امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
عملیات انتقال جرم به جداسازی مخلوطها به سازندههای آنها مربوط میشوند بهشرط ایـنکـه ایـن عملیـات باعـث به وجود آمدن تغییراتی در ترکیب مخلوطها شود
دسته بندی مهندسی پلیمر
بازدید ها 2,780
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.29 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 97
22,800 تومان
انتقال جرم کتاب

 انتقال جرم  کتاب

کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر به همراه تصاویر

 

فصل اول: نفوذ مولکولی در سیالات   

نکات کلیدی  1- عملیات انتقال جرم به جداسازی مخلوطها به سازندههای آنها مربوط میشوند بهشرط ایـنکـه ایـن عملیـات باعـث بهوجود آمدن تغییراتی در ترکیب مخلوطها شود

2- عملیات انتقال جرم از یک ماده به داخل یک ماده دیگر در مقیاس مولکولی مشخص میشود

3- در پدیدههای مختلف نیروی محرکه انتقال جرم متفاوت است. بهطور کلی نفوذ مولکولی مـیتوانـد ناشـی از اخـتلاف غلظت، اختلاف فشار، اختلاف دما و اختلاف در نیروهای محرکه خارجی (نیروهای الکتریکی و ...) باشد

4- در حالت کلی نفوذ مولکولی در اثر اختلاف پتانسیل شیمیایی رخ میدهد. هر کدام از موارد چهارگانه بـهتنهـایی و یـا همه با هم همزمان میتوانند باعث اختلاف پتانسیل شیمیایی شده و در نتیجه انتقال جرم صورت پذیرد

5- انتقال جرم نفوذی ناشی از گرادیان غلظت را نفوذ معمولی مینامند

6- نقطه پایانی انتقال جرم رسیدن به حالت تعادل است. در حالت تعادل a b  m = m 7

7- در حالت تعادل ممکن است اختلاف غلظت بین دو فاز داشته باشیم ولی چون اختلاف پتانسیل شیمیایی صـفر اسـت پس با وجود گرادیان غلظت انتقال جرم نداریم.

روش کلی حل مسائل مربوط به محاسبه توزیع غلظت و محاسبه شار مولی 
1- نوشتن موازنه جرمی برای سازنده
2- اعمال قانون فیک در معادله بهدست آمده از موازنه جرمی 
3- حل معادله با توجه به شرایط مرزی حاکم در مسئله

 

و...

فایل های مرتبط ( 19 عدد انتخاب شده )

بالا