امروز: دوشنبه 10 مهر 1402
پاسخ گویی به سوالات کنکور جدای از نیاز به بار علمی، نیازمند یک مهارت شیوه خاص در تست زنی نیز می باشد لذا در این خصوص سعی شده مطالب این کتاب به گونه ای طرح ریزی و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیری مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیداکنید
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1,310
فرمت فایل pdf
حجم فایل 27.254 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 326
26,400 تومان
مجموعه حسابداری حسابرسی( رشته حسابداری)

  مجموعه حسابداری حسابرسی( رشته حسابداری)

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور95

سعی شده مطالب این کتاب به گونه ای طرح ریزی و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیری مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

فصل اول:حرفه حسابرسی 
 
تعریف حسابرسی 
یکی از انواع حسابرسی که در این مجموعه بیشتر راجع به آن بحث مـیشـود، حسابرسـی صـورتهـای مـالی واحـدهای
تجاری میباشد. حسابرسی صورتهای مالی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارك حسابداری و سـایر شـواهد زیـر
بنای صورتهای مالی
رسیدگی حسابرسان مستقل
مبنای گزارش حسابرسی را فراهم میآورد. حسابرسان هرگز بدون اجرای رسیدگی نسبت به مطلوبیت ارائه صـورتهـای
مالی اظهار نظر نمیکنند. شواهد گردآوری شده توسط حسابرس در طول رسیدگی نیز اثبات خواهد کرد که دارایـیهـای
مندرج در ترازنامه واقعاً وجود دارند، شرکت مالک این داراییهاست و ارزیابی آنها بر اساس اصول عمومی پذیرفته شـده
حسابداری انجام شده است یا خیر. حسابرسان همچنین شواهدی جمعآوری میکنند که نشان دهـد تمـام بـدهیهـا در
ترازنامه منعکس شدهاند، فروشهای منعکس در صورت سود و زیان واقعاً اتفاق افتادهاند و کالاهای فروش رفته عملاً برای
مشتریان ارسال شدهاند و بهای تمام شده و هزینههای ثبت شده در دفاتر، مربـوط بـه دورهی جـاری مـیباشـند و تمـام
هزینه های تحقق یافته به حساب گرفته شده اند
اعتبار ده به صورتهای مالی 
اعتبار دادن به صورتهای مالی به معنایی ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکای آن تهاس . اعتباردهی شامل دو
مرحله است : مرحلهی اول شامل اجرای رسیدگی (یا حسابرسی) توسط حسابرس است و مرحله دوم شامل ارائه گـزارش
حسابرسی است که بر اساس رسیدگیهای انجام شده در مرحله اول صورت میگیرد
وظیفهی حسابرس مستقل در ارائه گزارش نسبت به صورتهای مالی، اعتبار بخشیدن به آنهاسـت، بـدین وسـیله افـراد
خارج از شرکت مانند سهامداران ، اعتبار دهندگان، دولت و سایر اشخاص ثالث میتوانند به صورتهای مالی اتکا کنند
به دلیل احتمال اشتباهات تصادفی، تخطی از اصول حسابداری، تعصب ناآگاهانه و تحریف عمومی توسط مـدیریت واحـد
تجاری، صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده بسیار کمتر از صورتهایی قابل اتکاست کـه توسـط حسـابرس مسـتقل
رسیدگی شده اند.

نکات کلیدی 
1 . اعتبار دادن به صورت یها یمال یبه معنا میا یجاد اط ینان از مطلوب یت ارائه و قابل یت اتکا . آنهاست 
2. هدف از انجام حسابرسی صورت یها یمال ، تعیین مطابقـت نحـوه تهیـه صـورت یهـا یمـال یبـا اصـول پذ رفتـه شـده
یحسابدار . است 
3. حسابرسی یعمل یات عبارت است از بررسی قسمت یها یخاص از سازمان به منظور سنجش نحوهی آنعمل ها 
4. مهمترین استاندارد عمومی میحسابرس ی، استقلال باشد
5. مفهوم استقلال، مطلق ن هی یست و چ حسابرسی مدعینم یتواند باشد که نسبت به صاحب کـار خـود اسـتقلال کامـل
دارد
6. عدم ارائه کاربرگها به صاحب یکار ، تخط هییاز آ یان رفتار حرف زینممحسوب یشود را کاربرگها امـوال حسابرسـان
مستقل هستند.

 

سؤالات طبقه بندی شده فصل اول 
 
 -1 طبق استانداردهای متداول حسابرسی، حسابرس در تصم یریگمی نسبت به درج یا عدم درج اشکالاتی که
یدر ضمن رس یدگ یها یو دیکشف م ،گرد یناگز ر از سنجش اهمیت موارد اشکال میباشد در سنجش اهمیت
زیکدام بیک از عوامل یر یش از سا یر موارد تأث رگذار خواهد بود؟ 
الف) اهداف موردنظر مراجع تصم گی یم رنده در انتخاب حسابرس 
یب) ر یسک ذات مرتبط با سرفصلی از صورت یها یمال یدگیمورد رس که مورد اشکال کشف شده توسط حسابرس به
آن سرفصل مربوط میشود
ج) ضرائب وحد نصابهایی که توسط انجمن یها یاحرفه تع تیی ین و در اخ ار حسابرسان قرار م یگی رد
د) قضاوت حرفهیا حسابرس در مورد میزان تأثیر یناش از مطلع شدن استفاده کنندگان از صورت یها یمال در مـورد
اشکال مشاهده شده بر تصم ای یمات شان 
 -2 حقالزحمه حسابرسان مستقل به کدام روش تع میی ین شود؟ 
یالف) درصد از فروش 
یب) درصد از سود خالص 
ج) مبلغ مقطوع ی یا درصد از سود خالص، هر کدام که بیشتر باشد
د) مبلغ مقطوع و یا مبلغ براساس ساعات کار طبق تعرفه مشخص نرخ ساعت کار 
 -3 یآغاز و پا ان « یفرآ یزیرند برنامه یحسابرس » یبه ترت ب، کدام است؟ 
الف) قبول صاحب کار – یپا ان کار حسابرسی 
ب) امضاء موافقت ینامه حسابرس – امضاء گزارش حسابرس 
ج) بازدید از محل کار صاحب کار – ارائه گزارش حسابرسی 
ید) تصم م به قبول صاح جدب یکار د – یامضاء و تحو ل گزارش حسابرسی حسابرسی « 31 »
 
 -4 در استانداردهای یحسابرس ی، از عبارات ینظ ر : « یزیربرنامه یکاف » ، « یشناخت کاف » و «شـواهد کـافی»
استفاده شده است تصم یریگمی در مورد « تیکفا » مستلزم ................... است
یالف) بررس و مشاهده یب) صلاح ت و دانش 
ج) مشاوره با صاحبنظران د) قضاوت حرفهیا حسابرس 
 -5 یمع ار مورد استفاده در حسابرسی صورت یها یمال ، کدام است؟ 
الف) عرف ب) قانون موضوعه 
ج) اصول پذیرفته شدن حسابداری ید) اصول پذ رفته شده حسابرسی

 

 

پاسخ سؤالات طبقه بندی شده فصل اول 
 
 -1 گز ینه د)؛ طبق تعر یف اه یت مبن یبر تحت تأث ر قراردادن تصمیمات استفاده کنندگان 
 -2 گز ینه د)؛ حقالزحمه حسابرسان نبای ید وابسته به نتا ج حاصل از عملیات باشد
 -3 یگز ینه هید)؛ فرآ یزیرند برنام یحسابرس یبا تصم م به قبول صاح جدب یکار د شـروع و بـا امضـاء و تحویـل گـزارش
یحسابرس ییخاتمه م ابد
 -4 یگز ینه ) د 
 -5 یگز ینه ج)؛ معیار مورد استفاده در حسابرسی صورت یها یمال ، اص یول پذ رفته شده حسابداری . است 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا