امروز: پنجشنبه 11 خرداد 1402
ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین
دسته بندی علوم پزشکی
بازدید ها 1,545
فرمت فایل docx
حجم فایل 190 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65
46,800 تومان
ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین

ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین دارای 65 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

 

ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر احتمالی نیاسین در مقادیر رایج برای كاهش دادن لیپیدهای سرمی و نیز مقادیر بالا بر شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك بوده است. به این منظور 24 سر موش صحرایی ماده  از نژاد Dawley - Sprague  به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم و به شرح زیر درمان شدند؛ گروه 1: (كنترل) جیره غذایی معمولی، گروه 2: به مدت 15 روز با جیره پر چرب حاوی 20% روغن آفتابگردان، 2% كلسترول و 5/0% اسید كولیك و پس از آن تا روز 40 با جیره حاوی 10% روغن آفتابگردان، 1% كلسترول و 25/0 % اسید كولیك، تغذیه شدند. گروه 3: جیره پر چرب (نظیر گروه 2)+ نیاسین 200 میلی گرم بر كیلو گرم روزانه بصورت خوراكی با گاواژ (دوزاژ رایج) و گروه 4: جیره پر چرب (نظیر گروه 2)+ نیاسین با دوزاژ بالا (300 میلی گرم بر كیلو گرم) روزانه خوراكی با گاواژ. لازم به ذكر است كه تجویز نیاسین از روز 15 آغاز و تا پایان روز 40 ادامه یافت. در روز 15 از موش ها خونگیری و میزان كلسترول تام و تری گلیسرید سرمی اندازه گیری شد. در پایان دوره، خونگیری مجدد انجام و استخوان های ران راست و چپ خارج شد. درصد خاكستر استخوان ران چپ تعیین و از استخوان های ران راست به منظور اندازه گیری فعالیت آنزیم سوپر اكسید دیسموتاز و نیز میزان MDA استفاده شد. در ضمن میزان كلسترول تام و تری گلیسرید و PINP و CTX در سرم اندازه گیری شد.

مصرف جیره پرچرب موجب هیپركلسترولمی واضح در روز 15 گردید كه در پایان دوره نیز مشهود بود. هرچند میزان تری گلیسرید سرمی تفاوت معنی داری میان گروهها نشان نداد. مصرف نیاسین در گروه های 3 و 4 موجب كاهش میزان كلسترول تام شد و حتی توانست آن را به سطح گروه كنترل برساند. میزان PINP و CTX  و درصد خاكستر استخوان تفاوت معنی داری در بین گروهها نداشت. فعالیت آنزیم سوپر اكسید دیسموتاز در گروه 2 در مقایسه با كنترل افزایش و میزان MDA كاهش یافت. تجویز نیاسین در گروههای 2 و 3 موجب افزایش فعالیت آنزیم سوپر اكسید دیسموتاز در مقایسه با گروه 2 شد و در ضمن نیاسین در دوزاژ رایج توانست كاهش محسوسی در میزان  MDA  نسبت به گروه 2 ایجاد نماید. در كل از مطالعه حاضر چنین بر می آید كه تجویز نیاسین در دوزاژ رایج اثرات مطلوب قابل توجهی بر پارامترهای تنش اكسیداتیو در استخوان موشهای صحرایی هیپركلسترولمیك دارد؛ بدون اینكه تاثیر محسوسی بر شناساگرهای متابولیسم استخوان داشته باشد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

فصل اول: مقدمه و هدف  .........................................................................................................................................      1   

 

فصل دوم: كلیات  ......................................................................................................................................................       3

     1-2- هیپرلیپیدمی  ..........................................................................................................................................       3  

         1-1-2- تشخیص هیپرلیپیدمی  ..............................................................................................................      3

         2-1-2- عوامل خطر برای هیپرلیپیدمی  ...............................................................................................      3

         3-1-2- نشانه های بالینی  .......................................................................................................................       4

         4-1-2-چگونگی آسیب رساندن به بدن  ...............................................................................................       4

         5-1-2- انواع هیپرلیپیدمی  .....................................................................................................................       5

                 1-5-1-2- اولیه  ............................................................................................................................       5

                 2-5-1-2- ثانویه  ...........................................................................................................................       5     

         6-1-2- تشخیص  ......................................................................................................................................       6

                  1-6-1-2- میزان كلسترول تام  ................................................................................................       6

                   2-6-1-2- میزان LDL-c  ..........................................................................................................        6

                  3-6-1-2- میزان تری گلیسرید  ..............................................................................................        7

                  4-6-1-2- میزان  ………………………………………………………………..  HDL-c      7

                  5-6-1-2- میزان بدون HDL-c  .............................................................................................        7

                  6-6-1-2- آزمون آپولیپو پروتئین B100  ..............................................................................        7

                7-6-1-2- CRP با حساسیت بالا (hs-CRP)  ......................................................................         8

                8-6-1-2- لیپو پروتئین a ..........................................................................................................         8

                9-6-1-2- آزمون آپولیپو پروتئین A1  ....................................................................................         9

                10-6-1-2- آزمون های ژنتیكی  .............................................................................................         9

        7-1-2- ملاحظات قبل از درمان  .........................................................................................................         9

        8-1-2- درمان  .........................................................................................................................................         9

                 1-8-1-2- تغییر در سبك زندگی  ........................................................................................          9

                 2-8-1-2- دارو درمانی  ...........................................................................................................        10

   2-2- متابولیسم استخوان  .............................................................................................................................        18

       1-2-2- تنظیم متابولیسم استخوان  ....................................................................................................        19

               1-1-2-2- تعادل بین كلسیم و فسفر  ....................................................................................        19

             2-1-2-2- هورمون رشد  .............................................................................................................        20

               3-1-2-2- هورمون تیروئید  .......................................................................................................        20

              4-1-2-2- استروژن و آندروژن  ...............................................................................................         21

              5-1-2-2- كورتیزول و گلوكوكورتیكوئیدهای مرتبط  .......................................................         21

              6-1-2-2- فشار مكانیكی  .........................................................................................................        21

              7-1-2-2- وضعیت تغذیه ( لپتین)  ........................................................................................        22

        2-2-2- شناساگرهای متابولیسم استخوان  .......................................................................................        22

              1-2-2-2- شناساگرهای ساخت استخوان ..............................................................................        22

              2-2-2-2- شناساگرهای تحلیل استخوان  .............................................................................        22

       3-2-2- اختلالات متابولیسم استخوانی  ...............................................................................................       23

              1-3-2-2- استئوپوروز  ................................................................................................................        23

    4-2- تنش اكسیداتیو ....................................................................................................................................        25

       1-3-2- شناساگرهای تنش اكسیداتیو  ................................................................................................        25

 

فصل سوم: مواد و روش كار  ...............................................................................................................................        27

   1-3- وسایل و مواد مورد استفاده  ...............................................................................................................        27

   2-3- طرح آزمون  ...........................................................................................................................................        29

   3-3- روش كار  ................................................................................................................................................        29  

      1-3-3- خونگیری  .....................................................................................................................................        29

      2-3-3- درمان با نیاسین  ........................................................................................................................        30

      3-3-3- برداشت استخوان ران راست و چپ  ......................................................................................        30

      4-3-3- تعیین وزن و درصد خاكستر استخوان های ران چپ  .......................................................        30

      5-3-3- اندازه گیری كلسترول تام  .......................................................................................................        30

            1-5-3-3- آماده سازی نمونه ها  ................................................................................................        30

            2-5-3-3- اندازه گیری كلسترول تام با استفاده از كیت كلسترول  ...................................         31

      6-3-3- اندازه گیری تری گلیسرید سرم  ............................................................................................         31

             1-6-3-3- آماده سازی نمونه ها  ................................................................................................         31

            2-6-3-3- اندازه گیری تری گلیسرید با استفاده از كیت تری گلیسرید  ..........................         31

      7-3-3- اندازه گیری فعالیت آنزیم سوپر اكسید دیسموتاز ................................................................        32

             1-7-3-3- آماده سازی نمونه ها   ................................................................................................        32

  2-7-3-3- اندازه گیری فعالیت آنزیم  .........................................................................................        33

     8-3-3- اندازه گیری آنزیم مالون دی آلدهید (MDA)  .....................................................................        35

  1-8-3-3- آماده سازی نمونه ها  ..................................................................................................        35

  2-8-3-3- اندازه گیری  ..................................................................................................................        35

     9-3-3- اندازه گیری میزان PINP  .........................................................................................................        36 

            1-9-3-3- اماده سازی نمونه ها  ....................................................................................................        36

            2-9-3-3- اندازه گیری میزان PINP با روش الیزا  ............................................................       36

         10-3-3- اندازه گیری میزان CTX  ....................................................................................................       38

         11-3-3- آنالیز اماری داده ها  .............................................................................................................       39

فصل چهارم: نتایج  .................................................................................................................................................      40

1-4- پارامترهای لیپیدی سرم  .................................................................................................................       40

         1-1-4- میزان كلسترول تام سرم  ......................................................................................................       40

         2-1-4- میزان تری گلیسرید سرم .......................................................................................................       41

     2-4- شناساگرهای متابولیسم استخوان  ..................................................................................................       41

         1-2-4- میزان PINP و CTX سرم  ....................................................................................................       41

     3-4- پارامترهای تنش اكسیداتیو  .............................................................................................................       42

        1-3-4- میزان فعالیت آنزیم SOD و میزان MDA  .....................................................................       42

     4-4- میزان درصد خاكستر ..........................................................................................................................       42

     5-4- وزن موش ها در اول و پایان دوره  ....................................................................................................      43 

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  ........................................................................................................................      44

 

فهرست منابع و مآخذ  ............................................................................................................................................      48

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                  صفحه

جدول 1-4-  .........................................................................................................................................................        40

جدول 2-4-  .........................................................................................................................................................        41

جدول 3-4-  .........................................................................................................................................................        41

جدول 4-4-  ........................................................................................................................................................         42

جدول 5-4-  ........................................................................................................................................................         42

جدول 6-4-  ........................................................................................................................................................         43

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و هدف

 

نیاسین (ویتامین B3 یا اسید نیكوتینیك) در مقادیر فارماكولوژیك موجب كاهش میزان كلسترول و تری گلیسریدها و افزایش  میزان HDL-c سرمی می شود (Villines و همكاران، 2012) و لذا به عنوان یكی از پركاربرد ترین داروها در درمان دیس لیپیدمی و آترواسكلروز به شمار رفته و به عبارتی یك داروی كاهنده لیپید با طیف اثر وسیع و نسبتا ایمن است (Kamanna and Kashyap، 2008). هرچند مهم ترین عارضه در درمان با نیاسین، ایجاد حالت گرگرفتگی[1] است، اما پژوهشهای اندكی كه در زمینه تاثیر این دارو بر پارامترهای استخوانی صورت پذیرفته است؛ نشان از اثرات نامطلوب آن بر استخوان دارد. از جمله این كه مصرف نیاسین در مقادیر بالا به عنوان یك مكمل غذایی در مرغها همراه با ایجاد عوارض استخوانی و افزایش احتمال شكستگی در استخوان تیبیا بوده است (Johnson و همكاران، 1992؛1995). همچنین در پ‍‍ژوهش انجام شده توسط اخوان طاهری، تجویز نیاسین در دوز كاهنده لیپید آن (200 میلی گرم بر كیلوگرم)، سبب شدت گرفتن استئوپوروز القا شده با گلوكوكورتیكوئید در استخوان ران موش های صحرایی شد به گونه ای كه موجب كاهش تعداد ترابكول ها و افزایش فاصله آنها در ناحیه متافیز گردید ( اخوان طاهری، 1390).

تنش اكسیداتیو نقش قابل توجهی در بیماری های استخوانی مانند استئوپوروز دارد. در پژوهش انجام شده توسط Muthusami و همكاران در سال 2005، نشان داده شد كه ایجاد استئوپوروز در موشهای صحرایی به دنبال برداشت تخمدان، همراه با اختلال در سیستم آنتی اكسیدان استخوان
می باشد. همچنین نقش تنش اكسیداتیو در استئوپوروز القا شده با ویتامین A در موش صحرایی نیز بخوبی نشان داده شده است (Fahmy and Soliman، 2009). یكی از روش های غیر تهاجمی برای ارزیابی تغییرات استخوانی، ارزیابی شاخص های متابولیسم استخوان است كه در بر گیرنده شناساگرهای مربوط به ساخت و شناساگرهای مربوط به تحلیل استخوان می شوند. PINP (پروپپتید انتهای N پروكلاژن نوع 1) یك شناساگر اختصاصی برای تعیین ساخت استخوان و CTX (تلوپپتید انتهای C كلاژن تیپ 1) یك شناساگر اختصاصی تحلیل استخوان است. این دو شناساگر امروزه بیش از دیگر شناساگرها در ارزیابی روند بیماری و پاسخ به درمان كاربرد دارند (Vasikaranو همكاران، 2011).

 


1-flushing

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا