امروز: شنبه 8 مهر 1402
کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام این محصول در 224 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است استخوان بلند در یک بعد درازتر است هر استخوان دارای یک دیافیز دو متافیز و دواپی فیز اسـت ناحیـه غضـروف اپـی فیزی درون متافیز قرار دارد و منجر به افزایش رشد طولی استخوان می شود کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 2,000
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.651 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 224
26,400 تومان
جزوه  فیزیولوژی دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

  جزوه  فیزیولوژی دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

توضیحات محصول

 کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام دکتری و ارشد تمام رشته های دانشگاهی به همراه تست ها و پاسخ های تشریحی

 

واژه ها و اصطلاحات
 Anterior ) cranial) : به سوی سر 
Posterior ) caudal) : به سوی ( نزدیک ) دم 
Median plane: صفحه میانی که بدن را به دو نیمه مساوی چپ و راست تقسیم می کند
Sagittal plane : هر صفحه ای به موازات صفحه میانی 
Transverse plane: صفحه عرضی که بدن رو به دو نیمه caudal و cranial تقسیم می کند
Medial : نزدیک به صفحه میانی 
Lateral : دورتر از صفحه میانی 
Dorsal : به سوی ستون فقرات 
 Ventral: دورتر از ستون فقرات 
واژه هائی که در مورد اندام های حرکتی به کار می روند
Proximal: به طور نسبی به ستون فقرات نزدیک تر است
Distal: به طور نسبی از ستون فقرات دورتر است
Limb: اندام حرکتی 
Fore limb : اندام حرکتی پیشین 
Hind limb: اندام حرکتی پسین 
Dorsal : سطح پیشین اندام های حرکتی 
volar) pal mar): سطح پشتی اندام های حرکتی پیشین ( کف دست
استخوان بندی
استخوان بلند: در یک بعد درازتر است. هر استخوان دارای یک دیافیز دو متافیز و دواپی فیز اسـت. ناحیـه غضـروف اپـی فیزی درون متافیز قرار دارد و منجر به افزایش رشد طولی استخوان می شود
استخوان های کوتاه: مکعبی شکل هستند. حفره مغز استخوان ندارند و از استخوان اسفنجی پر شده اند و سـطح بیرونـی
آنها از لایه ای استخوان متراکم تشکیل شده است
* عمل استخوان کوتاه گرفتن ضربه یا شوك است. مانند استخوان های مچ دست
استخوان پهن: نسبتا نازك است و در دو بعد بزرگ شده است. از دو صفحه استخوان متراکم تشکیل شده است و بین این
دو صفحه را ماده اسفنجی به نام دیپلوئی پر کرده است. مانند استخوان لگن و کتف
این استخوان ها محل اتصال ماهیچه به استخوان نیز می باشد
استخوان کنجدی: در امتداد تندون ها و موجب کاهش اصطکاك و تغییر مسیر تندون تغییر زاویـه کشـش ماهیچـه مـی
شوند
کشکک زانو بزرگترین استخوان کنجدی بدن است
استخوان های نامنظم: مانند استخوان های ستون مهره. این استخوان ها معمولا در صفحه میانی بدن واقع شده اند
استخوان های نوماتیک: استخوان هائی که دارای فضا یا سینوس هائی هستند و یا بیرون ارتباط برقرار می کنند
ساختمان استخوان بلند
کورتکس: به استخوان متراکم در استخوان بلند گفته می شود
اپی فیز: به هر دو انتهای استخوان بلند گفته می شود. اپی فیز نزدیک به ستون فقرات اپی فیـز پروکسـیمال و اپـی فیـز
دیگر، اپی فیز دیستال نام دارد
غضروف مفصلی: لایه غضروفی و نازك که سطح مفصل را می پوشاند
پری اوسیتوم: غشائی است فیبری که سطح بیرونی استخوان را به جز در ناحیه مفصلی می پوشـاند و در افـزایش قطـر و
ترمیم استخوان شکسته نقش دارد
آندوسیتوم: غشاء فیبری که سطح درونی حفره استخوان و کانال های هاورس را می پوشاند
 «10» فیزیولوژی دام 
 
بخش های گوناگون اسکلت
1- اسکلت محوری 
2- اسکلت پیوست
3- اسکلت احشائی ( مثل استخوان قلب گاو و آلت تناسلی سگ )
که در بافت های نرم دیده می شود
اسکلت محوری
در برگیرنده جمجمه، ستون مهره ها، دنده ها و جناغ است. جمجمه از استخوان های کاسه سر و صـورت تشـکیل شـده
است که استخوان های پهن هستند و کارشان محافظت از اندام های حسی و مغز است
ستون فقرات
به مهره های گردنی، پشتی ( سینه ای )، کمری، لگنی و دمی تقسیم می شود. شمار مهره های دمی در جانوران مختلف
دارای تنوع بیشتری می باشد. هر مهره از یک سطح پشتی و یک سطح شکمی تشکیل شده است
دو جفت زایده مفصلی دارد که با مهره های قبل و بعد خود مفصل می شود
زایده اسپاینوس در بخش پشتی مهره محل پیوند ماهیچه ولیگامنت می باشد
زایده مفصلی در مهره های گردن گسترش یافته است. نخستین مهره گردن اطلس نـام دارد کـه اسـپاینوس نـدارد و بـه
مهره بعدی جوش خورده است
مهره دوم آکسیس نام دارد که اسپاینوس پهن و کوتاهی دارد
در مهره های گردن زایده اسپاینوس و عرضی کوچک است
مهره های گردنی به جز آخری دارای سوراخی به نام سوراخ عرضی می باشند. «12» فیزیولوژی دام 
 
اسپاینوس در مهره های پشتی گسترش یافته است و در ناحیه شانه ها برجستگی مشخصی به نـام ویـدرز را ایجـاد مـی
کند
هر زایده عرضی حفره ای دارد که توبرکل دنده مربوطه در آن جای می گیرد
مهره های لگنی به هم جوش خورده اند و استخوان خاجی یا ساکروم را ایجاد کرده اند. مهره های کمری و لگنی ماکیان
به هم چسبیده اند
جناغ و دنده ها
استخوان جناغ محل پیوند غضروف های دنده های حقیقی و آغاز ماهیچه های سینه ای است
جناغ دارای سه بخش است و از بالا به پائین: مانوبریوم، بدنه جناغ زیفوئید ( یا زایده خنجری ) نام دارد
بدنه جناغ از قطعات استخوانی کوچکی به نام استرنبری تشکیل شده است
دنده ها دیواره جانبی قفسه سینه هستند و معمولا تعداد آنها برابر با تعداد شمار مهره های پشتی است
گروه بندی دنده ها
1- دنده های حقیقی: ( توسط غضروف دنده به جناغ متصل اند
2- دنده های غیر جناغی یا غیر حقیقی
3- دنده های شناور

مجموعه تست 
1ـ دیواره عروق دارای کدامیک از بافت های پوششی زیر است ؟ 
1- بافت پوششی سنگفرشی ساده 
2- بافت پوششی مکعبی ساده 
3- بافت پوششی استوانه ای ساده 
4- بافت پوششی استوانه ای شبه مطبق 
2ـ خون چند درصد از وزن بدن را تشکیل می دهد ؟ 
 18ـ14 -4 15 تا 11 -3 10 تا 5 -2 4 تا 2 -1
3ـ محل اصلی تولید گلبول های قرمز در حیوانات بالغ در کجاست ؟ 
1- کبد 2- غدد لنفاوی 3- جگر 4- مغز استخوان 
4ـ محل تولید و از بین رفتن گلبول های قرمز کجاست؟ 
1- مغز استخوان وطحال 
2- کلیه ها 
3- قلب و عروق 
4- غدد لنفاوی 
5- سلولهای بازوفیل جزء کدامیک از سلولها میباشد ؟ 
1- اریترو سیت 
2- ترومبو سیت 
3- سلولهای سفید خون 
4- سلول های قرمز خون 
6- ائوزینوفیل ها چند هستهای هستند و چه رنگی را جذب میکنند ؟ 
1- تک هستهای و اسیدی 2- چند هسته ای و اسیدی 
3- چند هسته ای و بازی 4- چند هسته ای و خنثی فیزیولوژی دام «121» 
 
 
7ـ لایه داخلی دیواره قلب را چه مینامند ؟ 
1- اندو کاردیوم 2- ابی کاردیوم 
3- پری کاردیوم 4- میو کاردیوم 
8 – سیاهرگی که خون را از طحال به سمت قلب میبرد چه نام دارد ؟ 
1- سفالیک 2- بازیلیک 
3- اسپلنیک 4- اینفریور مزانتریک 
9ـ خون تیره پستان توسط کدام عروق جمع میشود ؟ 
1- وریدپوزمتال 
2- سیاهرگ بزرگ زیر شکم 
3- سیاهرگ عجزی میانی 
4- ورید پوزمتال و سیاهرگ بزرگ زیر شکم 
10 ـ ورید شیری به کدام سیاهرگ وارد میشود ؟ 
1- رانی 2- میانخالی خلفی 
3- میانخالی قدامی 4- وداج

 

پاسخنامه 
1-گزینه (1) صحیح است

2-گزینه (1) صحیح است

3-گزینه (1) صحیح است

4-گزینه (1) صحیح است

5-گزینه (3) صحیح است

6-گزینه (2) صحیح است

7-گزینه (1) صحیح است
 …
8-گزینه (3) صحیح است

9-گزینه (2) صحیح است

10-گزینه (2) صحیح است

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا