امروز: جمعه 19 خرداد 1402
بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل نوع فایل Word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 77 صفحه چكیده تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,092
فرمت فایل doc
حجم فایل 165 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77
46,800 تومان
دانلود فایل ورد word   بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چكیده
تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت

 

فهرست مطالب
چكیده ۱
مقدمه. ۲
فصل اول : کلیات تحقیق.. ۴
۱-۱- بیان مساله. ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶
۱-۳- اهداف تحقیق.. ۷
۱-۴- فرضیه تحقیق.. ۷
۱-۵- سوابق تحقیق.. ۷
۱-۶- روش تحقیق.. ۹
۱-۷- روش گردآوری اطلاعات.. ۹
۱-۸- ابزار گردآوری اطلاعات.. ۹
۱-۹- متغییرها و تعاریف و اصطلاحات.. ۱۰
فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. ۱۱
۲-۱- مفهوم ابعاد حقوقی حمل و نقل.. ۱۱
۲-۱-۱- تعریف حمل و نقل.. ۱۱
۲-۱-۲- انواع حمل و نقل.. ۱۲
۲-۱-۳- اهمیت ترانزیتی حمل و نقل ایران. ۱۲
۲-۲-مفهوم تصدی.. ۱۳
۲-۳- متصدیان حمل و نقل در حقوق ایران. ۱۴
۲-۴- واسطه ها (فورواردرها) در سیستم حمل و نقل.. ۱۵
۲-۵-تصدی مستقیم متصدی حمل و نقل.. ۱۵
۲-۶- تعریف و مبانی مسئولیت مدنی.. ۱۶
۲-۷- مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در قبال مسافر. ۱۶
۲-۷-۱- مسئولیت مدنی حمل کننده هوایی.. ۱۷
۲-۷-۲- وظایف و مسئولیتهای حمل کننده جاده ای( متصدی حمل و نقل ) : ۲۰
فصل سوم :بررسی مبانی مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت۲۲
۳-۱- مـبانی‌ مسؤولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا. ۲۲
۳-۱-۱- از مبانی سنتی تا مبانی نوین.. ۲۲
۳-۱-۱-۱- مبانی سنتی مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل.. ۲۳
۳-۱-۱-۲- آغـاز تـحولات در مبانی‌ مسؤولیت‌ متصدی حمل و نقل.. ۲۴
۳-۱-۱-۳- ظهور‌ مبانی نوین در مـسؤولیت مـتصدی حمل‌ونقل.. ۲۵
۳-۱-۱-۴- ارتباط مبنای مسؤولیت و تعیین ماهیت‌ قرارداد‌ حمل‌ونقل‌.. 26
۳-۲- مسئولیت متصدی از دیدگاه قانون مدنی و قانون تجارت.. ۲۷
۳-۳-  مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل تركیبی.. ۲۸
۳-۳-۱- تنوع مبانی.. ۲۸
۳-۳-۲- مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در كنوانسیون های تك نوعی، تركیبی و حقوق ایران. ۲۹
۳-۳-۲-۱- مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در كنوانسیون های تك نوعی.. ۲۹
۳-۳-۲-۲- مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در كنوانسیون حمل و نقل تركیبی ۱۹۸۰ ‍ژنو: ۳۵
۳-۳-۲-۳- مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران. ۳۷
۳-۳-۲-۳- ۱- قانون مدنی.. ۳۸
۳-۳-۲-۳- ۲- قانون تجارت.. ۳۹
۳-۴- حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل و موارد عدم تحدید آن. ۴۲
۳-۴-۱- حدود مسئولیت متصدی حمل ونقل.. ۴۲
۳-۴-۱-۱- حدود مسئولیت در صورت تلف و خسارت وارد به كالا: ۴۲
۳-۴-۱-۲- حدود مسئولیت در قبال تأخیر در تحویل كالا. ۴۳
۳-۴-۲- حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون تجارت و قانون مدنی.. ۴۴
۳-۴-۳- دوره زمانی مسئولیت متصدی حمل و نقل تركیبی.. ۴۶
۳-۵- مسئولیت متصدی حمل و نقل ناشی از فعل خدمه و نمایندگان و معافیت های آن. ۴۸
۳-۵-۱-  مسئولیت متصدی حمل و نقل ناشی از فعل خدمه و نمایندگان. ۴۸
۳-۵-۲- معافیت از مسئولیت متصدی حمل و نقل ناشی از فعل خدمه و نمایندگان. ۵۰
۳-۶- موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران. ۵۳
فصل چهارم : بررسی تعارض‌ مبنای‌ مسؤولیت متصدی‌ حمل‌ و نقل در قانون مدنی و تجارت۵۶
۴-۱- تعارض‌ مبنای‌ مسؤولیت متصدی‌ حمل‌ و نقل در قانون مدنی و تجارت.. ۵۶
۴-۱-۱-تعارض مبنای مسؤولیت متصدی حـمل‌ونقل‌ در قـانون مـدنی.. ۵۶
۴-۱-۲- رفـع تعارض درخصوص مسؤولیت مـتصدی حمل‌ونقل در قانون مدنی‌.. 57
۴-۱-۳- تعارض مبنای مسؤولیت متصدی در قوانین مدنی و تجارت‌.. 59
۴-۱-۴- رفع‌ تـعارض‌ مـواد ۵۱۶ قـانون مدنی و ۳۸۶ قانون تجارت.. ۶۰
۴-۱-۵- انتخاب مبنای‌ مسؤولیت‌ متصدی حمل‌ونقل.. ۶۱
۴-۲- تعدیل مبانی مسؤولیت متصدیان تجاری.. ۶۳
۴-۲-۱- حمل‌ونقل دریـایی.. ۶۳
۴-۲-۲- حمل‌ونقل‌ هوایی‌.. 64
۴-۳-۳- حمل‌ونقل جاده‌ای.. ۶۶
۴-۳-۴-حـمل‌ونقل ریـلی.. ۶۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. ۶۸
۵-۱- بحث۶۸
۵-۲- نتیجه گیری.. ۷۰
فهرست منابع و ماخذ. ۷۳
 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا