امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد با پاسخ های کامل تشریحی برای کنکوریهای
دسته بندی مهندسی پلیمر
بازدید ها 2,674
فرمت فایل pdf
حجم فایل 646 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57
21,600 تومان
مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر

مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر

توضیحات محصول: مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد با پاسخ های کامل تشریحی برای کنکوریهای    

مجموعه تست  
آنالیز ترکیبی
1-
به کمک اعداد 9 ، 8 ، 6 ، 5 ، 3 ، 0 چند عدد سه رقمی زوج میتوان نوشت؟ 
 45 (4 52 (3 60 (2 48 (1 
2-
به چند طریق میتوان 3 مرد و 3 زن را دور میز گرد بصورت یکی در میان قرار داد؟ 
 3!´3! (4 6! (3 4!´2! (2 3!´2! (1 
3-
چند عدد پنجرقمی با اعداد 4 ، 9 ، 8 ، 3 ، 3 میتوان نوشت؟ 
 60 (4 120 (3 32 (2 52 (1 
4-
در بسط
6
(8z + 4k)
، ضریب جمله
2 4
z .k
کدام است؟ 
 (1  æ
 
5-
به چند طریق میتوان 7 نفر را به 2 دسته 2 تایی و 3 دسته یکی طوری قرار داد بهطوری که هر کدام در اتاقهای 3 تایی و
اتاقهای یکی قرار گیرند؟   
6-
تعداد کل مسیرهایی که از A به B میرسیم کدام است؟ 
 70 (2 8 ! (1 
 (4 4!´4! (3  
 
7-
در بسط
4
(7x +2y - 5z)
مجموع ضرائب کدام است؟ 
 16 (4 256 (3 64 (2 32 (1 
8-
یک گروه 18 نفری را در نظر بگیرید. اگرهر فرد بخواهد با افراد دیگردست بدهد به چند طریق دست دادن امکانپذیر
است؟ 
 153 (4 20! (3 100 (2 18! (1 
9-
از گروهی متشکل از 6 مرد و 4 زن شورایی مرکب از 3 مردو 3 زن بایستی تشکیل شود. این کار به چند طریق امکانپذیر
است اگر 2 نفراز زنها نخواهند با هم انتخاب شوند؟ 
 80 (4 o (3 6!´4! (2 6!-2! (1 
8 -10
نفر وزنه بردار در یک مسابقه شرکت دارند که 2 نفر امریکایی، 2 نفر روسی، 3 نفر چینـی و یـک نفـر کانـادایی اسـت
چنانچه چین یک نفر وزنه بردار در سه نفر اول و 2 وزنهبردار در سـه نفـرآخـر داشـته باشـد نتـایج ممکـن بـه چنـد صـورت
خواهد بود؟ 

 1680 (4 9 (3 56 (2 270 (1

 

اعداد در سوالات بالا به علت کپی کردن نا مرتب می باشد البته دردانلود اصلی این مشکل وجود ندارد.

فایل های مرتبط ( 19 عدد انتخاب شده )

بالا