امروز: سه شنبه 15 اسفند 1402
این محصول در 164 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده استطرح آزمایشات کشاورزی کتاب های خلاصه منابع رشته زراعت به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریبه مجموعه کرت های آزمایشی که در یک آزمایش بکار برده می شود گویند که از نظر لغوی یعنی مزرعه اما از لحاظ آماری محلی است که کلیه کرت های آزمایشی پیدا می شود
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 3,739
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.334 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 164
25,200 تومان
جزوه طرح آزمایشات کشاورزی

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی 

توضیحات محصول

جمعیت  
مجموعه بی شماری از افراد که حداقل دارای یک صفت مشترك قابل اندازه گیری باشند
- جمعیت محدود
- جمعیت نامحدود 
اگر جامعه کوچک باشد می توان تک تک افراد را مورد مطالعه قرار داد. به علت بزرگی جامعه باید نمونه برداری کرد که  در نمونه برداری باید قسمتی از جامعه را انتخاب کنیم 
معیار نمونه ای و معیار جمعیتی 
هر نمونه دارای خصوصیات خاص حود است که به این معیار نمونه ای گویند که هر یک از این معیار نمونه ای تخمینی
از صفت مورد نظر در کل جمعیت است پس معیار نمونه ای شاخص نمونه و معیار جمعیتی شاخص صفت جمعیت است
معیار نمونه ای را با حروف کوچک نشان می دهند اما معیار جمعیتی با حروف بزرگ نشان داده می شود. مقدار عددی
معیار نمونه ای از یک نمونه به نمونه دیگر فرق می کند اما معیار جمعیتی همیشه ثابت است و تغییر نمی کند به معیار
جمعیتی پارامتر نیز می گویند
کرت یا پلات: کوچک ترین واحد آزمایشی که محقق برای اندازه گیری صفت بخصوص در یک آزمایش بکار می برد را پلات گویند
زمینه یا field : به مجموعه کرت های آزمایشی که در یک آزمایش بکار برده می شود گویند که از نظر لغوی یعنی  مزرعه اما از لحاظ آماری محلی است که کلیه کرت های آزمایشی پیدا می شود
متغیر: صفت مورد مطالعه در آزمایش را گویند که از یک فرد به فرد دیگر فرق می کند. متغیرها به 2 دسته تقسیم می
شوند
1- متغیر پیوسته ← متغیری است که در یک فاصله معین هر عددی را که در ذهن خودمان تصور می کنیم را
بتواند اختیار کند
2- متغیر ناپیوسته ← متغیری است که در محدوده بین دو دامنه اعداد خاصی را به خود اختصاص می دهد
تیمار: عواملی که محقق برای بدست آوردن اثراتشان بر روی صفت یا صفات خاص در آزمایش بکار می برد را گویند. «8» اصلاح نباتات   
 
آزمایش: به کلیه عملیاتی که برای رد یا قبول یا تکمیل فرضیه ای بکار می رود. تفاوت بین آزمایش مقایسه ای و مطلق
در این است که در آزمایش مقایسه ای چند مورد خاص مورد مطالعه قرار می گیرند و مقایسه می شوند اما در آزمایش
مطلق فقط یک ماده مورد مطالعه قرار می گیرد
بلوك: به گروهی از واحدهای آزمایشی با تیمارهای مختلف که تحت شرایط مشابهی تشکیل شده باشند، بلوك اطلاق  می شود که به دو قسمت زیر تقسیم می شود
1- بلوك کامل: همه تیمارهای آزمایش را در بر می گیرد
2- بلوك ناقص: بعضی از تیمارهای آزمایش را در بر می گیرد
داده ها و مشاهدات: اعداد و ارقامی را که در آزمایش بدست می آوریم و از آن ها برای محاسبات استفاده می کنیم که
به این اعداد و ارقام داده های آزمایش می گوئیم
طرح های آزمایشی: الگوهای پذیرفته شده ای هستند که برای انجام آزمایشات مقایسه ای مورد استفاده قرار می
گیرند
طرح های پایه 
طرح کاملا تصادفی completely randomized design 
برای اولین بار در سال 1841 در ایستگاه تحقیقاتی در انگلستان انجام شد.

 مجموعه تست 
1- در کدام یک از بررسی های زیر متفاوت بین میانگین دو نمونه به طریق مشاهدات جفت شده مورد آزمون
قرار می گیرد؟ 
1) مقایسه ضریب هوشی دختر و پسر با استفاده از دوقلوههای یک صد خانواده 
2) مقایسه درصد جوانی زنی دو رقم سورگرم با استفاده از ده غلظت مختلف یک نمک 
3) مقایسه تعداد غلاف های موجود در گره های شماره ی 3و5 چند رقم سویا 
4) هر سه گزینه 
2-در صورتی که 0 :
2
 :باشد
H1 s1 >
1) آزمون یک دامنه (
One-Tailed) است 2) آزمون دو دامنه (Two-Tailed) است. 
3) از
F جدول برای سطح اشتباه 5% در آزمون استفاده می کنیم 4) گزینه های 1و3 
3- درمورد دانش آموزی که واقعاً تقلب نکرده است و به اتهام تقلب از امتحان محروم می شود، چه نوع
اشتباهی رخ داده است؟ 
1) اشتباه تیپ
I 
2) اشتباه تیپ
II 
3) بستگی به هدف قضاوت دارد 
4) با توجه به این که در اینجا فرض صفر مشخص نمی باشد نمی توان قضاوت آماری نمود. 
: 10 فرض-4
2
: 10 برابر در
H0 s =
2
£
H1 s در صورتی در سطح اطمینان 5% رد می گردد که : 
F (1 محاسبه شده کوچکتر از F جدول باشد. F (2 محاسبه شده بزرگتر از F جدول باشد. 
x (3
2
محاسبه شده بزرگتر از
x /5
2
x (4 باشد 2
محاسبه شده بزرگتر از
x /0/95
2
باشد 
5- هدف از آزمون بارتلت: 
1) تست یکنواختی واریانس بلوك هاست 2) تست یکنواختی واریانس بین تیمارهاست 
3) تست یکنواختی واریانس اشتباهات آزمایشی است 4) مقایسه میانگین واریته می باشد. طرح آزمایش های کشاورزی «133» 
 
 
 :یعنی
LSD- 6
1) حداقل اختلاف معنی دار 2) حداقل دامنه های معنی دار 
3) دامنه های معنی دار حقیقی 3) اختلافات معنی دار حقیقی 
7-دو عامل عمده که درانتخاب طرح مناسب برای یک آزمایش دخالت دارند کدام است؟ 
1) تعداد تکرار و تعداد تیمار 2) تعداد تکرار وتعداد صفات مورد مطالعه 
3) تیمارهای آزمایش و صفات مورد مطالعه 4) ماده آزمایشی و تیمارهای آزمایش 
8-ماهیت اشتباه آزمایشی در طرح کاملاً تصادفی و طرح بلوك های کامل تصادفی به ترتیب عبارتست از: 
1) اثر متقابل تکرار
x تیمار، تکرار در تیمار 2) تکرار در تیمار، تکرار در تیمار 
3) تکرار در داخل تیمار، اثر متقابل تکرار
x تیمار 4) اثر متقابل تکرار x تیمار، اثر متقابل تکرارx تیمار 
9-اگر مزیت نسبی طرح بلوك نسبت به طرح کاملاً تصادفی 80 بشود، در آن ماده آزمایشی بهتر است چه
طرحی پیاده شود؟ 
1) بلوك کامل 2) کاملاً تصادفی 3) کاملاً تصادفی نامتعادل 4) تفاوتی ندارد 
10- در یک آزمایش که در قالب طرح مربع لاتین 4× 4 پیاده شده است . اطلاعات زیر به دست آمده است. 
میانگین مجموع مربعات خطای آزمایش برابر است با : 
1600 . %16 000 8 1 228 16
1
2
å = = = =
=
X CV X SS
i
ij 
 0/205 (4 1/28(3 0/262(2 1/638 (1

 

پاسخنامه 
1ـ گزینه (1) صحیح است
2ـگزینه (1)صحیح است. چون در فرض جهت اختلاف مد نظر است. بایستی از آزمون یک دامنه استفاده کرد
3ـگزینه(1)صحیح است. فرض صفر در دادگاه بی گناه بودن متهم است و اشتباه نوع اول عبارتست از رد فرض
صفرصحیح که همان متقلب نبودن دانش آموز است
4ـگزینه (3) صحیح است
5ـگزینه (3) صحیح است
6ـگزینه (1) صحیح است
7ـگزینه (4) صحیح است
8ـگزینه (3) صحیح است
9ـگزینه (2) صحیح است. در صورتی که R.E بزرگتر است 100% نشود بایستی از طرح CRD استفاده کرد
10ـگزینه (1) صحیح است

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا