امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
مجموعه کامل تست (زبان و ادبیات فارسی) رشته زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تشریحی این محصول در 132 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است کتاب های خلاصه منابع رشته زبان و ادبیات فارسی برای کنکوریها
دسته بندی زبان و ادبيات فارسي
بازدید ها 3,313
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6.267 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 132
22,800 تومان
مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی)

مجموعه تست (زبان و ادبیات فارسی)   

توضیحات محصول :مجموعه کامل تست (زبان و ادبیات فارسیرشته زبان و ادبیات فارسی  با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها 

فهرست مطالب

نظم فارسی

نثر فارسی

کلیات مسائل ادبی

زبان عربی

پاسخنامه مجموعه تست

دانلود  مجموعه تست   (زبان و ادبیات فارسی)

مجموعه تست 
 
نظم فارسی 
.31 کدام گزینه از مفهوم بیت:
«خاقانیا به کعبه رسیدی روان بپاش گرچه نه جنس پیشکش است این محقرش» دریافت میشود؟
1) ارزش جان و جانان یکسان نیست. 2) جان درخور جانان نیست
3) در خور جانان جز جان نیست. 4) ما را جز جان ارمغان نیست
.32 شاعر در بیت «هر دم مرا به عیسی تازه است حامله زان هر دمی چو مریم عـذرا بـر آورم» مـدعی
چیست؟
1) دم شفابخش 2) دامن پاك 3) سخنان بکر 4) نطق عیسوی 
.33 کدام گزینه مفهوم بیت «النبی النبی آرند خلایق به زبان امتی امتی از روضه غبرا شنوند» را در بر
دارد؟
1) امید شفاعت داشتن را 2) خواندن و ندای اجابت شنیدن را 
3) گفتن و پاسخ شنیدن را 4) غبار روضه بر چشم کشیدن را 
.34 «مفهوم بیت خاقانیا هوا و هوان هم طویلهاند تا نشکنند قدر تو بشـکن هـوای نـان» کـدام گزینـه را
نکوهش میکند؟ 
1) از حد خویش در گذشتن را 2) دست گدایی پیش کس دراز کردن را 
3) کام دل برگرفتن را 4) نام بر نان ترجیح دادن را 
.35 «مفهوم بیت حربا منم تو قرصه شمسی روا بود گر قرص شمس، نور به حربا برافکند» بر کدام گزینـه
تکیه دارد؟
1) استغنا 2) استرحام 3) استعفا 4 ) استکمال« 10» مجموعه تست 
 
 
.36 کدام گزینه از مفهوم بیت
«در علمش میر نحل نیزه کشیده چو نخل غرقه صد نیزه خون اهل طعان و ضراب» دریافت نمی ؟شود
1) پیروی شمشیر زنان 2) جنگاوری علی علیهالسلام 
3) جهاد در راه خدا 4) کشته شدن نیزهداران 
.37 کدام گزینه از مفهوم بیت:
 « خاقانی از ثنایت نو ساخت خوان معنی کو میزبان نطق است این دیگران عیالش» دریافت نمی ؟شود
1) ستایشگری 2) سخنوری 3) معنی آفرینی 4) میهمان دوستی 
.38 «از بیت خط هر اندیشه که پیوستهاند بر پر مرغان سخن بستهاند» کدام گزینه دریافت میشود؟
1) اندیشه درست همواره از سخن پیداست. 2) پیوسته، اندیشه سخن را نیکو . میکند 
3) سخن واسطه انتقال اندیشه . هاست 4) سخن با نوشتن منتقل می . شود 
.39 با توجه به بیت «آن که سرش زرکش سلطان کشید باز پسین لقمه ز آهن چشـید» کـدام گزینـه
صحیح است؟
1) به قدرت دل بستن زمینه سخت دلی است
2) برخورداری از نعمت پادشاهان دولت بد فرجام است
3) سرانجام دل بستگی به قدرت عذاب وجدان است
4) مجذوب پادشاه شدن مقدمه محنت است
.40 «مفهوم بیت زر به خوردن مفرح طرب است چون نهی رنج و بـیم را سـبب اسـت» کـدام گزینـه را
نکوهش میکند؟
1) امساك را 2) اسراف را 3) زراندوزی را 4) شادخواری را

نثر فارسی 
 
.71 کدام گزینه مفهوم این عبارت را در بردارد؟ ه«آن نام ها را که فرمودهایم نسخت باید کرد و بیاض نبایـد
کرد تا فردا در نسخت تأمل کنیم
1) باید در پاکنویس کردن نسخهها بازنگری دقیق کرد
2) بدون تأمل نباید به پاکنویس کردن نامه . ها پرداخت 
3 ) پیشنویسها را تا بازنگری دقیق پاکنویس نباید کرد
4) پاکنویس کردن نامهها موکول به بازنگری برخی از آنهاست
.72 «در عبارت همگان عشوهآمیز سخنی میگفتند و کاری بزرگ افتاده سهل میکردند چنـان کـه رسـم
است که کنند» سخن از کسانی است که ...
1) از گفتن حقیقت ابا دارند. 2) بر حسب معمول از دورویی سخن می . گویند 
3) راست و دروغ را به هم . میبافند 4) فریفته سخنان دروغ خویشند
.73 مفهوم این عبارت بیهقی، حکایت حال چگونه انسانی است؟
«من با ایشان در پیادگی کند و با لنگی منقرس و چنان واجب کندی که ایشان بنوشتندی و من بیاموزمی.» 
1) مجرب 2) متواضع 3) نانویسا 4 ) ناتوان
.74 در این عبارت سخن از چیست؟
«فاضلی بود نام او مسعود و اختلاف داشت نزدیک قاضی و هر چه رفتی تعلیق کردی
1) آمد و شد جهت دریافت حکم از قاضی 2) رفت و آمد و ثبت وقایع 
3) سرباز زدن از صدور حکم خلاف 4) معلق ماندن حکم قاضی به دلیل اختلاف رأی مجموعه تست «17» 
 
 
.75 کدام گزینه از مفهوم عبارت زیر دریافت میشود؟
«دو گور دیدم پاکیزه و به گچ کرده تمنی کردم که کاشکی من چون ایشان بودمی در عز تا ذل نباید دید.» 
1) با خیال مرگ خوش بودن 2) حوادث را دیدن و عبرت گرفتن 
3) عزیز زیستن و عزیز مردن 4) مرگ را ناچیز انگاشتن 
.76 کدام گزینه میتواند مکمل معنایی این عبارت باشد؟ «کار مخالفان امروز به منزلتی رسید که بـه هـیچ
سالار شغل ایشان کفایت نتوان کرد و ...»
1) کارها از لونی دیگر باید دید. 2) کار جز به حاضری خداوند راست نیاید
3) خداوند را دست از ملاهی بباید کشید. 4) خداوند از عرض لشکر غافل نباید بود
.77 کدام گزینه مفهوم این عبارت را در بردارد؟
«خطی بدادهاند به طوع و رغبت که به خزانه معمور سیصد هزار دینار خدمت کنند
1) به دلخواه پذیرفتهاند که سیصد هزار سکه زر به خزانه بپردازند
2 ) پذیرفتهاند که به دلخواه سیصد هزار سکه زر به خزانه بپردازند
3 ) متعهد شدهاند که سیصد هزار سکه زر خزانه را به دلخواه بپردازند
4) به دلخواه پذیرفتهاند که سیصد هزار سکه زر را که تعهد کردهاند به خزانه بپردازند
.78 کدام گزینه از مفهوم عبارت زیر دریافت نمیشود «؟ حاجب بزرگ علی را مـؤذّن معتمـد عبـدوس بـه
قلعت کرك برد و به کوتوال آن جا سپرد که نشانده عبدوس بود
1) مؤذن: مأمور اجرا 2 ) کوتوال: قلعهبان 3) علی: زندانی 4) عبدوس: معتمد 
.79 معنی صحیح این جمله چیست؟ «النصح عند الملأ تقریع
1) اندرز گفتن در حضور جمع سرزنش است. 2) جمع را اندرز دادن نشان نادانی است
3) در حضور جمع نصیحت کردن نشان تظاهر است. 4) سرزنش کردن در حضور جمع ناشایست است
.80 مفهوم این عبارت کدام گزینه را توصیه میکند؟
«اگر مستحق خونی را عفو کنی تو نیز بدان خون به قیامت شریک باشی و گرفتار
1) حوالت کارها به قیامت را 2 ) قصاص را
3) مؤاخذه را 4) نریختن خون بیگناه را

کلیات مسائل ادبی 
.111 «در بیت آرد هوای نای مرا نالههای زار جز نالههای زار چه آرد هوای نای» چه صنعتی است؟
1) استخدام 2) استتباع 3) اسلوب الحکیم 4) استثنای منقطع 
.112 «دربیت به نظم ونثر کسی را گر افتخار سزاست مرا سزاست که امروزنظم ونثر مراست» کدام صـنعت
وجود دارد؟
1) تشابه الاطراف 2) جناس 3) رد الصدر علی العجز 4 ) همصدایی
.113 «در بیت باد و ابر است این جهان فسوس باده پیش آر هر چه بادا باد» کدام آرایهها به کار رفته است؟
1) جناس زاید و رد الصدر علی العجز 2) جناس مذیل و رد العجز علی الصدر 
3) جناس مذیل و رد الصدر علی العجز 4) جناس زاید و رد العجز علی الصدر 

 

زبان عربی 
عین الأصحو الأدقّ فى الأجوابۀ للترجمۀ أو المفهوم أو التعریب ( -165 151): 
.151 «إذا اعتاد الانسان مواجهۀ الصعاب من الاُمور، هانت علیه و عاد لایخشاها !»:
1) هرگاه انسان به انجام برخی امور دشوار خو بگیرد، بر او آسان شده، عادت میکند که از آنها نترسد
2) هرگاه انسان به مواجه شدن با امور دشوار عادت کند، بر او آسان میگردن آد و دیگر از نها ! نمیهراسد 
3) اگر انسان به برخورد با امور دشوار خو بگیرد، نزد او بیاهمیت شده عادت میکند که از هیچ چیز نهراسد
4) اگر انسان با امور سخت و دشوار عادی برخورد کند، این امور نزد او آسان شده دیگر از چیزی نخواهد ترسید
.152 «لقد اجتازت بعض الکتب الفارسیۀ فى طریق اندماجها بالأدب العربی اندماجاً نهائیاً مراحل متعـددة»: بعضـی
کتابهای فارسی ...
1) در مسیر اختلاط نهایی خود با ادبیات عرب مراحل متعددی را طی کرده است
2) از طریقی گذشته است که آمیخته شدنش با ادبیات عربی مراحل متعددی داشته است
3) در راه آمیخته شدن با ادبیات عرب، آن هم آمیخته شدن پایانی، مراحل متعددی را گذرانده است
4) در مسیر اختلاط با ادبیات عربی، از مراحل متعددی گذشته است و سرانجام امتزاجی نهایی یافته است
.153 «صعق صعقۀ کانت نفسه فیها !». عین الخطأ:
1) از هوش برفت و در همان بیهوشی جان داد! )2 بیهوش شد و هم در آن بیهوشی از دنیا برفت
3 ) پس از اینکه از هوش رفت آخرین نفس خود را کشید! 4 ) جان دادن او توأم با از هوش رفتنش بود
.154 «یا راقد اللیل مغروراً بأوله إنّ الحوادث قد یطرقن أسحارا !». عین الصحیح:
1) هان ای خفته در طول شب و غافل از ابتدای آن، از حوادث سحرگاهان غافل مباش
2) هان ای خسبیده شب و مغرور گشته به اول آن، باشد که حوادث روزگار را سحرگاهان دریابی
3) ای کسی که شب را از ابتدای آن مغرورانه خفتهای، گاه باشد که حوادث سحرگاهان در را بکوبند
4) ای که در طول شب خفتهای و از آرامش آغاز آن فریب خوردهای، حوادث گاهی سحرگاهان از در به 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا