امروز: شنبه 12 اسفند 1402
این محصول در 298 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده استاکولوژی زراعی کتاب های خلاصه منابع رشته زراعت به همراه مجمورعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها اهمیت آب در زندگی گیاه اولاً مهمترین ماده تشکیل دهنده پروتوپلاسم سلول است (تـا 95 وزن) فعالیـت پروتوپلاسـم بستگی به آب موجود دارد
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 3,285
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.807 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 298
28,800 تومان
جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی

جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی

توضیحات محصولات   

فصل اول: روابط آبی گیاه 
آب و نقش آن در گیاه 
اهمیت آب در زندگی گیاه: اولاً مهمترین ماده تشکیل دهنده پروتوپلاسم سلول است (تـا 95 وزن) فعالیـت پروتوپلاسـم  بستگی به آب موجود دارد. اگر اب کم شود فعالیت کم میشود و کمتر از حد باعث مرگ سلول میشـود بـه علـت اینکـه
پروتئینها، اسیدهای نوکلئیک و کربوهیدراتها در حالت طبیعی با مقداری آب همراه هستند اگر آب از آنها جدا شـوند
تحت تأثیر قرار می گیرند. آب در تعدادی از واکنشهای شیمیایی در پروتوپلاسم نقش مستقیمی دارد
واکنشهایی مانند هیدرولیز و تراکم که در آنهـا آب بـه مولکـولهـای عـالی اضـافه و یـا از آنهـا گرفتـه مـیشـود در
فعالیتهای متابولیتی اهمیت خاصی دارد. در تبدیل کربوهیدراتها به یکدیگر و یا آنزیمهـا بـه یکـدیگر وجـود آب لازم
است
در فتوسنتز آب منبع تولیدکننده پروتون است. در فرآیندهای تنفس آب یکی از محصولات این واکنشهاست اب حلالـی
است که بسیاری از مواد در آن حل میشوند واکنشهـای شـیمیایی متعـددی در محـیط آبـی انجـام مـیپـذیرد. عامـل
نگهدارنده آماس (تورژسانس سلولی) آب میباشد بنابراین آب نقش مهمی در نگهداری شکل طبیعی گیاه باز مـیکنـد از
طرفی دیگر این آماس سلولی برای سرپا نگهداشتن گیاهـان علفـی بسـیار لازم اسـت. عـلاوه بـر ایـن آمـاس سـلولی در
فرآیندهایی مانند باز و بسته شدن روزنه ها، حرکت برگها، گلبرگها را برگهای تخصص یافته گیـاه از اهمیـت خاصـی
برخوردار است
Polinus باعث خروج آب از سلولهای این اندام شده و باعث حذف آماس شده و برگها جمع میشوند
حرکت گلبرگها در لاله عباسی و mesembrianthemum دیده میشود
سلولها غالباً توسط یک لایه نازکی از آب پوشیده شدهاند که در فضای نازك بین سلولی و اندامها قرار دارد ایـن لایـه از
سلولی به سلول دیگر ادامه یافته و شبکهای را در گیاه به وجود میآورد که در نقل و انتقال مواد محلـول نقـش مهمـی را
بازی میکند
انتقال مواد به آوندها توسط آب صورت میگیرد در انتقال گامتهای گیاهی (گیاهان آبزی) انتقال و پراکندگی هـاگهـا،
میوهها و بذور نقش مهمی را در گیاهان آبزی علاوه بر یک محیط تعادلی و نقش نگهداری میباشد. فیزیولوژی گیاهی زراعی «13»
اندازه گیری میزان آب در گیاه 

              
خشک کردن گیاه در اتو، تا رسیدن به وزن ثابت که از سوخت باید جلوگیری شود. چرا کـه موجـب سـوختن مـواد آلـی میشود حرارت از 80-100-120 درجه سانتیگراد نباید بیشتر باشد البته در این دامنه حرارتی آبی که مربوط بـه مـواد
آلی است باقی میماند
آب داخل گیاه براساس وزن تر Fresh wight یا وزن خشک Dry wight میباشد
خشک کردن نباید خیلی طولانی باشد چرا که مواد فرار ممکن است تخریب شوند از بین برونـد ماننـد اسـانسهـا بـرای  اینکه از فعالیت آنزیمها جلوگیری شود بهتر است از قبل از خشک کردن نمونه ها آنها را به مـدت چنـد دقیقـه در 110
درجه در فشار کم قرار دهیم سپس در دمای پایینتر از 60-80 درجه خشک کنیم

خواص محلولها 
1- فشار بخار آب
مولکولها از سطح مایع حرکت میکنند و بالعکس. در حالت تعادل اگر فشار سنج بهکار بریم فشار نشان داده شده برابـر
فشار بخار اشباع است. اگر آب خالص نباشد فشار بخار آب را کمتر میکند. این کاهش فشار بخار آب را میتـوان توسـط
قانون رائولت محاسبه کنیم
 فشار بخار محلول e فشار بخار آب خالص، w تعداد مدلهای حلال یا آب، s تعداد مولهای جسم حل شده 
2- نقطه جوش و نقطه انجماد
با حل کردن جسمی در آب نقطه جوش بالا میرود و نقطه ذوب پایین میآید
3- فشار اسمزی
با استفاده از معادله، میتوان فشار اسمزی محلولها را محاسبه نمود
 P = MIRT
P :فشار برحسب بار یا اتسمفر 
M : غلظت محلول برحسب مولال

تستهای طبقه بندی شده فصل اول 
1 2- در شرایط مطلوب رشد، افزایش نسبی غلظت CO
هوا موجب
1) افزایش میزان تلفات آب از گیاه میشود
2) کاهش میزان تلفات آب از گیاه میشود
3) افزایش هدایت روزنهای برگی گیاه میشود
4) افزایش نسبی میزان تلفات آب و کاهش نسبی هدایت روزنهای میشود
WUE -2 (کارایی مصرف آب) و تعرق
CO2
4 با گیاها 3 C ن در مقایسه با گیاهان C
به ترتیب
1) بالا و پایین است. 2) پایین و بالا است
3) پایین و پایین است. 4) بالا و بالا است
3- وزن تر برگ یک گیاه 2 گرم و وزن خشک آن 0/5 گرم است. هرگاه این برگ را به مدت 4 سـاعت در آب
مقطر قرار دهیم و وزن آن به 2/5 گرم افزایش مییابد. محتوی نسبی آن برگ چند درصد است؟ 
 76 (4 75 (3 70 (2 65 (1
4- حساسیت فرآیند و عکسالعملهای مختلف گیاه به وقوع تنش خشـکی، از کـدام ترکیـب زیـر تبعیـت
میکند؟ 
1) سنتز آبسایسیک اسید > رشد سلول > تثبیت دیاکسید کربن > بسته شدن روزنهها 
2) تثبیت دیاکسید کربن > سنتز آبسایسیک > رشد سلول > بسته شدن روزنهها 
3) بسته شدن روزنهها > تثبت دیاکسید کربن > سنتز آبسایسیک اسید > رشد سلول 
4) رشد سلول > سنتز آبسایسیک > بسته شدن رونهها > تثبیت دیاکسید کربن 
5- کدام نوع اختلاف پتانسیل تعیینکننده مسیر و جهت انتقال آب در داخل گیاه است؟ 
1) اختلاف پتانسیل اسمزی 2) اختلاف پتانسیل آب 
3) اختلاف پتانسیل فشار 4) اختلاف پتانسیل ماتریک 
مقدار آب از دست رفته
مقدار جذب شدهفیزیولوژی گیاهی زراعی «53»
6- اگر دیواره سلولی را با پکتیناز و سلولاز حل کرده و سپس آن را در آب بگذاریم جذب آب تابع کدامیـک
از اجزای پتانسیل آب است؟ در این صورت جذب اب توسط سلول تا چه زمانی ادامه مییابد؟ 
1) پتانسیل اسمزی – تا زمانی که سلول بترکد
2) پتانسیل فشاری – تا زمانی که پتانسیل اسمزی صفر شود
3) پتانسیل کل آب – تا زمانی که پتانسیل آب صفر شود
4) پتانسیل ماتریک – تا زمانی که فشار دو سوی غشای سیتوپلاسمی برابر شود
7- در شکل مربوط به اثرات نسبی تغییرات yw برگ بر فتوسنتز و انتقال C
در سـورگوم گزینـه صـحیح 14
کدام است؟ 
 
1) سرعت فتوسنتز نسبت به سرعت انتقال ماده در مقابل پتانسیل پایین برگ مقاومتر است
2) سرعت فتوسنتز و سرعت انتقال ماده هر دو از نوعی مقاومت در مقابل پتانسیل پایین آب برگ برخوردارند
3) سرعت فتوسنتز و سرعت انتقال ماده هر دو در مقابل پتانسیل پایین آب برگ از حساسیت خاصی برخوردارند
4) سرعت انتقال ماده نسبت به فتوسنتز در مقابل پتانسیل پایین آب برگ مقاومتر است
8- در سیستم خاك – ریشه – بخش هوایی احتمال وقـوع تعـادل در پتانسـیل آب ( yw) در کـدام زمـان
بیشتر است؟ 
1) در ظهر هنگام 2) در اواخر شب و اوایل صبح 
3) در اوایل شب و اواخر روز 4) در اوایل صبح و نیز در اوایل شب 
9- کدام گزینه صحیح است؟ 
1) در حالت پلاسمولیز اولیه غشای سلول از دیواره جدا میشود
2) در حالت پلاسمولیز پتانسیل تورگر سلول منفی است
3) در حالت پلاسمولیز اولیه، پتانسیل تورگر سلول برابر صفر است
4) هر سه «54» مجموعه زراعت 
10- ارتباط بین سلولهای محافظ روزنه و سلولهای پیرامونی آنها از نوع ................. است
1) آپوپلاستی 2) سیمپلاستی 
3) اپوسیمپلاستی 4) تلفیقی از سیمپلاستی و آپوپلاستی

 

پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول 
1- گزینه ی «2» صحیح است
2 ت آب افزایش غلظت CO
در شرایط مطلوب میزان تعرق در گیاه را کاهش داده و در نتیجه سبب کاهش میزان تلفا
در گیاه میگردد
2- گزینهی  «2» صحیح است
3 آن راندمان مصرف آب در گیاهان C
پایین و ضریب تعرق در ها بالا میباشد
3- گزینه ی «3» صحیح است
محتوای نسبی آب برگ

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا