امروز: جمعه 19 خرداد 1402
کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریهای 95
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1,240
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.503 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 80
22,800 تومان
نکات تکمیلی (حسابرسی)  رشته حسابداری

  کتاب نکات تکمیلی (حسابرسی)  رشته حسابداری

 

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد  برای کنکوریهای 95

سعی شده مطالب این کتاب به گونه ای طرح ریزی و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیری مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

 

 

 

مقدمه 
1- حسابرسی در مفهوم کلی عبارت است از رسیدگی به اسناد، مدارك و دفاتر و گزارشات (صورتهای مالی و
یادداشتهای توضیحی همراه) توسط افرادی مستقل از تهیهکنندگان آن جهت اظهارنظر 
2- بهعبارت دیگر فرآیند منظم و با قاعده جمعآوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و
رویدادها بهمنظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیشتعیین شده
3- هرگونه رسیدگی جستجوگرانه و سیستماتیک بین اسناد و مدارك حسابداری توسط فردی جدا از تهیه کنندگان آن
به منظور اظهارنظر حرفهای
نقش حسابرسی 
دلیل وجود حرفه حسابرسی مستقل وظیفه اعتباردهی آن است. اعتبار دادن به صورتهای مالی بهمعنای اطمینان،
کفایت و مطلوبیت صورتهای مالی رسیدگی شده است. نقش اعتباردهی 2 مرحله دارد
مرحله اول) حسابرس مستقل ابتدا باید شواهد حسابرسی را جمعآوری نماید
مرحله دوم) ایفای نقش اعتباردهی بهصورتهای مالی (اظهارنظر و گزارش حسابرسی
استفاده از فن نمونهگیری که مبنای آن کنترل داخلی است روند حسابرسی را از اثبات تمام معاملات به آزمون معاملات
انتخابی تبدیل نموده بهاین صورت که هر چه سیستم کنترل داخلی قویتر باشد، رسیدگی کمتری توسط حسابرسان
لازم است. انتخاب معاملات برای آزمون و روش حسابرسی آنها مستلزم قضاوت حرفهای است
انواع حسابرسی 
الف) حسابرسی صورتهای مالی: بررسی جستجوگرانه صورتهای مالی اساسی و تطبیق آن با اصول و استانداردهای
پذیرفته شده حسابداری. هدف از انجام این نوع حسابرسی تعیین مطابقت ادعاهای مدیریت (صورتهای مالی) و نحوه
تهیه آن با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری است
ب) حسابرسی رعایت: اجرای حسابرسی رعایت به وجود اطلاعات قابل اثبات، ضابطه یا استاندارد شناخته شدهای
بستگی دارد که توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد برای مثال رسیدگی اظهارنامه مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی از
این نوع حسابرسی است. هدف از این نوع حسابرسی انطباق یا عدم انطباق اظهارنامه مالیاتی با قوانین مالیاتی و مقررات
اداره دارایی میباشد. این حسابرسی جزء لاینفک صورتهای مالی است. ? 10 نکات تکمیلی حسابرسی 
ج) حسابرسی عملیاتی: فرآیند بررسی و ارزیابی قسمتهای خاصی از سازمان بهمنظور تعیین میزان اثربخشی، کارایی
و صرفه اقتصادی عملیات تحت کنترل مدیریت میباشد. این حسابرسی در مقایسه با انواع دیگر حسابرسی مستلزم
کاربرد قضاوت بیشتری است. محصول نهایی حسابرسی عملیاتی گزارش نتایج همراه با پیشنهادهایی برای عملیات است
در بعضی از کتب حسابرسی، حسابرسی جامع نیز تحت عنوان انواع حسابرسی مطرح شده است که عبارت است از اجرای
همزمان حسابرسی صورتهای مالی، رعایت و عملیاتی. اما در عمل چون معیار این 3 نوع حسابرسی متفاوت است کاربرد
دارد
انواع حسابرسی از نظر زمان 
1) حسابرسی ضمنی: حسابرسی بخشی از صورتهای مالی قبل از پایان دوره مالی و ضمن سال مالی جاری 
2) حسابرسی نهایی: رسیدگی به مانده نهایی حسابها (پس از اصلاح و بستن حسابها
3) حسابرسی مداوم: بهدلیل حجم بالای عملیات و کمبود زمان برای گزارش حسابرسی، حسابرس ممکن است در
طول سال بهطور مداوم در شرکت حضور به عمل رساند
انواع حسابرسان 
1) حسابرسان مستقل: فرد یا مؤسسهای مستقل از تهیهکنندگان صورتهای مالی که معمولاً سالی چند روز در شرکت
حضور داشته و صورتهای مالی را مورد بررسی قرار میدهند سهم این حسابرس در گزارشهای مالی اعتبار بخشیدن
به صورتهای مالی است
2) حسابرسان داخلی: افرادی متخصص در داخل سازمان که زیر نظر کمیته حسابرسی، هیئت مدیره یا مدیرعامل به
ارزیابی مؤثر بودن نحوه انجام وظایف محول به واحدهای مختلف سازمان میپردازند
3) حسابرسان دیوان محاسبات: این حسابرسان مشغول به حسابرسی واحدهای دولتی بهمنظور انطباق اعتبارات
صرف شده با اعتبارات مصوب دستگاه و بررسی و ارزیابی کارایی و اثربخشی واحدهای مختلف دستگاه میباشد
4) ممیزان مالیاتی: کار این ممیزان مالیاتی حسابرسی رعایت اظهارنامههای مالیاتی شرکتها و مؤسسات میباشد
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی 
انجمن حسابداران رسمی بهطور کلی 3 نوع استاندارد حسابرسی را چهارچوب اولیه مقرر داشته است:
 
الف) استانداردهای عمومی:
مربوط به صلاحیت فردی حسابرسان است
1- حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی صورت گیرد که دارای صلاحیت و آموزش فنی کافی بهعنوان حسابرس باشند
2- حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رأی خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند
3- در اجرای حسابرسی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفهای لازم بهعمل آید
ب) استانداردهای اجرای عملیات: مواردی را ذکر میکند که حسابرس بایستی در طی عملیات حسابرسی رعایت  نماید و همچنین کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی توسط حسابرس را مطرح میکند

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا