امروز: یکشنبه 14 خرداد 1402
پاسخ گویی به سوالات کنکور جدای از نیاز به بار علمی، نیازمند یک مهارت شیوه خاص در تست زنی نیز می باشد لذا در این خصوص سعی شده مطالب این کتاب به گونه ای طرح ریزی و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیری مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1,368
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.916 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 137
25,200 تومان
مجموعه تست (آمار) رشته حسابداری

  مجموعه تست (آمار) رشته حسابداری

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور95

 

سعی شده مطالب این مجموعه تست  به گونه ای طرح ریزی و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیری مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

 

مجموعه آزمونهای آمار و احتمال  

1ـ میانگین سرعت شخصی که راهی به طول 95 کیلومتر را با سرعت 4o کیلومتر در ساعت رفته و بـا سـرعت 8o کیلومتر برگشته چقدر است؟  6 o (4 57 5/ (3 53 3/ (2 58 1 ( 2ـ

 

2-در یک ظرف 2 سکه سالم، 5 سکه با احتمال رخ دادن شیر برابر o/ 3و سه سکه دو طرف شیر وجـود دارد. یـک سکه بطور تصادفی از ظرف انتخاب می کنیم و سه مرتبه آنرا پرتاب می کنیم. در صورتی که در این سه پرتاب حداقل یک شیر ظاهر شده باشد احتمال اینکه سکه سالم از ظرف انتخاب شده باشد برابر است با :  (1 14 8 o  (2  8 35 1 o oooo  (3  2 1o  (4  175 8 35 o o   3ـ

 

3-جدول فراوانی زیر داده شده است:   طبقات 18 2 - o 21-23 24-26 27 -29 3 o-32 33 -35 36 - 38 39-41 42-44 45 -47 48 5 - o  فراوانی 1 2 3 6 7 8 8 6 4 3 2   میانه کدام است؟   34 (4 34/ 75 (3 34/25 (2 34 5/ (1

4ـ فرض کنید هیستوگرام زیر بدست آمده است. اعداد درون مستطیل تعداد مشاهده های متناظر با طبقات را نشان می دهد برآورد مد جامعه کدام است؟  9 (1  8 (2  1o (3  11 (4 3 o, x3 کدام است ؟ x3 و 1o مساوی صفر است. میانگین اعداد x2 1 ,x , 5ـ

5-انحراف معیار اعداد x2 1 ,x ,  7 5/ (4 15 (3 1o (2 3 o (1 

6ـ جعبه ای دارای 5o قطعه مشابه می باشد که 5 قطعه آن معیوب است اگر قطعات یکی یکـی و بـدون جایگـذاری انتخاب و بررسی شود احتمال اینکه قطعات اول و سوم و پنجم معیوب باشد برابر است با:  ´ ´ 1 ( 5 4 3 5 o 48 46 ´ ´ ´ ´ (2  5 45 4 44 3 5 o 49 48 47 46   ´ (3 45 44 49 47 ´ ´ (4  5 4 3 5 o 49 48 -  7ـ در جامعه ای پس از محاسبات لازم کمیت های زیر محاسبه شده است.  i i i i i i n = ,ån x = ,å å n x = = , n x 2 3  1oo 4oo 116 oo 1 5o ooo ضریب چولگی توزیع چقدر است ؟  

   / 35 (4 o/ 315 (3 -o/ 315 (2 -o/ 35 (1ـ    

8-شخصی با حرکتهای قائم و افقی (به سمت بالا و جلو) می خواهد از A به B برود به چند طریق مـی تـوان ایـن عمل را انجام دهد.   48 (1    36 (2      32 (4    4o (3   

9ـ به چند طریق 12 نفر می توانند برای بازی فوتبال به دو گروه 6 نفری تقسیم شوند؟  824 (4 1o24 (3 724 (2 924 (1 ـ

10-یک سکه را می اندازیم تا شیر و یا خط بیاید. تعیین کنید X تحت کدام یک از شرایط زیر یک متغیـر تصـادفی است : X (1 تابعی است که شیر را به 3 2  و خط را به 13- تصویر می کند  X (2 تابعی است که شیر را به صفر و خط را به 2 2 تصویر می کند.  X (3 رابطه ای است که شیر را به صفر و خط را به 1± . تصویر می کند   3 و1 گزینه ( 4

11ـ متغیر تصادفی x توزیع نرمال دارد با پارامترهای مجهول m، d به هنگام آزمودن یک فرض دو طرفـه در مـورد میانگین این توزیع، اگر خطای نوع اول را ثابت نگهداریم و اندازه نمونه (یا حجم نمونه) را افزایش دهیم:

 

1) ناحیه پذیرش کوچک میشود و خطای نوع دوم افزایش . مییابد  2) ناحیه پذیرش کوچک میشود و خطای نوع دوم کاهش . مییابد   )3 ناحیه پذیرش بزرگ میشود و خطای نوع دوم افزایش . مییابد  4) ناحیه پذیرش بزرگ میشود و خطای نوع دوم کاهش مییابد

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا