امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
اصطلاح «فلسفه» از طر یق های یونانی قرنهای دوم و سوم هجری (هشتم و نهم میلادی) به زبا ن عربی وارد شـد جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی عمومی
بازدید ها 1,038
فرمت فایل pdf
حجم فایل 17.998 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 314
26,400 تومان
جزوه اصول فلسفه رشته هنر

جزوه اصول فلسفه رشته هنر

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته هنر ویژه کنکوریها- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی   

 

بخش اول : کلیات 
فصل اول : معنا و مفهوم فلسفه 

و حکمت در اسلام 
اشاره:
اصطلاح «فلسفه» از طر یق های یونانی قرنهای دوم و سوم هجری (هشتم و نهم می یلاد ) به زبا ن عربی وارد شـد. از
سویی ، در تمدن اسلامی، فلسفه را بدا ن معنا که در زبان انگلیسی مصطلح است، نـه فقـط مـی بایـد در مکاتـب مختلـف
فلسفه اسلامی که علاوه بر آ ن در ذی ل دیگر عناوین، به ویژ ه مباحث کلام، معرفت، اصو ل فقه و ... نیز جستجو کرد و ایـن
جدا از موضوعاتی نظیر صر ف و نحو و تاری خ اس ت که منشأ توسع ه شعب یخاص از فلسف ه گردید ه است.به طور کلی توجـه
یمحققان غرب ریبه س یفلسفه اسلام لیبه دو دل كاند : یکیبوده است یطب عت یموضوع و د یگر یطب عت یبحـث علمـ در
ینزد غرب ان.بخش عمده فلسفه اسلامی نیتا آنجا که ا یاند شه یتیاهم یبرا خارج از حوزه اسلام دارد ،متعلق بـه گذشـته
یا یبس ار دور است.فلسفه اسلامی ،از جهت روح و نگرش از اساس قرون وسطایی است و از زمان متفکـران نامـدار قـرون
ریوسطا نظ یتوماس آکو ناس یو راجر ب کن نیتاکنون ،ا یاند شه فقط تا آنجا در غرب مورد عنا تی بوده است کـه محققـان
توانسته اند ارتباط مستق می ای غ ری میمستق آن را با بسط و تکامل فلسفه اروپایی ای یحیکلام مس . نشان دهند
از ییسو گرید فلسفه در غرب و از قرن هفدهم می یلاد به بعد ،راه کاملاً جد یدی شیپ گرفته است.مدام کوششـهای تـازه
یا یبه کار م رود تا جهان ینیب یمنسجم یبرا یانسان امروز یبن ان نهاده شود که در آن نقش اندیشه یباستان (ی یونان ) و
قرون وسطایی(هم اسلامی ینیو هم لات ) به تدریج ای دهیناد یگرفته م ایشود زیناچ یبه شـمار مـ آ دیـ .علاوه بـر ا نیـ از
یزمان یکه متون تصح ح یشده یونان فراهم شده اند،نقشی که فلسفه اسلامی در حفظ و انتقال اندیشـه ی یونـان در فاصـله
یسالها 184 تا 596 یهجر یقمر ( 800 تا 1200 یم بیلاد )داشته شتری اعتبار خود را نزد غربیان از دسـت داده اسـت.با
نیا یوجود نم نیتوان ا زیرا ن انکار کرد که نظام فکری که متفکران مسلمان بر مبنای آن جهان را تعبیر و تفسـیر کـرده اند برا مطالعه فرهنگ بشری شایان توجه است

 

مجموعه تست 
 1ـ مصراع "چرخ با ایناختران نغز و خوش وزیباستی"ازکدام فیلسوف مسـلمان اسـت وبـه نظـر کـدام یـک از  فیلسوفان یونان اشاره دارد 
1 )ابن سینا،ارسطو 2 )شیخ اشراق،ارسطو 3)میرداماد،افلاطون 4)میرفندرسکی،افلاطون 
2ـ اصطلاحات زمان دهری و سرمدیازکدام یک ازفیلسوفان مسلمان است 
1 )میر فندرسکی 2 )میرداماد 3)ملاصدرا 4)ابن سینا 
3ـ رساله های الواح عمادیه و سلامان وابسال به ترتیب ازکدام یک ازفیلسوفان مسلمان است 
1 )ابن سینا و سهروردی 2 )خواجه نصیر و فارابی 3 )سهروردی و ابن سینا 4 )ابن سینا و خواجه نصیر 
4ـ نظریه تشکیک در حقیقت وجود ازکدام فیلسوف مسلمان است 
1 )ابن سینا 2)ملاصدرا 3)فارابی 4)شیخ اشراق 
5ـ قصه سلامان وابسال راکدام فیلسوف شرح دادهاست 
1 )ابن سینا 2)شیخ بهایی 3)فیض کاشانی 4)ملاصدرا 
6ـ ازفلاسفه بزرگ اسلامیاست که درفلسفه وکلام، نجوم،ریاضیات،طب وادبیات در جهان اسلام کم نظیر است 
1 )ابن رشد 2)ابو ریحان بیرونی 3)ابونصر فارابی 4)خواجه نصیرالدین طوسی 
7ـ داستان مونس العشاق اثر کیست 
1 )شهاب الدین سهروردی 2 )ملا محسن فیض 3)ملاهادی سبزواری 4)محمود شبستری 
8ـ مقامات عارفان درکدامیکازآثارابن سینامطرح شدهاست 
1 )اشارت و تنبیهات 2 )شفا 3)دانشنامه علائی 4)قانون

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا