امروز: پنجشنبه 11 خرداد 1402
کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام این محصول در 322 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 1,967
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.651 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 322
26,400 تومان
جزوه تغذیه دام وطیور

جزوه تغذیه دام وطیور

توضیحات محصول

کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

برای کنکور95 منابع دکتری و ارشد تمام رشته های دانشگاهی به همراه تست ها و پاسخ های تشریحی در

فصل اول: تجزیه تقریبی خوراك ها  
تمام مواد خوراکی طبق سیستم تغذیه تقریبی به مادة خشک و رطوبت تقسیم بندی می شوند
 رطوبت 
مادة خوراکی عصاره عاری از ازت 
 مادة خشک ¬ مادة آلی ¬ EE 
 C


 ماده معدنی CP 
 
رطوبت 
میزان رطوبت از طریق خشک کردن مادة خوراکی و محاسبۀ وزن از دست رفته به دست میآید
وظایف رطوبت : محلول کردن مواد مغذی – نقش در حالت ارتجاعی و سختی سلول ها
تنظیم حرارت – دفع مواد اسید – تنظیم فشار اسمزی
کمبود رطوبت می تواند باعث کاهش مصرف غذا – کاهش تولید – کاهش وزن و مختل شدن عمل نشخوار و افزایش
دفع ازت گردد
آب از طریق
آب موجود در غذا آب آشامیدنی و آب متابولیکی تامین می شود
پرندگان نسبت به پستانداران مصرف آب کمتری دارند زیرا در پرندگان مواد حاصل از متابولیسم پروتئین اسید اوریک
است که به صورت جامد دفع می شود و نیز آب متابولیکی بیشتری هنگام سوخت و ساز پروتئین ایجاد می شود
میزان نیاز به آب بستگی به نوع و سن حیوان ، فعالیت ، کیفیت آب ، وزن بدن جیرة غذایی و ....... دارد
رطوبت به سه صورت در بدن وجود دارد : پلاسما ، آب میان بافتی و داخل سلولی
مقدار آب بر اساس وزن بدون چربی بدن حدوداً 73 در صد و مقداری ثابت است
با بر آورد مقدار چربی یا مقدار آب بدنی می توان دیگری را محاسبه کرد
0 / 732
ǜ ǎӨƋ
ə
100 = چربی %  تغذیه دام وطیور « 9»@
 
2- مادة خشک 
طبق سیستم تجزیه تقریبی ماده خشک به دو دسته مادة آلی و مادة معدنی تقسیم می شود
مقدار مادة معدنی از طریق به دست آوردن مقدار خاکستر محاسبه می شود ( سوزاندن در دمای 550 درجه
مادة آلی به چهار دسته : 1 
- الیاف خام (CF) 
 2- عصارة اتری ( EE ) 
3- پروتئین خام (CP) 
4- عصارة فاقد ازت ( NFE ) تقسیم بندی می شود
نحوة محاسبۀ اجزای مادة خوراکی 
1- پروتئین خام : از روی مقدار ازت خوراك توسط روش کلدال محاسبه می شود
در این روش بجز ازت نیتراتی و نیتریتی باقی ازت ها تبدیل به آمونیاك می شود . و مقدار آن توسط تیتراسیون محاسبه
می شود
به این دلیل پروتئین خام گفته می شود که ازت تبدیل به آمونیاك شده شامل منابع غیر پروتئینی مثل آمین ها و
اسیدهای نوکلئیک و اسید آمینه های آزاد می شود
میزان ازت تخمین زده شده در ثابت 6/25 ضرب شده و تخمینی از مقدار پروتئین مواد خوراکی می باشد
2- عصارة اتری
طی یک دورة مشخص توسط اتر نفت استخراج می شود و پس از تخمیر حلال عصارة باقی مانده عصارة اتری نام دارد
که علاوه بر چربی های مادة خوراکی شامل : اسیدهای آلی – الکل ها و رنگدانه ها نیز می باشد . ( روش سوکسله
3- الیاف خام
پس از استخراج عصاره اتری باقی ماندة غذا را در معرض جوشاندن با اسیدها و بازها با غلظت و مدت معین قرار می
دهند . آنچه که باقی می ماند الیاف خام نام دارد که از دستۀ کربوهیدرات ها است و شامل سلولوز – لیگنین و همی
سلولوز می باشد

نکات فصل هضم و گوارش (تست
1- زایموژن چیست؟ 
الف) آنزیم موجود در بزاق ب) آنزیم موجود در مغز گوساله 
ج) آنزیم های گوارشی فعال نشده برای گوارش پروتئین د) عامل جذب B12 
2- سائیدگی سنگدان به علت چیست؟ 
الف) وجود ریگ در غذای طیور ب) کمبود اسید آمینه های ضروری 
ج) نرم ب2ودن بیش از حد غذا د) کمبود ویتامین در جیره 
3- اسید چرب های با زنجیره کوتاه چگونه جذب می شوند؟ 
الف) توسط تشکیل میسل ب) کیلو میکرون ها 
ج) انتقال فعال د) انتشار ساده 
4- محل تجزیه پپتیدها در کجا قرار دارد؟ 
الف) داخل روده ب) داخل معده ج) کبد د) سلول های روده 
5- کدام اسید آمینه بدون نیاز به سدیم جذب می شود؟ 
الف) آرژنین ب) لوسین ج) هیستیدین د) پرولین 
6- فیتات جذب کدام ماده را مهار می کند؟ 
الف) فسفر ب) کلسیم ج) آهن د) منگنز 
7) ید بیشتر به چه صورت در بدن جذب می شود؟ 
الف) به صورت ترکیب با مواد آلی ب) ترکیب با پروتئین 
ج) به صورت ترکیبات معدنی د) انتقال فعال 
8- عامل جذب B12 در کجا ترشح می شود؟ 
الف) معده ب) روده کوچک ج) لوزالمعده د) دیواره دوازدهه  تغذیه دام وطیور « 171»@
 
9- بازدهی انرژی در سنتز پروتئین .................. درصد و سنتز چربی .............. درصد در بدن جوجه های
گوشتی می باشد
الف) 44 ـ 44 ب) 44ـ94 ج) 94 ـ 58 د) 94 ـ 94 
10- بیشترین گیرنده های محرك نشخوار در کجا قرار دارند؟

 

الف) هزارلا ب) بخش قدامی شیردان ج) نگاری د) بخش قدامی شکمبه 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا