امروز: سه شنبه 15 اسفند 1402
این محصول در 119 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده استگیاهان علوفه ای و صنعتی کتاب های خلاصه منابع رشته زراعت به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 3,082
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.808 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 175
26,400 تومان
جزوه گیاهان علوفه ای و صنعتی

 جزوه گیاهان علوفه ای و صنعتی   

توضیحات محصول:

زراعت نباتات صنعتی
 GYPIUM ABBAUM : پنبه
مشخصات گیاه شناسی: پنبه گیاهی گلدار (دو لپه) از تیره مالواسه (MALVACEAE) زیر طایفه HIBISCAE و از
جنس COSSYPIUM پنبه دارای یک ریشه اصلی و به صورت عمودی در خاك نفوذ میکند، سـاقه اصـلی در امتـداد  ریشه اصلی قرار دارد و رنگ ساقه قهوهای متمایل به زرد است و هر چه سن نبات زیادتر شود رنگ ساقه سـبز مایـل بـه
قرمز شده
از ساقه اصلی پنبه دو نوع شاخه فرعی تولید میشوند که عبارتند از
1- شاخه های رشد کننده که حامل برگ هستند و به تعداد 3 تا 4 شاخه از روی شاخه به وجود میآیند
2- شاخههای تولید کننده میوه که خیلی نازکند و معمولاً بصورت افقی هستند و در روی هر شاخه مولد میوه یک گل و
گاهی اوقات دو گل به وجود میآید.
 دارای تعداد زیادی روزنه هستند که تعداد آنها در قسمت زیرین برگ زیادتربرگهای پنبه است. حدود 8 تا 11 هفته پس
از کاشت بذر دوران گلدهی نبات شروع میشود که بین 45 تا 60 روز نیز طول میکشد، مادگی دارای 3 تا 5 برچه و بـر چه ها حدود 10 عدد است که گره آنها (پلن) زرد رنگ است و به شکل لولهای مادگی را احاطه کـرده اسـت. میـوه پنبـه
قوزه یا کپسول نام دارد. در داخل میوه یا قوزه پنبه، الیاف و دانههای پنبه وجود دارند
به مجموع الیاف و دانه های هر قوزه را وش گویند. وزن هزار دانه پنبه بین 70-170 گرم متغیر است. سطح خارجی دانـه  اغلب واریتهها از کرکهای ریزی پوشید ه شده که آنها را لنیتر یا FUZZ گویند.

طـول الیـاف پنبـه از 15-45 میلـیمتـر متغیر بوده و قطر آنها بین 20 تا 30 میکرون میباشد. روی ساقه و دمبرگ و میوه اکثر واریتههای پنبه نقاط سـیاهرنگی
وجود دارد که اصطلاحاً به آنها گلاند گویند
مبداء الیاف پنبه: الیاف پنبه از توسعه و رشد سلولهای اپیدرم تخمدان به وجود میآمد و تک سلولی است
خصوصـیات گیـاهی: ارقـام مـورد کشـت پنبـه دو گونـه دیپلوئیـد G.ARBOREHUM, COSSYPIUM HER
BACUM از دنیــای قــدم و دو گونــه تتراپلوئیــد G. BARBADENSE و G.HIRSUTUM تعلــق دارد کــه
G.HIRSUTUM گونه زراعی میباشد.

گیاهی ذاتاً چند ساله اما به صورت یکساله مورد زراعت قرار میگیرد و گیـاهی است غیر گل انتهایی و گیاهی خودگشن و عملکرد محصول بستگی با تعداد غوزه بسیار زیاد و با اندازه کم غوزه است.  گیاهان علوفه ای و صنعتی « 9» 
 
به نسبت الیاف پنبه به دانه پنبه راکیل و به مجموع الیاف و دانه وش گویند
سازگاری پنبه: گیاهی است گرما دوست و به آفتاب فراوان نیاز دارد و کمبود نور سبب افزایش رشد سـبزینهای و نقصـان  تولید غوزه میشود، انواع وحشی گیاهی روز کوتاه ولی انواع اصلاح شده بیتفاوت است و در PH=OI7/2 رشد میکند و
گیاهی مقاوم به شوری است.

حداقل درجه حرارت برای جوانه زنی باید حدود 13-15 درجه سانتیگراد باشد و در مواقـع  تولید جوانه و گل دادن و رسیدن و باز شدن کپسول به آفتاب و نور فراوان نیاز دارد
خاك مناسب باید دارای عمق کافی تا 20 سانتیمتر و تحت الارض سفت و غیر قابل نفوذ نباشد. مقاومـت ایـن گیـاه بـه  شوری از سایر گیاهان بیشتر و فقط از یونجه کمتر است.

در تناوب زراعی پس از علوفه، اولین گیاه وجینی است که قـرار میگردد و عمق کاشت بذر نیز 3 تا 6 سانتیمتر در نظر میگیرند.

حساسترین مرحله رشد گیاه از نظر کمبود آب حـدود سه هفته بعد از باز شدن اولین گل است.

وجود ازت در پنبه موجب تشکیل رنگ سبزنبات شده و سرعت رشد را افـزایش میدهد ولی فسفر در رشد میوه و الیاف و دانه ها خیلی موثر بوده و سبب زودرسی میگردد
برداشت پنبه
هر قوزه هنگامی میرسد که کاملاً شکفته و دیواره های تخمدان به زردی گراییده باشد غالباً فاصله زمانی بـین رسـیدگی  اولین غوزه تاآخرین غوزه 2 تا 3 ماه میباشد
در برداشت مکانیزه پنبه برای حرکت بهتر دستگاه وچینش بهتر پنبه از موادی که سبب ریـزش برگهـا مـیشـود بـا نـام  اختصاری DEF استفاده میکنند به این عمل یعنی از بین بردن و ریزش برگهای پنبه را DEFOLIATION گویند و
هنگام مصرف زمانی است که 50-80 درصد قوزهها رسیده باشد
 

سوالات چهار گزینه ای 
 
1- به مجموع الیاف و دانههای داخل هر قوزه پنبه را..........گفته میشود؟ 
الف- پنبه ب- تخم پنبه ج- کیل د- وش 
 
2- دلیل عدم استقبال کشت پنبه در گیلان را بنویسید؟ 
الف- آسمان گیلان را قسمت عمدهای از سال ابر پوشانده است
ب- عدم حرفه اقتصادی 
ج- نامساعد بودن زمین زراعی 
د- موارد 1 و 2 
 
3- عواملی که باعث دیررسی پنبه میشود را نام ببرید؟ 
الف- گرما ب- خشکی 
ج- رطوبت د- هیچکدام 
 
4- از کدام علف کش در مزارع پنبه استفاده نمیشود؟ 
الف- آفالن ب- پیرامین 
ج- گزاگارد د- آرازین 
 
5- گوسیپول غدهای است......... 
الف- پروتئینی ب- چربی 
ج- نشاستهای د- مترشحه 
  گیاهان علوفه ای و صنعتی « 11» 
 
6- غوزه کدامیک از پنبههای زیر شکل کروی دارند؟ 
الف- نژادهای متشکله از G.HIRSTUM ب- نژادهای متشکله از C. BARBADENSE 
ج- هیچکدام از نژادهای فوق غوزه کروی ندارند د- موارد 1 و 2 
 
7- از تولید جوانه تا تولید گل در پنبه مناسبترین درجه حرارت چقدر است؟
الف- 15-18 درجه سانتیگراد ب- 20-25 درجه سانتیگراد 
ج- 22-28 درجه سانتیگراد د20-22 0 درجه سانتیگراد 
8- لنیتر چیست؟ 
الف- در پنبه به مجموع الیاف و دانه را لنیتر گویند 
ب- در پنبه به نسبت الیاف به دانه را لنیتر گویند 
ج- منظور از لنیتر همان ماده سمی است که در پنبه وجود دارد 
د- الیاف زیر روی سطح دانه پنبه را لنیتر گویند
 
9- در گرگان برای کاشت مکانیزه پنبه میزان بذر بیشتری نسبت به سایر نقاط به کار میبرند علت چیست؟
الف- رطوبت زیاد ب- طغیان آفت کارا درینا 
ج- ابری بودن هوا د- هیچکدام 
 
10- میزان حرارت مورد نیاز برای جوانه زدن پنبه چند درجه سانتیگراد است؟ 
الف- 8-10 درجه سانتیگراد ب- 10-12 درجه سانتیگراد 
ج- 12-15 درجه سانتیگراد د- 15-18 درجه سانتیگراد

پاسخ تشریحی تستها

 

1- د) کیل به نسبت الیاف به دانه را گویند
2- د) تولید اندامهای زایشی گیاه احتیاج به نور دارد و مقدار نور در گیلان بسیار کم است و تولید غوزه نمیکند.
3- ج)
4- ب) سایر گزینهها اختصاصاً برای مزراع پنبه کاربرد دارند.
5- ب)
6- الف) G. BARBADENSE غوزههای تخم مرغی یا دوکی شکل دارند.
7- د)
8- د) گزینه الف = وش گزینه ب- کیل گزینه ج= گوسیپول است.
9- ب) برای زراعت خطی و مکانیزه معمولاً 20-30 کیلوگرم اما در گرگان به خاطر خسارت این آفت حدود 40 کیلوگرم
مصرف میشود.
10- ج)

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا