امروز: شنبه 12 اسفند 1402
مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام برای کنکوریها همراه با پاسخنامه این محصول در 108 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 3,079
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.57 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 108
22,800 تومان
مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

  مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

توضیحات محصول

مجموعه تست برای کنکوریها همراه با پاسخنامه

"زبان عمومی و تخصصی

"بیو شیمی

" تغذیه دام

"پرورش دام

"فیزیولوژی و آناتومی دام

"ژنتیک"

آزمون شمارة یک 
زبان عمومی 
Part A : 
Directions : In questions 1-10 , esch item consists of an incomplete sentence . 
Below the sentence are four choices , marked ( 1 ) , ( 3 ) , and ( 4 ) . 
You should find the one choice which best completes the sentence . 
Mark your choice on the answer sheet . 
1- I am looking for the office where they keep things that people ……….. in 
the station or on the train . 
1- miss 2- loose
3- have lost 3- have missed
2- She ………. The place . 
1- had trouble find 2- had trouble finding
3- was in trouble to find 4- was in trouble finding
3- We all had our pictures ………… . 
1- take 2- taken
3- pick 4- picked
4- You'll probably have to fill ……… an application form
1- in 2- diwn
3- from 4- through
5 – Despite what the critics said about the play the ….. in the theater last 
night seemed to enjoy it . 
1- readers 2- spectators
3- viewers 4- audience? «6» مجموعه علوم دامی 
 
6 - If you ……… an object to someone , you give it to him . 
1- pass 2- take
3- show 4- send
7 - you cant …….. on the train arriving on time . 
1- depend 2- rely
3- reply 4- demand
8 – If you want to stop your car , you have to put your foot on the …….. 
pedal . 
1- gas 2- clutch
3- brake 4- accelerator
9 - If you're overweight , you have to put your foot on the …… pedal . 
1- diet 2- regime
3- cure 4- holiday
10 - I ……… some old family photographs while I was looking through some 
boxes in the cellar . 
1- came around 2- came up
3- came to 4- came across .

0- سنگینترین نژاد گوسفندی کدام است؟
1)آواسی 2)مارش 3)لینکلن 4)لیستر
151- در منترل کیفیت حرکت Circular در اثر کدام علت است؟
1)نواقص ژنتیکی 2)شوك حرارتی
3)کهنه بودن اسپرم 4)استریل نبودن شرایط نگهداری
152- پس از استفاده از زرده تخم مرغ در انجماد اسپرم چنددرصد گلیسرول لازم است؟
 %7(4 %11(3 %2(2 %0(1
153- در صورت استفاده از چه مادهای به بافر در انجماد اسپرم نیازی نیست؟
1)فروکتوز 2)لاکتوز 3)زرده تخم مرغ 4)گلیسرول
154- با کدام روش Leve-dead ration اندازهگیری میشود؟
1)تعیین درصد اسپرم نابهنجار 2)تعیین توان تحرك
3)تعیین درصد اسپرم پیشرو 4)رنگ آمیزی
155- هورمون MIS توسط ......... تولید و موجب ......... میشود.
1)سرتولی ـ کنترل تستوسترون 2)سرتولی ـ ورود بیضهها به اسکروتوم
3)لایدیگ ـ کنترل تستوسترون 4)لایدیگ ـ ورود بیضهها به اسکروتوم
156- سرعت توید استپرم تحت کنترل......... میباشد.
 3 و 2(4 تستوسترون(3 FSH(2 ICSH(1
Sertoli cells -157 کدامیک از اعمال را انجام نمیدهد؟
 ABP تولید(2 inhibin تولید(1
3)تولید 4 MIF)تبدیل استروژن به آندروژن
1- در یک طرح مربع لاتین 3*3، تعداد مربع لاتین استاندارد برابرر است با
 18 (4 9 (3 12 (2 15 (1
32- فرمول مجموع مربعات خطا در طرح LS کدام است؟ 

33- درجه آزادی طرح مزبع لاتین مکرر برابر است با
L(r-1) (1
2
 L(r-1)(r-2)+(L-1)(r-1) (2 -(r-1)
df (3 کل منهای بقیه dfها 4) همه موارد 
35- تعداد اثرات تیمار در آزمایشات فاکتوریل بستگی دارد به ...... 
1) تعداد فاکتورها 2) تعداد سطح فاکتورها 
3) هم تعداد فاکتور و هم تعداد سطوح 4) نوع آزمایش فاکتوریل 
36- فرمول محاسبه اثر اصلی A در آزمایشات فاکتوریل کدام است؟ 
[( ) ( )] (1
2
1
a2b2 - a1b2 + a2b1 - a1b1
[( ) ( )] (2 
2
1
a2b2 - a1b1 + a1b2 - a1b1
 
[( ) ( )] (3
2
1
2 2 1 2 2 1 1 1
[( ( ) ( )] (4 a b - a b - a b - a b
2
1
2 2 2 1 1 2 1 1
 a b - a b - a b - a b
37- مدل ریاضی طرح بلوك در ازمایشات فاکتوریل کدام است؟ 
 (1 Xikl k l kl ikl = m +a + b + (ab ) + e
 (2 Xikl k i l kl ikl = m +a -d + b + (ab ) + e
 (3 Xikl ikl = m +a + b + e
 (4 Xikl i i + k + l + kl + ii¢kl = m + d +d ¢ a b (ab ) e
1
 
39- میانگین چهار مشاهده در یک طرح از یک متغیر تصادفی برابر 40 و خطای معیار آن 5 است. ضریب
تغییرات را محاسبه کنید
 10 (4 12/5 (3 25 (2 2/5 (1
40- در یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار مجموع مشاهدات تیمار شاهد برابر 3 و مجموع
مشاهدات سایر تیمارها برابر 6 است. مجموع مربعات مقایسه میانگین بین تیمار شاهد و سایر تیمارها برابر
است با:  2/7 (4         0/9 (3          0/13  (2            0/1    (1

1- سیکل کوری موجب کدامیک میشود؟
1)تبدیل آلانین به گلیکوژن 2)گلوکز کبدی به آلانین
3)گلیکوژن کبد به گلوکز خون 4)گلیکوژن عضله به گلوکوز خون
82- در ساخته شدن گلوکوز از آلانین کدام آنزیم نقش ندارد؟
1)فسفوفروکتوکیناز 2)گلوکز ـ6ـ فسفات
3)پیروات کربوکسیداز 4)فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز
83- کاتابولیسم هم در کدام اندامک رخ میدهد؟
1)شبکه آندوپلاسمی ـ کلیه 2)شبکه آندوپلاسمی ـ کبد
3)لیزوزوم ـ طحال 4)لیزوزوم ـ کلیه و کبد
84- علت بیماری شربت افرا چیست؟
1)اشکال در متابولیسم سیستین 2)کمبود آلفاکتو اسید کربوکسیلاز
3)اشکال در آنزیم فنیل آلانین کربوکسیلاز 4)تجمع اسید اوریک در مفاصل
85- محل ترکیب اورنی تین و کربامیل فسفات در چرخه اوره کدام است؟
1)سیتوزول 2)غشاء میتوکندری 3)هسته 4)ماتریکس
86- کدام آنزیم در TCA و گلوکونئوژنز مشترك است؟
1)مالات دهید روژناز 2)پیروات کربوکسیلاز
3)سیترات سنتاز 4)ایزوسیترات دهیدروژناز
87- مهار آلوستریک آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز توسط کدام صورت میگیرد؟
 آلفاکتوگلوتارات(4 NADH(3 CO2
1- تبدیل کاروتن به ویتامین A در ......... رخ میدهد.
1)کبد 2)کلیه 3)مخاط روده 4)طحال

تغذیه دام 
91- منشاء وزن پائین (RunT) در بچه خوکهای حاصل از یک زایش کدام است؟
1- کمبود مواد معدنی 
2- کمبود ویتامین
3- تقسیم نابرابر جفت
4- تنش حرارتی
92- کدام اسید آمینه در جیره طیور تخمگذار غیر ضروری است؟
1- سرین 
2- لیزین
3- متیونین
4- آرژنین
93-در محاسبۀ لیزین قابل دسترس جیره ضریب مقدار وزن بدن چند است؟
0/9 -4 6/25 -3 60 -2 9/5 -1
94- در فرمول محاسبۀ UDP کدامیک مورد استفاده قرار میگیرد؟
 ERPD -4 ADIN -3 PDI -2 CPFD -1
95-کدام اسید آمینه در غلظت بالا سمی است؟
 Trp -4 ILu -3 Lys -2 Met -1
پرورش دام
120- در محاسبه TDN جیرة گاو شیری ضریب مقدار چربی قابل هضم چقدر است؟
1 -4 2/25 -3 3 -2 6/25 -1
121- انرژی جیرة گاو شیری هنگام نگهداری در مرتع نسبت به نگهداری در جایگاه چند درصـد افـزایش
مییابد؟
 %70 تا 60 -1
% 20 تا 10 -2
درصد 100 تا 25 -3
%40 تا 20 -4
122- مقدار فیبر خام در جیره گاو شیری حداقل چند درصد است؟
15-10 -4 30-32 -3 17-18 -2 18-19 -1
123- کدام یک از مواد زیر در جیرة گاو شیری بکار نمیرود؟
1- اوره 
2- محصولات فسفات آمونیوم
3-  آمونیاکی
4- بیروت
124- حد مجاز مقدار TDS در گاو چقدر است؟
20000 -4 25000 -3 30000 -2 10000 -1
125- کدامیک از مواد زیر موجب افزایش چربی شیر میشوند؟
1- موننسین 
2- پنی سیلین
3- بنتونیت
4- هیدروکسی متیونین

 

فیزیولوژی و آناتومی دام :
150- ادراك کدامیک از حیوانات زیر تیره رنگ است؟
1- خوك 2- اسب 3- گاو 4- گوسفند
151- ادرار در کدام ناحیه اسیدی میشود؟
 DCT -2 PCT -1
3- لوله هنله 4- لوله های ادرارگیر 
152- تنظیم مقدار آب ادرار تحت کنترل کدام بخش است؟
 DCT -2 PCT -1
3- هنله 4- لوله های ادرار گیر 
153- در کدامیک از حیوانات زیر لولۀ هنلۀ ادرار دیده میشود؟
 Beaver -4 سگ -3 اسب -2 پرندگان -1
154- کدام اندام دارای رگهای لمفاوی نمیباشد؟
1- طحال 2- کبد 3- کلیه 4- قلب
155- سیاهرگ جگوجار درونی در کدامیک وجود دارد؟
1- گاو 2- اسب 3- خوك 4- گوسفند
156- پلاسمین چیست؟
1- پروتئینی در پلاسما برای انتقال مواد 
2- از فاکتورهای لخته کنندة خون
3- آنزیم تجزیه کنندة فیبرین
4- موجب فشرده کردن لخته میشود 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا