امروز: چهارشنبه 2 اسفند 1402
کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 119 صفحه تهیه شده است
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 1,568
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.909 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 119
22,800 تومان
جزوه  نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر

جزوه  نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر

توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع  رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

 

فصل اول: نگاهی کلی به زبان ، گرامر و ماشین  
نظریه محاسبات، سرفصل های متنوعی از جمله نظریه ماشین ها، گرامرها و زبانهای صوری، محاسبه پـذیری و پیچیـدگی را شـامل می شود.
 این موضوعات در مجموع پایه نظری علوم کامپیوتر را تشکیل می دهند. در ایـن کتـاب ماشـین هـای مختلـف را مطالعـه کرده و نحوه ارتباط آنها با زبان ها و گرامرها را مورد بررسی قرار می دهیم.
 ایده های مطرح شده در این کتـاب، کـاربرد مسـتقیم ومهمی در زبانهای برنامه سازی و کامپایلرها دارد.
 
مجموعه ها 
مج اموعه زگروهی اعضاء است که ساختاری غیر از عضویت ندارند. می گوییم x متعلق به مجموعه S است و مـی نویسـیم Î Sx ،
بالعکس، عبارتxÏ s به این معناست که x متعلق به مجموعه S . نیست 
تذکر: مجموعه نمیتواند دارای عضو تکراری باشد و ترتیب قرار گرفتن اعضای مجموعه مهم نم . یباشد 
عملگرهای مجموعه 
عملگرهای معمول بر روی مجموعه ها شامل اجتماع )(U ، اشتراك )(I ، تفاضل(-) است که به صورت زیر تعریف می شوند
andAx|x{BA }Bx
}BxorAx|x{BA
Î= Î
= Î Î
I
U
 
- = Î andAx|x{BA Ï }Bx
عملگر مکمل 
مکمل مجموعه Sبصورت s نشان داده شده و شامل تمام عناصر غیر موجود در S . است }:,{ ÏÎ= SxUxxS
که U ، همان مجموعه جهانی است که شامل تمام اعضاء ممکنه می باشد
, U = I BABA , I = U BABA A= A است برقرار : مقابل روابط
مجموع ه تهی 
مجموعه تهی(پوچ)، مجموعه ای است که هیچ عضوی نداشته و با f نمایش داده می شود
 , A Ç f = f , =fÈf U , f = U È f = AA است برقرار : مقابل روابط
مجموعه متناهی و نامتناهی 
یک مجموعه اگر حاوی تعداد متناهی از اجزاء باشد، مجموع ه متناهی و در غیر اینصورت مجموعه نامتناهی نامیده می شـود انـدازه
یک مجموعه متناهی برابر با تعداد اعضاء موجود در آن است و بصورت S نمایش داده می شود
سه مفهوم اساسی 
در درس نظریه زبانها و ماشین ها، سه مفهوم زیر بررسی می شوند
زبان زبان، مجموعه ای از رشته ها روی یک الفبا می باشد
گرامر گرامر، ابزاری برای تولید زبان می باشد
ماشین 
ماشین(اتوماتا)، ابزاری برای پذیرش زبان می باشند. توسط ماشین می توان تشخیص داد که آیا یـک رشـته مربـوط بـه زبـان
هست یا نه. مجموعه مهندسی کامپیوتر 
 
تعریف می شود. هر رشته در زبان، جمله ای از زبان خوانده می شـود. مـی * یک زبان در اغلب موارد بعنوان زیر مجموعه ای از å
توان هر مجموعه ای از رشته های روی یک الفبای å را یک زبان تلقی کرد
چند تعریف بر روی رشته ها در زیر آورده شده است
 -1 طول : طول رشته برابر تعداد سمبل های موجود در رشته است. (طول رشته wبا w نشان داده می شود.) 
 -2 الحاق: الحاق دو رشته v,w، یعنی(wv) رشته ای است که با اتصال سمبل های v به گوشه سمت راست w بدسـت
می آید
 -3 معکوس : معکوس رشته با نوشتن سمبل ها در جهت عکس بدست می آید
 -4 زیر رشته : هر دنباله متوالی از سمبل ها در w، زیر رشته w خوانده می شوند
 -5 پیشوند و پسوند : اگر w=vu ، آنگاه زیر رشته v پیشوند و زیر رشته u ، پسوند رشته w خوانده می شوند
مجموعه تست 
 -1 کدام گزاره صحیح است؟ 
1) شرایط لازم و کافی برای منظم نبودن یک زبان وجود دارند ولی هنوز کشف نشده اند
2) هیچ شرط لازم و کافی برای منظم نبودن یک زبان وجود ندارد
3) لمpumping یک شرط لازم برای نبودن یک زبان ارائه می دهد
 4) لم pumpingیک شرط کافی برای منظم نبودن یک زبان ارائه می دهد
6 کدام گزاره نادرست است؟ 
1) اشتراك دو زبان منظم روی یک مجموعه الفبای مشخص، حتما منظم است
2) هر زبان نامنظم، زیر مجموعه یک زبان منظم است
3) هر زبان ناتهی، حتما شامل یک زبان ناتهی و منظم است
4) اجتماع تعداد دلخواهی از زبان های منظم، حتما منظم است
کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟ 
U LL 21 نیز نامنظم خواهد بود
L2 زبانهای نامنظم باشند، آنگاه
L1 و
1 ) اگر
} 2
L2 زبانهای منظم باشند، آنگاه
L1 و
2 ) اگر
R
Î= 1 نیز منظم خواهد بود
andLw|w{L Î Lw
3 ) الگوریتمی وجود دارد که می تواند تعیین کند که آیا یک زبان نوع سوم (منظم) نامتناهی است یا خیر
4 ) الگوریتمی وجود دارد که می تواند تعیین کند که آیا یک زبان نوع سوم (منظم) تهی است یا خیر
1 در گرامر مستقل از متن G هیچ سمبل غیر پایانی A وجود ندارد به طوری که UAVA
+
است؟Þ . کدام گزینـه صـحیح
 
1 ) زبان معادل آن منظم نیست 2) یک زبان منظم را معرفی می کند
3 ) زبان معادل آن بی پایان و نامنظم است. 4) زبان معادل آن بی پایان ولی منظم است

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا