امروز: سه شنبه 15 اسفند 1402
این محصول در 125 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است کتاب های خلاصه منابع رشته زبان و ادبیات فارسی برای کنکوریها علم معانی دانشی است که به یاری آن، حالات گونه گون سخن به منظور هماهنگی با اقتضای حال شـنونده و خواننـده شناخته میشود
دسته بندی زبان و ادبيات فارسي
بازدید ها 3,997
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5.915 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 125
25,200 تومان
کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت

فصل اول: شرح درس و نکات کلیدی
« معانی  »
علم معانی  : دانشی است که به یاری آن، حالات گونهگون سخن به منظور هماهنگی با اقتضای حال شـنونده و خواننـده
شناخته میشود و موضوع علم معانی عمدتاً بررسی جملات از حیـث معـانی و کاربردهـای ثـانونی اسـت کـه مـتکلم بـه
مقتضای حال مخاطب ایراد کرده است و فایدة این علم این است که ما را با امکانات فراوان زبان آشنا میسازد تا بتـوانیم
به مقتضای حالات مختلف از آن امکانات استفاده کنیم و سخن مؤثر بگوییم
بلاغت: مقصود از بلاغت این است که کلام، دلنشین و مؤثر و رسا و به اصطلاح وافی به مقصود باشد و بلیغ کسـی اسـت
که بتواند مافیالضمیر خود را به نیکویی بیان کند؛ به طور خلاصه بلاغت، صفت آن سخنی است که پس از احـراز پایگـاه
فصاحت با مقتضای حال تطبیق کند
فصاحت: در لغت به معنی روشنی و ظهور و گشاده تزبانی اس ؛ فصاحت در اصطلاح علمای بلاغت به سه مورد اختصـاص
دارد و بر سه قسم است: فصاحت کلمه، فصاحت کلام و فصاحت متکلم 
فصاحت کلمه
خالی بودن کلمه از چهار عیب را فصاحت کلمه گویند و این عیوب : عبارتند از 
 1ـ تنافر: آن است که مابین حروف و کلمات یا جملههای متوالی تناسب و سازگاری و هماهنگی وجـود نداشـته باشـد و
اینگونه کلمات و عبارات را متنافر و ضد آن را متلایم یعنی سازگار و متناسب گویند؛ تنافر دو نوع اسـت: تنـافر حـروف و
تنافر کلمات
تنافر حروف: ترکیب حروف در یک کلمه به نحوی است که تلفظ آن را دشوار کند
ستودن ندانـد کـس او را چـو هسـت 
 
 میــان بنــدگی را ببایــدت بســت
(فردوسی)
ببایدت: تلفظ دو صامت قریب د«المخرج » ت«و » در کنار هم دشوار است
دو دهـان داریـم گویـا همچـون نـی 
 
 یک دهان پنهانسـت در لبهـای وی
(مولوی)
پنهانْست: تلفظ پنهانست به سکون نون و سین و تاء دشوار است
 معانی بیان و بلاغت « 9» 
 
2ـ غرابت استعمال: استعمال کلمات غریب و دور از ذهن و غیرمعمول و مهجور در سخن را گویند
مدان که فتنه بخسبد در این زمانه ولی 
 
 ز عدل تست که باری شده است در فرناس
(سید حسن اشرف غزنوی)
فرناس : نادانی یا خواب خفیف
کمـــان آزفنــداك شـــد، ژالـــه تیـــر 
 
 گـــل و غنچـــه پیکـــان، زره آبگیـــر
(اسدی)
آزفنداك: قوس قزح
نرمـــــک او را یکـــــی ســـــلام زدم 
 
 کــرد زی مــن نگــه بــه چشــماغیل 
 (فرهنگ اسدی
چشماغیل: به گوشه چشم نگریستن
 
 
 دوش کنـــد اســـتوار مـــرد نگهبـــان
(رودکی)
فصاحت کلام 
آن است که جمله از کلمات فصیح ترکیب شده و به علاوه خود از این شش عیب نیز خالی باشد
1ـ تنافر کلمات: آن است که الفاظ جمله هر کدام به تنهایی تنافر نداشته باشد اما گفتن آنها به توالی بر زبان سنگین و
دشوار باشد و یا با قرار گرفتن در کنار یکدیگر ایجاد تنافر کند، : مانند « 10» زبان و ادبیات فارسی 
 
«خواجه تو چه تجارت کنی» که گفتن این جمله چند بار پشت سر هم دشوار است
و یا مانند کلمههای (دزد، زر، باز) در این بیت
گـــر تضـــرع کنـــی و گـــر فریـــاد 
 
 دزد زر بــــاز پـــــس نخواهــــد داد
(سعدی)
2ـ تنافر معنوی یا تنافر جمل و عبارات : آن است که جملههای نثر یا مصرعهای نظـم هـر کـدام بـه تنهـایی معنـی
داشته باشند اما میان آنها در معنی، سازگاری و مناسبت نباشد مانند
خانـــۀ ملـــک و دیـــن شـــود آبـــاد 
 
 بــاده پــیش آر هــر چــه بــادا بــاد 
 
خانـــۀ زریـــن پادشـــاه جهانســـت 
 
 در سخن یک خدا چه جـای گمانسـت 
 
قــارون گوینــد گــنج داشــت نهــانی 
 
 شاه بلند اختر است و سـخت کمانسـت 
 (رادویانی)   

 

سوالات بیان در فنون ادبی 
 -1 این سخن امیر معزّی دربارهی ملکشاه سلجوقی متضمن چه فنی از فنون ادبی است؟ مفصلاً بنویسید
 
 ای مــــاه چــــو ابــــروان یــــاری گــــویی 
 
 یـــا نـــی چـــو کمـــان شـــهریاری گـــویی 
 
 
 نعلـــــــی زده از زر عیـــــــاری گـــــــویی 
 
 بــــر گــــوش ســــپهر گوشــــواری گــــویی 
 
2ـ نوع تشبیه را در بیت زیر تعیین و تحلیل کنید
 
 مـنم آن صـبح نخسـتین کـه چـو بگشـایم لـب 
 
 خــوش فــرو خنـدم و خنـدان شــدنم نگذارنــد 
 
 -3 صور خیال بیت زیر را شرح دهید
 
 طــاووس بــین کــه زاغ خــورد وانگــه از گلــو 
 
 گــــاورس ریــــزههــــای منقّــــا برافکنــــد 
   
پاسخ آزمون از دیدگاه بیان 
1ـ در این ابیات تشبیه جمع وجود دارد زیرا یک مشبه ( ماه ) را به چند مشبهبه ( ابروان یار، کمان شهریار، نعل زرین و
گوشوارة آسمان ) تشبیه کرده است. از آنجا که وجه شبهها حذف و ادات تشبیه ( چو و گویی ) ذکر شـده اسـت، تشـبیه
مجمل مرسل است در بیت اول تشبیهها مفرد حسی به مفرد حسی است و وجه شبه نیز مفرد است : هلال بودن. تشـبیه
ماه به نعلی که از طلای ناب ساخته شده تشبیه مفرد حسی به مقید حسی است و وجه شبه آن هلال و درخشنده بـودن
است. در مصراع آخر نیز ماه به گوشواره تشبیه شده که این تشبیه نیز تشبیه مفرد حسی به مفـرد حسـی اسـت و وجـه
شبه در این تشبیه نیز آن هلال و درخشنده بودن است
گوش سپهر : اضافه استعاری : ابتدا سپهر به انسان تشبیه شده سپس بعد از حذف مشبهبه، مشبه همراه یکی از ملائمات  مشبهبه یعنی گوش آمده است.
 
 -3 تعقید: گاهی کلام به واسطۀ هترتیب ناب جا یا اشارات و کنایات و کاربردهای دور از فهم، گرفتـار پیچیـدگی و تعقیـد
است و آن دو نوع است
الف) تعقید لفظی: آن است که ترتیب واژهها بر خلاف ترتیب مقصود باشد و دشواری و پیچیدگی معنی جمله، از جهـت
ختقدیم و تأ یر یا حذف کلمات و امثال آن باشد
از ایــن ســو هــزار و از آن ســو هــزار 
 
 چو برهم زدنـد کشـته شـد صـد هـزار
(فردوسی)
یعنی صد هزار لشگر بر هم زدند و از هر سو هزار نفر کشته شد
در حلقــــــۀ کــــــارزارم افکنــــــد 
 
 آن حلقـــه کـــه نیـــزه مـــیربـــودم
(سعدی)
) (میربودم در مفهوم (برای من میربود) به کار رفته است
 
ب) تعقید معنوی: آن است که اشارات و کنایات و کاربردهای دور از ذهن، سخن را پیچیده کند
بزرگـــی بایـــدت دل در ســـخا بنـــد 
 
، ســر کیســه بــه بنــد گنــدنا بنــد
(نظامی

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا