امروز: چهارشنبه 9 اسفند 1402
پس از گذشت سالها از قرن بیستم، در مورد مفهوم اساسی پلیمرها درك روشنی وجود نداشت، بگونهای که بیشتر آنها به عنوان کلوئیدها یا مولکولهای به هم پیوسته شناخته میشدند
دسته بندی مهندسی پلیمر
بازدید ها 2,876
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.62 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 130
22,800 تومان
شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون

شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون

کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر به همراه مجموعه تست با پاسخ های تشریحی

فصل اول:« مفاهیم پایه در شیمی پلیمر  »
 
پس از گذشت سالها از قرن بیستم، در مورد مفهوم اساسی پلیمرها درك روشنی وجود نداشت، بگونهای که بیشتر آنها به عنوان کلوئیدها یا مولکولهای به هم پیوسته شناخته میشدند. از طرفی تلاش برای تعیین وزن مولکولی این دسته از
مواد با استفاده از حلال در حلالهای مناسب به وسیله ی روشهای اندازهگیـری تنـزل نقطـهی انجمـاد (cryoscopy)
دارای تبعات گیجکننده، تکرارناپذیر، نامطمئن بود، به گونهای که برای نشاسته، لاسـتیک مصـنوعی و مشـتقات سـلولزی
گاهی اوقات اعدادی تا 5 4 /ooo - o/ ) ooo) و یا حتی بیشتر برای وزن مولکولی به دست میآمد که این گونه مقادیر زیاد،
به مفهوم وجود مولکولی بزرگتر بود اما این موضوع به دلیل عدم وجود اطلاعاتی در مورد ساختار این گونه مولکـولهـای
بزرگ قابل قبول نبود.
بعد از اینکه مفهوم ماکرومولکول توسط اشتودینگر در سال 1920 مطرح شد، بـه صـورت گسـتردهای مـورد قبـول قـرار
گرفت. او فرمولهای ساختاری با زنجیرهای طولانی را برای پلیاستایرن، لاستیک طبیعی و غیره پیشبینی کرد بگونـهای
که زنجیرههای طولانی متشکل از واحدهای سادهی شیمیایی که با پیوند کووالانسی به هم متصل شدهاند به عنوان واحد
ساختاری اصلی مولکول پلیمر، شناسایی شد.

 

صفحات ماکرومولکولی گرافیت
د) پلیمرهای سه بعدی 
این پلیمرها را میتوان با ساختار شبکهی فضایی مانند الماس نمایش داد
پلیمرهای با اتصالات عرضی به دلیل بزرگی مولکـولهـای آن، غیرقابـل حـل و ذوبانـد و بـه گونـهای غیرمعمـول وزن
مولکولی زیاد و نامحدود دارند. قابل ذکر است که این دسته از پلیمرها رفتار متفاوتی از تورم در حلال را نشـان مـیدهـد
که از این دسته میتوان به رزینهای فنل فرمالدئید، رزینهای اپوکسی، لاستیک ولکانیزه شده و ... اشاره کرد.
مثال4: گرافیت جزء کدام دسته از پلیمرها میباشد؟ 
1) پلیمرهای به شدت خطی 2) پلیمرهای صفحهای 3) پلیمرهای خطی 4) پلیمرهای شبکهای
þ پاسخ: گزینه «2» 
 
مثال5: سلولز جزء کدام دسته از پلیمرها میباشد؟ 
1) پلیمرهای خطی یکبعدی 2) پلیمرهای نردبانی 3) پلیمرهای صفحهای 4) پلیمرهای شبکهای 
þ پاسخ: گزینه «1»

فایل های مرتبط ( 19 عدد انتخاب شده )

بالا