امروز: شنبه 5 اسفند 1402
کتاب های خلاصه منابع رشته کامپیوتر و نرم افزار به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 1,460
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7.853 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 137
25,200 تومان
پایگاه داده ها و  پایگاه داد ه ها 2رشته کامپیوتر و نرم افزار

پایگاه داده ها و  پایگاه داد ه ها 2رشته کامپیوتر و نرم افزار

کتاب های خلاصه منابع  رشته کامپیوتر و نرم افزار  برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

فصل اول: مقدمه بانکهای اطلاعاتی  
 
مقدمه
بانکهای اطلاعاتی امروزه به عنوان جزء مهمی از زندگی بشر به حساب می آیند . استفاده از سخت افزارهای مناسب در
این راستا در پیشرفت بانکهای اطلاعاتی نقش بسزایی داشته است . در واقع با ترکیبی از یک سری عناصر محیط های
مناسبی ایجاد می شود که توسط آنها می توان اهداف خاصی را دنبال کرد
تعریف سیستم
شبکه ای از عناصر به هم مرتبط که برای هدف معینی ایجاد شده است . عوامل دخیل در یک سیستم عبارتند از
ورودی / خروجی / پردازش / ذخیره سازی 
 Input ./ output / process / storage
 
تعریف داده و اطلاعات : (Data & information ) 
داده و اطلاعات دو واژه ای هستند که بیشتر اوقات به جای یکدیگر به کار برده می شوند چنین تعبیری در سیستم های
اطلاعاتی صحیح نیست
داده ها ، اسامی ، نشان ها یا مفهوم هر چیز واقعی هستند مانند اسم ، تلفن ، شماره شناسنامه ، پلاك اتومبیل و ... 
اما اطلاعات داده های پردازش شده هستند . اطلاعات برای کاربران قابل فهم بوده و از آنها جهت تصمیم گیری استفاده 
می کنند
Input Process Output Storage 
Key board 
mouse 
ALU 
CU
CPU 
monitor 
printer 
CD/DVD/HD
Data information
processپایگاه داده و پایگاه داده11 »2 » 
 
تعریف فیلد :

کوچکترین واحد داده ی ذخیره شده را فیلد می نامند ، هر فیلد دارای دو مشخصه است که عبارتند از
-1 نوع فیلد Type
-2 اندازه فیلد Size
field Data 
Name = "Ali" 
دو واژه ی نوع و سایز در کنار یکدیگر Domain فیلد را می سازند
Domain ( Type,Size)
واحد ذخیره سازی داده ها بایت نامیده می شود . هر بایت شامل 8 بیت ( 0 یا 1 ) است .
1 byte : 8 bit 
1 K byte : 1024 byte
1 M byte: 1024 K byte 
1 G byte : 1024 M byte
اگر یک Hard خالی در اختیار داشته باشیم و 60 گیگابایت حافظه داشته باشیم اگر به تعداد زیر کلیدها را بزنیم حافظه
پر می شود . 40×1024×1024 
تعریف رکورد اطلاعاتی : مجموعه ی فیلدهای به هم مرتبط یک رکورد نامیده می شود
فایل ها : مجموعه ای از رکوردهای به هم مرتبط هستند
 Var
 Student record
 ( St.No : char (5
 ( Name : char ( 20
 Date : YYYY/dd/MM
 ST.NO Name Data
1235 1359
R 1360 1270
1300 A 1359
1361 S 1405
1750 M 1359
« فیلد احتیاج به فضا یا حافظه دارد »
A Data 
feild«12» پایگاه داده و پایگاه داده2 
 
تعریف بانکهای اطلاعاتی
مجموعه ای از یک سری فایل های از هم مجزا می باشد . یک بانک اطلاعاتی از ترکیب چندین فایل از هم مجزا است
که به دنبال ارتباط آنها هستیم
تعریف سیستم فایل
همان طور که می دانیم فایل مجموعه ای از رکوردهای به هم مرتبط می باشد ، File system در یک سیستم عامل به
ساختار کلی نامگذاری ، ذخیره سازی و سازمان دهی فایل ها گفته می شود
هر فایل سیستم از فایل ها ، دایرکتوری ها و فولدرها و اطلاعات لازم برای پیدا کردن و دستیابی به فایل ها تشکیل می شود
تعریف بانک اطلاعاتی
بانک های اطلاعاتی ، پایگاه داده ها ، D.Base ،Data base انباری ( انباره ای ) است که تمام داده ها در ان نگه داری
می شود و در واقع محیطی است برای ذخیره سازی یک مجموعه از فایل های داده ای مجزا ، کاربرانی که از این سیستم
ها استفاده می کنند قادرند اعمالی چون اضافه کردن ( Insert ) ، بازیابی ( Load ) ، به روز رسانی ( Update ) و حذف
( Delete ) را انجام دهند
در طراحی فایل ها از جدول استفاده می کنیم . ( Table ) 
پایگاه داده ها مجموعه ای از رکوردهای اطلاعاتی است که توسط سیستم های کاربردی در واحدهای عملیاتی مثل
تجاری ، علمی ، ... مورد استفاده قرار می گیرد .

 

مجموعه تست 
 -1 رابطه XYZ به شکل روبرو را در نظر بگیرید . این رابطه در چه سطحی از نرمال بودن است ؟
NF (1 1
NF (2 2
NF (3 3
 BCNF (4
 
 
 -2 نمودار ER روبرو را در نظر بگیرید . با فرض آنکه در موجودیت 200 رکورد و در موجودیـت پـروژه نیـز 5
رکورد موجود باشد حداقل و حداکثر تعداد رکوردها در پیوند طبیعی این دو موجودیت چیست ؟
 1000 و (0 1
 200 ، 2 (5 
 2000 و 3 (5 
1000 ، 200 4 (
 -3 نمودار FD زیر را در نظر بگیرید . کدام FD متعلق به مجموعه حداقل FD ها است ؟
c® b 1 (
c® a 2 (
d ® a 3 (
 c® ab 4 (
 
 -4 روش مناسب برای تعریف محدودیت های جامعیتی عمومی در SQL چیست ؟
 Create Domain 2( Create Table (1
Triggered Procedure 4( Create Assertion 3( 
 -5 پرس و جوی ذیل در یک پایگاه داده مطرج است :
« اسامی کارمندانی که مدیر تحقیق نیز می باشند را لیست نماید . » 
کدامیک از عبارت ذیل برای فرموله کردن پرس و جوی فوق نادرست است ؟ 
1) Select ename from EmPs e where some Projs P 
SATISFIES P.Pmgr = e.emPno 
2) Select ename from EmPs e where ONE Projs P 
SATISFIES P.Pmgr = e.emPno 
3) Select ename from EmPs e where e.emPno = ANY ( SELECT P.Pmgr FromProj S.P ) 
4) Select ename WHERE exists 
SELECT *from Projs P 
WHERE P.Pmgr = e.emPno 
 -6 اگر رابطه R(a,b) دارای تعداد r تاپل بوده و رابطه S(a,c) دارای تعداد تاپل آنگاه تعداد کمینـه و بیشـینه
تاپل های r Us : برابر است
(max(r,s) , min(r,s 4( r+s , max (r,s) 3( max (r,s) , r-s 2( r+s , min (r,s) (1
 -7 کدام یک از گزینه های زیر درست است ؟
( ( )) 1( s cÙd (R) ºs c d (R R ) - s ( ) (2 s c-d ºs s c d R
( ) ( ) ( ) 3( s c c (R 1´R 2 ) º ¥ R R 1 2 (4 s cÚd R ºs s c d R R I«132» پایگاه داده و پایگاه داده2 
 
 -8 نتیجه عبارت زیر چیست ؟
( select street , average – salary : avg ( select P.e.salary from partition P ) 
From e in ( select ( Employee ) P 
 From P in Persons 
 Where "has a job " in P.activities ) 
Group by e.live – in .building . address.street 
Order by avg ( select P.e salary from partition P ) 
[.].street 
1) نام خیابانی که متوسط حقوق کارمندانی که در خیابان زندگی می کنند از متوسط حقوق کارمندان بقیـه خیابـان
کمتر است .
2) نام خیابانی که متوسط حقوق گروهی از کارمندانی که در آدرس مشخصی از آن خیابان زنـدگی مـی کننـد بـرای
اولین ورودی ذکر شده است .
3) نام خیابانی که متوسط حقوق گروهی از اشخاص که در آن خیابان زندگی می کنند برابـر اسـت بـا اولـین آدرس
خیابانی که ذکر شده است .
4) نام خیابانی که متوسط حقوق گروهی از کارمندان که در آدرس مشخص از آن خیابـان زنـدگی مـی کننـد بـرای
اولین خیابان به ترتیب ایفا ذکر شده است .
 -9 در عبارت
SELECT state.COUNT ( state ) 
FROM Costomer – T 
GROUP BY State HAVING COUNT ( state ) >1
1) می توانیم از یک subquery استفاده کنیم .
2 ) می توانیم از WHERE به جای HAVING استفاده کنیم .
3 ) می توانیم از COUNT ( STATE) <10 br="" /> 4 ) می توانیم از COUNT(*) به جای COUNT (State) استفاده کنیم .پایگاه داده و پایگاه داده133 »2 » 
 
 -10 کدام یک از عبارات زیر نادرست است ؟
1 ) استفاده از Correlated Query بجای join موجب پایین آمدن کارایی (performance ) می شود .
2 ) هر Query که قابل بیان به صورت Natural join می باشد می تواند به صورت یک Sub query نیز بیان شود .
3 ) هر Query Query که قابل بیان به صورت یک Sub query می باشد و می تواند به صورت Equi join نیز بیان می شود .
4 ) هر Query که قابل بیان به صورت یک Equi join می باشد می تواند به صورت یک Natural join نیز بیان می شود.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا