امروز: دوشنبه 13 تیر 1401
بهداشتی ، درمانی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 906
فرمت فایل doc
حجم فایل 116 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 150
28,800 تومان
جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

مقدمه

فصل اول كلیات

     مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی        

          گفتار اول- دوران باستان

          گفتار دوم- دوران اسلامی

          گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران

     مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

     انتظامی

          گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی

               الف) مفهوم جرایم بهداشتی

               ب) مفهوم جرایم درمانی

               ج) مفهوم جرایم دارویی

          گفتار دوم- اركان تشكیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

              الف) عنصر قانونی

              ب) عنصر مادی

              ج) عنصر معنوی

          گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی

              الف) تعریف تخلفات انتظامی

              ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی

              ج) تخلفات انتظامی در امور پزشكی و دارویی

     مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم        

          گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

          حقوق جزای اختصاصی

          گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

     مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی

          گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط

              الف) جرایم علیه بهداشت عمومی

              ب) جرایم مربوط به بهداشت اماكن عمومی

              ج) جرایم مربوط به بهداشت مراكز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

 خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

          گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

     مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشكی و درمانی

          گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران

          گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشكی

         گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای

     مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی         

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی

          گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی

          گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات

          گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

 

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم

     مبحث اول مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

         گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران

             الف) مفهوم مجازات

             ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران

          گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

          گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

          در قانون تعزیرات حكومتی

          گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

          در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی

                الف) تخفیف مجازات

                ب) تشدید مجازات

               ج) تبدیل مجازات

          گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

     مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی كننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت

          گفتار اول- محاكم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

          گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت

نتیجه گیری        

منابع و مآخذ

 

 

 

 

مقدمه

الف) توضیح موضوع

امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم كشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد كه هنوز هم این اقدامات كافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، كمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسیاری از نقاط كشور و كبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاكنون در این زمینه تحقیق جامع و كاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیكن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌كند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد كه چاپ برخی كتب حقوق پزشكی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویكرد مثبت است اما در میان كتب چاپ شده نیز به كتابی جامع و فراگیر كه ماهیت این جرایم و مصادیق و احكام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش كتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم كم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاكنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است كه در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذكور است در كنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حكومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اهداف تحقیق

به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:

1- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزای‌ایران

2- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

در قانون تعزیرات حكومتی

بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حكومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشاركت و معاونت در این جرایم.

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا