امروز: چهارشنبه 9 اسفند 1402
در درس مکانیک تحلیلی که مربوط به حرکت اجسام صلب بود با اصول و قـوانین نیـوتن پایسـتگی تکانـه انـرژی وتکانه ی زاویه ای به خوبی آشنا شدیم و آنها را در حل مسایل مربوطه بکار بریم مکانیک سیالات نیـز بخشـی از علـم مکانیک است که در آن استاتیک و دینامیک مایعات و گازها مطالعه میشود
دسته بندی مهندسی پلیمر
بازدید ها 3,087
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5.469 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 55
21,600 تومان
کتاب مکانیک سیالات

کتاب مکانیک سیالات

کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها

اهداف درس:
- آشنائی با معادلات حاکم بر جریان سیال
- شناسائی روابط کاربردی جریان در لولههای تحت فشار
- طراحی و محاسبه لولههای تحت فشار
- آشنائی با جریانهای غیر ماندگار(ضربه قوچ)
- آشنائی با پدیده آشفتگی


طرح درس
فصل اول: مروری بر معادلات معادله پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی 1-1
فصل دوم: روابط جریانهای تحت فشار و طراحی لولهها 1-2
فصل سوم: جریانهای غیرماندگار ضربه قوچ 1-3
فصل چهارم: پدیدة آشفتگی

سئوالات فصل اول 
 
1-1- در یک لوله با مقطع دایرهای شکل به قطر 200 میلی متر، سرعت جریان بـر روی نقـاط مختلـف شـعاع 
لوله در فواصل صفر، 65 ،36 و 87 میلیمتری از مرکز لوله به ترتیب برابر6/1 ،6/8 ،7 و 5 متـر در ثانیـه 
اندازه گیری شده است. مقادیر تقریبی دبی جریان، سرعت متوسط و نسـبت سـرعت حـداکثر بـه سـرعت 
متوسط را بیابید
 
2-1- برای یک خط لوله آب مقادیر زیر را تعیین کنید
الف- هد فشار معادل با فشار 170کیلونیوتن بر مترمربع 
ب- مقدار فشار معادل با هد فشار 45 متر
ج- مقدار سرعت معادل با هد سرعت 10 متر 
 
3-1- در یک لوله به قطر 0.18 متر، آب با سرعت 3.6 متردرثانیه و فشار 345 کیلوپاسکال در جریـان اسـت . در 
یک مقطع به فاصله 12 متر از مقطع اول، قطر لوله به 0.076 متر کاهش می یابد. با فرض سیال ایـده آل، 
مقدار فشار را در مقطع دوم در شرایط زیر بیابید
الف: لوله افقی 
ب: لوله عمودی(جریان به طرف بالا
 
  
فصل اول: مروری بر معادلات پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی 
 
 6 -1
مکانیک سیالات II
4-1- در شکل زیر آب در مجموعه نازل و زانویی که در صفحه افق قرار دارد جریان دارد و از نازل به اتمسفر 
تخلیه می شود، نیروی لازم جهت ثابت نگه داشتن مجموعه چقدر می باشد؟ 
 
5-1- یک لوله آب به قطر 300 میلیمتر، توسط یک تبدیل کاهنده 30 درجه به یـک لولـه بـه قطـر 150 میلـی متـر 
متصل شده است. ( زاویه بین محور دو لوله 30 درجه است). هر دو لوله در یک صـفحه قـائم قـرار گرفتـه انـد
حجم داخلی تبدیل 50 لیتر و وزن تبدیل در حالت خشک 220 نیوتن است. هـد فشـار در طـول لولـه بـا قطـر 
بزرگتر برابر 2 متر و دبی جریان 150 لیتر در ثانیه میباشد. مقدار و جهـت نیـروی وارد بـر تبـدیل را محاسـبه 
کنید
6-1- یک تبدیل که قسمتی از یک سیستم لوله کشی را تشکیل می دهد،آب از سمت چپ با سرعت ثابت 4متـر بـر 
ثانیه و فشار مطلق 3/5 کیلوگرم نیرو بر سانتی متر مربع وارد می شـود .فشـار مطلـق در انتهـای دیگـر تبـدیل 
3/17 کیلوگرم نیرو برسانتی مترمربع می باشد.وزن تبدیل 10کیلوگرم نیـرو و حجـم داخـل آن V =0/03 متـر 
مکعب است . طول المان 100 سانتیمتر و سطح مقطـع ورودی دو برابـر سـطح مقطـع خروجـی اسـت . کـل 
نیرویی که تبدیل و سیال اطراف آن به پایه وارد مـی کننـد را محاسـبه کنیـد . مسـاحت سـطح مقطـع ورودی 
cm2
100 در نظر بگیرید.

فایل های مرتبط ( 19 عدد انتخاب شده )

بالا