امروز: چهارشنبه 2 اسفند 1402
این محصول در 133 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده استغلات و دیم کاری کتاب های خلاصه منابع رشته زراعت به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 3,020
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.129 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 133
25,200 تومان
جزوه غلات و دیم کاری

جزوه غلات و دیم کاری

 

.

فصل اول:غلات

 

- غلات :

غله واژهای است عربی و جمع آن غلاة و یا غلات و به معنای در آمدیست که از اجاره امـلاك بدسـت مـیآیـد و نیـز بـه

حاصل زراعت گندم و جو و برنج؛ چاودار- یولاف و ذرت و ذرت خوشهای را بصورت جمع غلات گویند.

از نظر انرژی تولیدی درمیان غلات (کربوهیدرات) ذرت با تولید 837 کیلو ژول در هکتار و بعد از آن برنج بـا 737 کیلـو

ژول در هکتار و ذرت خوشهای با 477 کیلو ژول و گندم با 460 کیلو ژول به ترتیب دارای مقامهای اول تا چهارم هستند.

غلات را از نقطه نظر درجه حرارت به جوانهزنی به دو گروه تقسیم میکنند:

1- غلاتی که در آنها حداقل درجه حرارت بین 1-5 درجه سانتیگراد میباشدمانند گندم- جـو – یـولاف و چـاودار کـه

معروف به مناطق معتدله با سردسیری یا دانه ریز گویند.

2- غلاتی که در آنها حداقل درجه حرارت برای جوانه زنی نباید کمتر از 8 درجه سانتیگراد باشـد ماننـد ذرت – ارزن-

برنج- ذرت خوشهای که به آنها غلات گرمسیری یا دانه درشت گویند.

اما به طور کلی درجه اپتیمم درجه حرارت برای رویش تمامی غلات بین 25 تا 18 درجه سانتیگراد است.

- مراحل رویشی و زایشی غلات: مراحل رویشی در غلات شامل جوانه زدن ، تشکیل ریشهها، پنجه زنی و مراحل زایشـی

با طویل شدن ساقه شروع میشود و تشکیل و ظهور سنبله در مرحله بعدی گرده افشانی وسپس تشکیل دانـه و در انتهـا

رسیدن کامل میوه است نه رسیدگی فیزیولوژیک.

- اجزاء تشکیل دهنده عملکرد در غلات:

عملکرد غلات= وزن هزار دانه× تعداد دانه در سنبله× تعداد سنبله در بوته× تعداد بوته در واحد سطح

- نکات مهم و کلیدی:

پنجه زنی در غلات تقریباً در زمانی که گیاه دارای پنج برگ میباشد شروع میگردد.

در گندم معمولاً 2 تا 3 گل بارور میشوند اما در جو و ذرت فقط یک گل در سنبلهها بارور میشوند.

غلات به جزء ذرت و چاودار که دگرکشن هستند الباقی غلات گیاهان خودگشن هستند

سوالات تستی

 

1- نقش رطوبت در طول دوره آخر رشد در غلات منجر به:

الف- چروکیده شدن دانهها و کاهش پروتئین میگردد.

ب- چروکیده شدن دانهها و افزایش پروتئین میگردد.

ج- افزایش هیدرات کربن و کاهش پروتئین میگردد.

د- چروکیده شدن دانهها، کاهش هیدرات کربن و افزایش و پروتئین میشود.

 

2- پنجه زنی غلات سردسیری در کدام یک از شرایط زیر تحریک میشود؟

الف- موقعی که عمق کاشت نسبتاً زیاد است.

ب- موقعی که درجه حرارت در موقع پنجه زنی پایین است.

ج- موقعی که درجه حرارت در موقع پنجه زنی بالاست.

د- موقعی که شدت نور هم زمان با پنجه زنی پایین است.

 

3- اسکوتلوم یا لپه (سپرچه) عبارت است؟

الف- بیرونیترین یاختههای آندوسپرم

ب- اولین برگ در غلات از نظر گیاه شناسی

ج- بخشی از دانه که بین جنین و آندوسپرم قرار دارد.

د- اولین برگ در غلات از نظر گیاه شناسی و بخشی از دانه که بین جنین و آندوسپرم قرار دارد.

 

4- یکی از اثرات C-C-C بر غلات عبارت است از؟

الف- پایین رفتن فشار اسمزی ب- مصرف آب زیادتر

ج- کوتاهتر شدن رشد میانگره د- بالا رفتن عملکرد تا 8%

  غلات و دیم کاری « 13»

 

5- عملکرد سنبله غلات عمدتاً توسط همبستگی مثبت با...........؟

الف- تعداد دانه و وزن دانهها تعیین میشودو نسبت به شرایط اقلیمی یکی از اجزای نامبرده تعیین کننده خواهد بود.

ب- تعداد و وزن دانهها تعیین میشود و اثر هر دو نسبتاً یکسان است.

ج- وزن دانه تعیین میشود و اثر عداد دانه نسبتاً قلیل است.

د- تعداد دانه تعیین میشود و اثر وزن دانه تاثیر چندانی ندارد.

 

پاسخنامه

 1- ب)

2- ب)

3- د)

4- ج) C-C-C یک ماده جلوگیری کننده از ورس در غلات است که سبب کاهش طول میانگرهها در غلات میشود.

 

  5- د) تعداد دانه در سنبله با عملکرد رابطه مثبت دارد

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا