امروز: دوشنبه 7 اسفند 1402
این محصول در 93 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است کتاب های خلاصه منابع رشته زبان و ادبیات فارسی برای کنکوریها
دسته بندی زبان و ادبيات فارسي
بازدید ها 3,492
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5.173 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 93
22,800 تومان
کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی  صرف و نحو عربی

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی  صرف و نحو عربی

   توضیحات محصول

بخش اول: صرف 
تقسیم کلمه 
کلمه در زبان عربی به سه دسته تقسیم می شود: اسم، فعل، حرف 
اسم کلمه ای است که دارای معناست و بر زمان دلالت نمی کند
فعل کلمه ای است که علاوه بر معنا، در بردارندهی زمان نیز هست
و حرف کلمه ای است که به خودی خود معنا ن هدارد بلک معنای آن وابسته به جمله است مانند
من، فی، علَی، لـ و .... 
الف) اسم
نشانه های اسم عبارتند از
 -1 ال: مانند الرجل، الکتاب 
 -2 تنوین: مانند رأیت کتاباً 
 -3 مضاف واقع شدن: مانند هذا کتابی
 -4 قبول کردن حرف ندا: مانند یا زید 
 -5 مسندالیه واقع شدن: مانند جاء علی 
ب) فعل
نشانه های فعل از این قرارند
 -1 پذیرش ضمایر متحرك فاعلی (ت، تُما، تُم، ...) رأیت، ضَرَبت 
 -2 آمدن لا« » ی نهی و نفی بر سر آن: لا تضرب الرجل، لا نأکل الطعام 
 -3 لم و لما: لم اکتُبِ الدرس، لما اره
: -4 قد، س، سوف 
 - قد اگر بر سر ماضی بیاید معنای تأکید و تحقیق دارد و اگر بر سر مضارع بیاید به معنای تقلیل است
مثال: قد زرتُه (قطعاً او را دیده ام) قد یأتی أبوك (ممکن است پدرت بازگردد)
 -5 ن«نون وقایه: این » ای«بین فعل و » لمتک م می آید. مانند یضرِبنی
 -6 ن« » لتأکید ثقی فه و خفی ه: واالله لأضْرِبنَّک (ثقیله
واالله لَیرْجِعنْ زید (خفیفه

 


تقسیم فعل به مجرد و مزید
اگر فعل در اصل دارای سه حرف باشد مجرد است. مانند ضَرَب (ض. ر. ب)، یأکُلُ (أ. ك. ل
اما اگر اصل فعل یا مصدر آن بیش از سه حرف باشد مزید است. ی ِّکَرم (کَرَّم، تکریم
فعل مزید دارای 8 باب مشهور است که عبارتند از
باب ثلاثی مزید ماضی مضارع مصدر امر 
 -1 إفعال: أکْرَم یکْرِم إکْرام أکرِم 
 -2 تفعیل: حدثَ یحدثُ تحدیث حدث 
نکته: گاه مصدر این باب بر وزن تَفْع هلَ . می آید علاوه بر این گاه ممکن است مصدر آن بر وزن فعال باشد.مانند: کذّاب
 جرَّب یجرِّب تَجرِبۀً جرِّب 
 -3 مفاعله(فعال): جاهد یجاهد مجاهدةً (جهاداً) جاهد 
نکته: این باب دو مصدر دارد و معمولاً دلالت بر مشارکت می کند
نکته: همانطور که گفتیم فاعل دو مصدر مفاعله وفعال دارد اما در صورتی که حرف اول فعـل «یـا» باشـد بـر وزن فعـال
. نمیآید 
الّیل: شب بسیار تاریک شد
فعل رباعی مجرد
تقسیم فعل به صحیح و معتل
الف) فعل صحیح
آن است که هیچ کدام از حروف آن جزء حروف علّه (ا - و - ی) نباشد که خود شامل سه قسم می شود
 -1 فعل صحیح سالم: به فعلی گفته می شود که نه در سه حرف اصلی خود مضاعف باشد و نه دارای حرف علّه یـا همـزه
باشد. مانند: جعلَ، کَتَب
 -2 فعل مهموز: و آن است که یکی از سه حرف اصلی آن همزه باشد: أکَلَ، سألَ، برَأَ 
نکته: فعل أکْرَممهموز نیست زیرا سه حرف اصلی آن «کَرُم» است
 -3 فعل مضاعف: هرگاه دو حرف اصلی یک فعل عیناً تکرار شده باشد به آن فعل مضاعف گفته می شود
مانند: شد، رمد، زلْزَل، وسوس 
ب) فعل معتل
فعل معتل آن است که یکی از سه حرف اصلی آن جزء حروف علّه باشد که خود شامل موارد ذیل می شود
 -1 معتل مثال
و آن زمانی است که حرف اول فعل علّه باشد: وعد، یسرَ«12» زبان و ادبیات فارسی
: -2 معتل أجوف 
فعلی است که حرف دوم آن علّه باشد: قالَ، باع، إستَجاب (اصل آن جواب = جاب است
: -3 معتل ناقص 
که سومین حرف آن علّه است: خَشی، دعا، سرُو 
 -4 ففعل ل یف
و آن فعلی است که دو حرف از حروف آن علّه باشد . اگر حرف اول و سوم فعل علّه باشد لفیف مفروق است
(وقی: حفظ کرد، وعی: درك کرد) و اگر حرف دوم و سوم فعل علّه باشد، لفیف مقرون نامیده می شود. ماننـد: طَـوی: در
هم پیچید. شَوی:کباب کرد
نکته: گاه هم ممکن است که فعل هم معتل و هم مضاعف باشد. مانند: ود (دوست داشت ). 
گاهی نیز فعل ممکن است هم مهموز وهم مضاعف باشد. مانند: أم (قصد کرد
گاهی نیز فعل ممکن است هم مهموز وهم معتل باشد. مانند: ساء (بد کرد
تقسیم فعل به لازم و متعدی
فعل لازم نیازی به مفعول ندارد، در حالیکه متعدی نیازمند مفعول است

نکته: برخی از افعال دو مفعولی هستند که خود به دو بخش تقسیم می شوند

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا