امروز: یکشنبه 5 تیر 1401
جزوات و کتاب های رشته فقه ، الهیات ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی که با فرمت پی دی اف در 320 صفحه تومان آماده شده است
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,055
فرمت فایل pdf
حجم فایل 19.672 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 320
26,400 تومان
جزوه متون فقه بخش اول رشته  فقه ، الهیات

جزوه متون فقه بخش اول رشته  فقه ، الهیات 

توضیحات محصول :جزوات و کتاب های رشته  فقه ، الهیات  -ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

 


بخش اول : کتاب نکاح  
 
گفتار اول: صیغه عقد نکاح 
عقد نکاح مانند سایر عقود لازم باید دارای ایجاب و قبول لفظی باشد. الفاظ ایجاب منحصراً عبارت اند از: «زوجتک؛ تو را
به ازدواج خود درآوردم» و «أنکحتک؛ تو را به همسری خود در آوردم» و «متعتک؛ تو را به زناشویی خود درآوردم» و
«أنکحکت؛ تو را به همسری خود در آوردم» و «متعتک؛ تو را به زناشویی خود درآوردم» و قبول عبارت است از: «قبلت
التزویج أو النکاح؛ ازدواج یا نکاح را پذیرفتم» یا «تزوجت همسری را پذیرفتم» یا فقط بگوید: «قبلت؛ قبول کردم»
همچنین ایجاب و قبول هر دو باید به لفظ ماضی باشند
مقدم داشتن ایجاب بر قبول شرط نیست؛ زیرا به هر ترتیب که باشد به مقصود لطمه نمیزند. همچنین لازم نیست که  قبول از لفظ ایجاب باشد و مثلاً بعد از «زوجت» بگوید: «قبلت» بنابراین اگر موجب «زوجتک» و قابل «قبلت النکاح
بگوید صحیح است؛ زیرا این لفظ نیز صراحت لازم را دارد و تمام این تعابیر مقصود واحدی را می . رسانند 
با وجود قدرت بر اجرای عقد به زبان عربی نمیتوان عقد را به زبان غیر عربی خواند. گفته شده است که این کار واجب
نیست؛ بلکه مستحب است زیرا اولاً تمام زبآن ها در حکم الفاظ مترادفند و میتوانند به جای هم به کار روند؛ ثانیاً هدف،
رساندن معانی مورد نظر به متعاقدین است که با هر زبانی امکان پذیر است؛ ولی این دلیل مردودند. همچنین شخص لال
هنگام ایجاب و قبول باید به گون های که مقصود را برساند اشاره کند
عاقد باید اهلیت داشته باشد بنابراین عقد شخص مست گرچه بعد از مستی آن را اجازه کند باطل است و زن میتواند  ایجاب و قبول عقد را از طرف خود با دیگری به عهده بگیرد و فقهای امامیه در این امر اتفاق دارند
حضور دو شاهد در ازدواج دائم و نیز ولی در ازدواج دختر رشیده شرط نیست گرچه بنابر قول اشهر بهتر است اما ابن ابی عقیل حضور هر دو را شرط می . داند 
تعیین زن و شوهر با اشاره یا نام یا وصف لازم است؛ بنابراین اگر فردی چند دختر داشته باشد و بدون آنکه نام ببرد یکی
زا آنها را به عقد مردی درآورد، چنانچه مبهم گذارد و نزد خود نیز معین نکند نکاح باطل است زیرا کامجویی از غیرمعین ناممکن است 
بند ششم: دیه لبها 
دیه هر یک از دو لب نصف دیه کامل است و در مقابل گفته شده است که دیه لب پایین
به نسبت مساحت آن است به این ترتیب که نصف لب، نصف دیه کامل میباشد و دیه قسمتی از آن

دیه دارد و دیه سست شدن لبها
3
2
دیه کامل است و
اگر لبها جمع شوند به گونهای که برعکس حالت سست شدن دندآن ها را نپوشانند حاکم دیه را تعیین می کند زیرا برای آن
مقداری تعیین نشده است از این رو به نظر حاکم مراجعه میشود
بند هفتم: دیه زبان 
دیه کندن زبان از بیخ به وسیله بریدن آن به گونهای که چیزی از زبان باقی نماند یک دیه کامل است و نیز دیه کندن مقداری از
زبان که باعث عدم تلفظ تمام حروف گردد که عبارت از 28 حرف است همین مقدار است و دیه تلفظ نشدن بخشی از حروف بر
حسب همان حروف از دسته رفته میباشد و دیه بریدن زبان شخص لال
3
1
دیه کامل است؛ زیرا زبان لال به منزله عضو فلج
میباشد چرا که هر دو در فساد عضو که موجب از بین رفتن منفعت مورد نظر آن میشود مشترکند و دیه قسمتی از زبان لال
متناسب با همان مقدار است
بند هشتم: نادیه دند ها 
نادیه همه دند ها یک دیه کامل است و تعدادآنها 28 دندان است دیه دند نا های جلو که 12 عدد است 600 دینار و هر دندان 50
دینار میباشد ناو دیه دند های عقب 400 دینار و هر دندان 25 دینار میباشد ناو دند هایی که به حسب آفرینش، سفید، سیاه و
زرد باشند در این حکم یکسانند و دیه دندان اضافه بر تعداد مذکور اگر به تنهایی کنده شود
3
1
دندان اصلی است و اگر با بقیه دندان ها کنده شود دیه ندارد
سوالات تستی   
1- حق انتخاب یکی از دیات ششگانه با کیست ؟
1) در عمد وشبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است
2) در عمد با ولی دم و در شبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است
3) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با جانی است
4) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با عاقله است
 -2 چنانچه در شهادت برزنا شهود کمتر از نصاب باشند حکم چیست ؟
1) با سوگند شهود کمبود آن جبران میشود . 2) شهود حد قذف می خورند
3) زنا ثابت نمی شود و شهود رها می شوند . 4) شهود تعزیر می شوند
 -3 فی کیفیه الحکم ، المنکر هو الذی ............................ .
1) یترك لو ترك الخصومه 2) لایترك لوترك الخصومه 
3) کان حق الاحلاف و لو مع وجود البینه 4) کلامه مخالف للأصل و الظاهر 
-4 کدام بیان درباره حاجب ابوین نسبت به مازاد متوفی صحیح میباشد ؟
1) فرزندان چه دختر و چه پسر حاحب ابوین نسبت به مازاد بر دو سدس می شوند
2) فرزندان چه دختر چه پسر حاجب مادر نسبت به مازاد بر یک سدس می شوند
 3) فرزندان جاح ب ابوین نسبت به مازاد از دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع شوند
 4) فرزندان جاح ب ابوین نسبت به مازاد دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع باشند
-5 کدام مورد از آثار لعان زوجین نیست ؟
1) پایان زوجیت آن دو 2) حرمت ابدی بین آن دو 
3) سقوط حد از هر دو 4) نفی ولد از هر دو « 236» فقه و مبانی حقوق
 
-6 وکیل شدن زوجه از جانب زوج در مطلقه ساختن خودش چه حکمی دارد ؟
1) جایز نیست
2) با اجازه دادگاه جایز است
3) به شرط وکالت بلاعزل جایز است
4) جایز است
-7 اگر در عقد مدت ذکر نگردد مطابق نظر شهید اول حکم آن چیست ؟
1) انقلب دائماً 2) بطل العقد 
 3) صح العقد 4 ) صح العقد لقاعده العقود تابعه للقصود  

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا