه یافته های پژوهش    
4-5 نتیجه گیری    
5-5 پیشنهادات    
1-5-5 پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش     
2-5-5 پیشنهادات برای پژوهش های آتی    
6-5 محدودیت های پژوهش    
7-5 فهرست منابع     
فصل ششم :پیوستها    
1-4جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی- سال 1380     140
2-4 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده جاری، سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1380
3-4 آماره های آزمون ویلکاکسون (ناپارامتری )برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-4 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-5 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو – کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-6 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-7 جدول آمار های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1380  
4-8 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380  
4-9جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1380
4-10 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380  
4-11 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380  
4-12 جدول آزمون t زوجی (پارامتری )برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380  
4-13 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-14 جدول آزمون t (پارامتری )برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380  
4-15 جدول آماره های آزمون ویلکاکسون برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی و فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-16 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-17 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380  
4-1 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-2 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-3 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-4 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-5 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-6 نمو.دار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-7 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-8 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-9 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-10 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-18 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-19 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-20 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381  
4-21 جدول آزمون t برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-22 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-23 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-24 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-25 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-26 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-27 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-28 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-29 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-30 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-31 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-32 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-33 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381  
4-34 جدول آزمونهای نرمالیته متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-35 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-36 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-37 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-11 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-12 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-13 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-14 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-15 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-16 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-17 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-18 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-19 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-38 جدول آما ره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-39 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-40 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-41 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو- کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-42 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-43 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-44 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-45 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-46 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –س

...................

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا