امروز: جمعه 17 آذر 1402
ـ وابستگی را می توان رویهی دیگری از مبحث استعمار و امپریالیسم دانست به تعبیر (بلوم استروم) و (بژورن هتنه)، مکتب وابستگی نمایانگر طنین آواهایی است که از پیرامون به گوش می رسد
دسته بندی علوم سیاسی
بازدید ها 2,852
فرمت فایل pdf
حجم فایل 11.406 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 217
26,400 تومان
مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش دوم)

مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش دوم)    

 

توضیحات محصول :مسائل سیاسی و اقتصادی  جهان سوم(بخش دوم)کتاب های خلاصه منابع رشته علوم سیاسی  به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

نظریه وابستگی 
نکات مهم 
ـ وابستگی را می توان رویهی دیگری از مبحث استعمار و امپریالیسم دانست. 
ـ به تعبیر (بلوم استروم) و (بژورن هتنه)، مکتب وابستگی نمایانگر طنین آواهایی است که از پیرامون به گوش می رسد. 
ـ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین ← اکلا
ECLA 
ـ رائول پربیش: مکتب
ECLA 
ـ سیاست جایگزینی واردات=
ECLA، رائول پربیش 
ـ پربیش، سونکل، فورتادو= مکتب
ECLA 
ـ تقسیم نظام بین الملل از نظر مکتب
ECLA= مرکز و پیرامون 
ـ مکتب اکلا: مخالف توسعه برون زا 
ـ راهبرد اکلا برای توسعه کشورهای توسعه نیافته و پیرامونی: راهبرد جایگزینی واردات در اقب ل الگـوی توسـعه درون زا،
در مقابل راهبرد و استراتژی تشویق به صادرات که در قالب الگوی توسعه برون زا قرار می گیرد. 
ـ مکتب
ECLA معتقد به دخالت دولت در فرایند توسعه اقتصادی است . 
ـ تقسیم بندی جهان از نظر رائول پربیش: مرکز، متشکل از کشورهای پیشرفته ـ پیرامون، متشکل از کشورهای توسعه نیافته. 
ـ سونکل: ساختار وابسته تجارت خارجی عامل توسعه نیافتگی است. 
ـ سلسلو فورتادو: توسعه نیافتگی آمریکای لاتین را باید در قالب یک پویش تاریخی در نظر گرفت. 
ـ فورتادو: وابستگی بیرونی 
ـ پربیش، سونکل، فورتادو: توسعه نیافتگی را با رجوع به رابطه مبادله مورد بررسی قرار دادند. 
ـ گرامشی: استعمار داخلی 
ـ پل باران: برآوازه ترین نویسنده نئومارکسیست (پدر مؤسس نئومارکسیست) 
ـ تفاوت میان نئومارکسیست و مارکسیست های بنیادگرا: 
مارکسیست بنیادگرا: انقلاب بورژوایی
نئومارکسیست: انقلاب سوسیالیستی 
ـ نیروهای انقلابی برای انقلاب در تفکرات مارکسیست بنیادگرا: کارگران صنعتی شهری 
ـ نیروهای انقلابی برای انقلاب در تفکرات نئومارکسیست: دهقانان روستا (ارتش خلقی) 
ـ سمیرامین: توسعه نیافتگی پیرامون 
ـ کاردوزو: الگوی توسعه مقارن با وابستگی یا توسعه وابسته 
ـ در الگوی توسعه مقارن با وابستگی یا توسعه وابسته کاردوزو، سه نوع بازیگر وجود دارد: 
دولت های اقتدارگرای بوروکراتیک 
شرکت های چند ملیتی 
بورژوازی محلی 
ـ نظریه دولت اقتدارگرای بوروکراتیک: گیلرمو اودانل 
ـ ویژگی های دولت اقتدارگرای بوروکراتیک از نظر اودانل 
حاکمیت بورکرات ها ـ انحصار سیاسی ـ انحصار اقتصادی ـ سیاست زدایی 
ـ نظریه بحران در دولت های اقتدار گرای بورکراتیک: پیترایوانس 
ـ موانع اصلی توسعه جنوب از نظر مکتب وابستگی 
مبادلات نابرابر ـ شرکت های چند ملیتی ـ کمک خارجی ـ بانک های تجاری 
ـ دوس سانتویس و مارینی: تفکر مارکسیستی از وابستگی 
ـ سه الگوی وابستگی در آمریکای لاتین از نظر دوس سانتوس 
وابستگی تجاری دوران استعمار 
وابستگی مالی ـ صنعتی 
وابستگی تکنولوژی ـ صنعتی 
ـ نظریه وابستگی ساختاری: کاردوزو ـ فالتو 
ـ کاردوزو، فالتو: وابستگی جدید (نقش عوامل داخلی) 
ـ اقتصادهای جزیره ای: کاردوزو ـ فالتو 
ـ کاردوزو، فالتو: توسعه وابسته 
ـ پل باران: سرمایه انحصاری مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم ( بخش دوم ) «13»
ـ اندیشمند نئومارکسیست که در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده: پل باران 
ـ تحلیل باران از توسعه نیافتگی: سرمایه داری انحصاری ـ امپریالیسم ـ طبقه ـ مازاد اقتصادی 
ـ گوندر فرانک: کشورهای توسعه یافته امروزی هرگز توسعه نیافته نبوده اند، بلکه بی توسعه بودهاند. 
ـ فرانک: پیش از پیدایش توسعه، توسعه نیافتگی نیز به هچ وجه وجود نداشته است. «14 »مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم ( بخش دوم )
نمونه سوالات تستی
1ـ کدام اندیشمند بر آثار مشروط کنندگی وابستگی بر ساختار توسعه داخلی کشورهای وابسته تأکید دارد؟ 
 1 ) فرانک )2 آرتور لوئیس )3 دوس سانتوس 4 ) پربیش 
2ـ کدام نظریه پرداز معتقد است که نظریه وابستگی به این معناست که نظام اقتصـادی یـک کشـور توسـط
توسعه و گسترش اقتصادی دیگر که به آن وابسته است، شکل گیرد؟ 
1) ارگانسکی 2) دوس سانتوس 3 ) گلتونگ )4 فرانک 
3ـ نظریه وابستگی، نظریات نئومارکسیستی و نظریات نظام جهانی که از جمله نظریههای توسـعه و نوسـازی
می باشند، ملهم و برگرفته از کدام یک از متفکرین می ؟باشد 
1) کارل مارکس 2 ) روستو 3) ماکس وبر )4 هابسون 
4ـ پل باران توسعه نیافتگی را بر محور مازاد اقتصادی و نحوه ......... می داند. 
 1) جذب )2 جایگزینی )3 صادرات )4 سرمایه گذاری 
5ـ دوس سانتوس می گوید: منظور ما از وابستگی وضعیتی است که در آن اقتصاد پاره ای از کشـورها تـابعی
از ............ شود. 
1) بسط و توسعه اقتصاد کشور دیگر )2 اقتصاد کشورهای متروپل 
3) بسط شرکت های چند ملیتی )4 توسعه اقتصاد کشورهای سرمایه داری 
6ـ سه شکل وابستگی از نظر دوس سانتوس، کدام است؟ 
1) وابستگی استعماری ـ مالی، صنعتی و تکنولوژیک ـ صنعتی )2 وابستگی اقتصادی، مالی و تکنولوژیک 
3) وابستگی صنعتی، مالی و اقتصادی )4 وابستگی مالی، صنعتی و تجاری 
7ـ کدام دانشمند اعتقاد دارد که ریشه عقب ماندگی در جهان سوم توسط کشورهای غربی در سـه مرحلـه
انجام گرفته است؟ 
مرحله اول صدر کالا ـ مرحله بعدی صدور سرمایه و مرحله آخر تسلط از طریق شرکت های چند ملیتی 
1) دوس سانتوس 2 ) پل باران 3) فرانک 4) هابسون مسائل سیاسی و اقتصادی

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا