امروز: جمعه 19 خرداد 1402
پاسخ گویی به سوالات کنکور جدای از نیاز به بار علمی، نیازمند یک مهارت شیوه خاص در تست زنی نیز می باشد لذا در این خصوص سعی شده مطالب این کتاب به گونه ای طرح ریزی و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیری مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1,217
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.052 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 240
26,400 تومان
تئوری حسابداری رشته حسابداری

  تئوری حسابداری رشته حسابداری

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور95

سعی شده مطالب این کتاب به گونه ای طرح ریزی و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیری مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

 

 فصل اول: مقدمهای بر تئوری حسابداری 
 
به صورتی گذرا، در 1949 زمانی که کتاب پاچیولی منتشر شد، تقریباً کل سیستم حسابداری بدان گونه کـه امـروز آن را
میشناسیم مورد استفاده قرار میگرفت. زمانی که مجلس قانونگذاری ایالات متحـده آمریکـا، در 1934 مقـرر کـرد کـه
«کمیسیون بورس و اوراق بهادار» برای تدوین مقررات حسابداری بـه وجـود آیـد، آن نمـیتوانسـت سیسـتم جدیـدی از
حسابداری ارائه کند برعکس، این مجلس فقط درصدد بود تا سیستمی را تنظیم کند که بیش از 5 سده رایج شده بود بـا
توجه به اینکه مدیریت شرکتها (به کمک حسابداران مدیریت) بنا بر فرض بدون کمک گرفتن از مداخله دولت توانسـته
بودند سیستمهای مناسب حسابداری ارائه کنند، این پرسش واقعی مطرح است که آیا دخالت دولـت ضـرورت داشـت یـا
خیر. در این باره بحثهای زیادی وجود داشته است و در فصلهای بعدی کتاب به آن مـیپـردازیم. در ایـن مقطـع تنهـا
کافی است که در مورد تاریخچه و گذشته حسابداری آگاه شویم
«ریموند رو ور» یک تاریخ نگار، سالهای بین 1494 تا 1800 را دوره رکود حسابداری نامید از آنجا که ایـن دوره زمـانی
بود که اکتشافاهایی صورت گرفت و با عصر انقلاب پایان یافت، این گفتار اندکی بیانصافی است
انقلاب صنعتی 
با آغاز انقلاب صنعتی، دومین رویداد مهم این دوره (برای حسابداری) پایان یافت، نمیتوان به صورتی دقیق تـاریخ آغـاز
این انقلاب و یا علتهای دقیق آن را مشخص کرد. شاید منشأ آن در دورهای قرار گرفته باشد کـه در بریتانیـا آب و هـوا
بسیار خوب شد و کشاورزان محصولات خوبی برداشت کردند قیمت مواد غذایی کاهش یافت و جامعه توانست از تغذیـه و
وضع بهداشت بهتری برخوردار شود. در همین زمان، افزایش بهبود وضع سلامت و بهداشت شخصی افراد باعـث شـد کـه
بیماری طاعون پس از 4 سده ریشهکن شود. جمعیت و در نتیجه تقاضـا بـرای غـذا افـزایش یافـت. تولیـد بـالا رفـت تـا
پاسخگوی تقاضاها باشد و اختراعات موجب تحول کارگاهها گردید. مزرعههای بزرگ و کارخانهها به وجود آمدند تـا نیـاز
روز افزون جمعیت رو به رشد را تامین کنند و این کارخانهها نیاز به تجهیزات و وسایل بیشتری داشتند. سرمایه بیشتری
مورد نیاز بود و بانک تاسیس میشدند تا این نیازها را تأمین نمایند. در 1800، فقط در لنـدن بـیش از 80 بانـک وجـود
داشت و در کشور انگلستان 400 بانک فعالیت میکردند در 1773 بازار بورس لندن تشکیل شد و انـدکی پـس از آن، در
1792 بازار بورس نیویورك فعالیت خود را آغاز کرد.

تستهای تألیفی فصل اول 
 
1ـ کدام یک از موارد زیر در مورد حسابداری صحیح است؟ 
1) حسابداری به عنوان دانشی سرد و خشک مورد اشاره قرار گرفته شده است
2) حسابداری به عنوان دانشی بسیار تحلیلی مورد اشاره واقع شده است
3) حسابداری علمی است که پاسخهای آن بسیار دقیق و درست یا نادرست است
4) در ادبیات حسابداری از عنوان «علم ملالآور» استفاده نشده است
2ـ کدام یک از موارد زیر از آثار واقعی به کارگیری روشهای مخلتف در حسابداری نمیباشد؟ 
1) اثر بر مبلغ بدهی مالیاتی واحد انتفاعی 
2) اثر بر حقوق و مزایای مدیران 
3) اثر بر اعتبار واحد انتفاعی 
4) اثر بر میزان فروش کالاها و خدمات 
3ـ در مباحث مربوط به تئوری حسابداری، منظور از حسابداری کدام مورد میباشد؟ 
1) حسابداری مالی 2) حسابداری پیشرفته 
3) حسابداری صنعتی 4) حسابداری مدیریت 
4ـ چرا حسابداری نمیتواند واقعیتهای اقتصادی را در تمامی موارد به دقت اندازهگیری کند؟ 
1) به علت محدودیتهای ابزارهای اندازهگیری 
2) به علت برداشتهای متفاوت از مفاهیم اقتصادی 
3) به علت قابل پیشبینی نبودن مسائل اقتصادی 
4) به علت محدودیتهای حاصل از استانداردهای حسابداری 
 تئوری حسابداری «21»
5ـ کدام عامل باعث استقبال استفادهکنندگان اطلاعات حسـابداری از روش بهـای تمـام شـده تـاریخی در
اندازهگیریها میباشد؟ 
1) قابلیت اطمینان 2) قابلیت تغییر 
3) قابلیت پیشبینی 4) قابلیت مقایسه 
6ـ با توجه به تعریف تئوری، هدف تئوری حسابداری فراهم کردن مجموعهای از اصول و روابطی است که ...... 
1) فقط دستوری باشد 2) فقط مثبت باشد 
3) دستوری و مثبت باشد 4) بستگی به شرایط موجود دستوری یا مثبت میباشد 
7ـ وظیفه سیاستگذاری حسابداری که با عنوان تدوین استانداردها مورد اشاره قرار میگیـرد در ایـران بـه
عهده کدام نهاد میباشد؟ 
1) سازمان حسابرسی 2) جامعه حسابداران رسمی 
3) انجمن مدیران مالی 4) انجمن حسابداران خبره 
8ـ یک تئوری کامل و توسعه یافته
1) آنچه را که هست بیان مینماید 
2) آنچه را که باید باشد بیان مینماید 
3) آنچه را که هست و آنچه را که باید باشد تواماً در بر میگیرد 
4) دستوری یا توصیفی باشد 
9ـ مبلغی که از فروش دارایی به دست میآید و مبلغی که برای تحصیل آن در بازاری کـه معمـولاً ایـن نـوع
دارایی مبادله میشود پرداخت میگردد به ترتیب معرف کدام ارزش است؟ 
1) ارزش جایگزینی ـ ارزش خالص بازیافتنی 2) ارزش خالص بازیافتنی ـ ارزش خروجی 
3) ارزش خالص بازیافتنی ـ ارزش جایگزینی 4) ارزش ورودی ـ ارزش خروجی 
10ـ کدام یک به ترتیب جزو نهادهها و ستاندههای سیاستگذاری حسابداری محسوب میشوند؟ 
1) شرایط سیاسی ـ تئوری حسابداری 2) استانداردهای حسابداری ـ تئوری حسابداری 
3) شرایط سیاسی ـ استانداردهای حسابداری 4) تئوری حسابداری ـ شرایط سیاسی

 

 

پاسخنامه تستهای تألیفی فصل اول 
 
1ـ گزینه 4 
در ادبیات حسابداری از عنوان علم ملالآور استفاده نشده است
2ـ گزینه 4 
به کارگیری روشهای مختلف در حسابداری به جز بر میزان فروش کالاها و خدمات در بقیه موارد تاثیر دارد 
3ـ گزینه 1 
در کلیه مباحث مربوط به تئوری حسابداری منظور حسابداری مالی است 
4ـ گزینه 2 
به علت برداشتهای متفاوت از مفاهیم اقتصادی است که حسـابداری نمـیتوانـد واقعیـتهـای حسـابداری را بـه دقـت
اندازهگیری کند
5ـ گزینه 1 
تنها دلیل برای استقبال از روش بهای تمام شده قابلیت اطمینان بودن این روش است
6ـ گزینه 3 
هدف تئوری حسابداری مثل بقیه تئوریها دستوری و مثبت میباشد 
7ـ گزینه 1 
این وظیفه مهم در ایران به عهده سازمان حسابرسی میباشد 
8ـ گزینه 3 
یک تئوری کامل آنچه را که هست و آنچه را باید باشد تواماً در بر میگیرد 
9ـ گزینه 3 
مبلغی که از فروش به دست میآید (ارزش خالص بازیافتنی) و مبلغی که برای تحصیل دارایی در بازاری که ایـن دارایـی
مبادله میشود ارزش جایگزینی نامیده میشود
 «26» مجموعه حسابداری
10ـ گزینه 3 
نهادههای حسابداری شامل وضعیت اقتصادی، شرایط سیاسی، تئوری حسابداری و ستاندههای سیاستگـذایر حسـابداری
استانداردهای حسابداری است

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا