امروز: پنجشنبه 6 مهر 1402
آمار عبارت است از مجموعه ای از فنون یا روشها ی ریاضی برای جمع ،آوری تنظیم، تحلیل و تعبیر و تفسیر داده های عددی آمار ابزار اساسی سنجش و اندازه گیر ی است جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی علوم تربیتی
بازدید ها 1,611
فرمت فایل pdf
حجم فایل 13.595 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 249
26,400 تومان
جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری(مجموعه تربیت) بدنی

جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری(مجموعه تربیت)  بدنی

 

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی  ویژه کنکوریها - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی -

آمار 
آمار عبارت است از مجموعه ای از فنون یا روشها ی  ریاضی برای جمع ،آوری تنظیم، تحلیل و تعبیر و تفسیر داده های
عددی . آمار ابزار اساسی سنجش و اندازه گیر ی است 
ارزشیابی 
فلسفه ی ارزشیاب رسیدن به اهداف غایی آموزش و پرورش و در نهایت جامعه است. ارکان مهم آموزش و پرورش عبارتند
از: هدف، برنامه، روش، وسای یل آموزش ی، ارزشیاب
یارزش یاب ، تعیی ین ارزش یا داور فری یآا برایند سازمان یافته جمع یآور ی، تحل یل و تفس ر اطلاعات و تفسی یر نتا ج سنجش
و اندازه یریگ است. یبه عبارت د گر، دادن مفهوم و محتوا به اطلاعات حاصل از اندازه یریگ . و سنجش 
یارزش یاب یندیفرآ است که از اندازه میریگ یها استفاده کند و مقصود از اندازه ریریگ ی، گردآو اطلاعـات اسـت. در یفرا نـد
یارزش یاب ، اطلاعات بر طبق استانداردهای ینیمع میتفس یر میشوند تا تصم یریگ یبراساس آنها م سر باشد. آشکار است که
یموفق یت ارزش یاب یفیبه ک ت اطلاعات گردآوری یشده بستگ یدراد. فرآ ند، اندازه یریگ یاول ین گام در ارزش یاب است. نکتـه
یمهم ا نکه تا آزمون نباشد، اندازه یریگ نمیمفهوم پ یدا کند و چنانچه آزمون و اندازه یریگ انجام نشود، امر ارز یابی مقـدور
نخواهد بود
یهدف از ارزش یاب یتسه میل در تصم یریگ یمنطق است و تعیی فراین هدفها، اول ین گام در یند ارزش یاب . است 
مدل یارزش یاب   
 
یارزش یاب ی، فرآ میند تصم یریگ ییایپو است که شامل سه جزء است
)1
یگردآور اطلاعات مناسب (اندازه یریگ
ارزشیابی اندازهگیری آموزش پیشآزمون هدفها « 14» مجموعه تربیت بدنی 
 
)2
قضاوت در مورد ارزش این اطلاعات طبق برخی استانداردها
)3
میتصم یریگ یبر اساس ا ن اطلاعات 
یهدفها اندازه یریگ یو ارزش یاب 
ییهدف نها یاز اجرا آزمون، بهبود فرا می میند تص یریگ است. شش هدف کلی یکه فرا نـد آمـوزش را تسـهی یل مـ کننـد،
عبارتند از
 -1
جا یگز ین کردن: از آزمونها می یتوان برا قرار دادن دانشآموزان در کلاس و گروهها مطابق با توانایی یها شان استفاده کرد
 -2
تشخیص دادن: آزمونها را می یتوان برا یتشخ ص نقاط ضعف افراد به کار برد تا بتوان کار را به صـورت فـردی اصـلاح کرد

تست های طبقه بندی شده تکمیلی سنجش و اندازه گیری 
 
الف) مقیاس0های اندازه گیری 
.1
نسبت دادن اعداد به مقدار معینی از یک صفت را چه می گویند؟ 
 1)
ارزشیابی 2) نمره خام ج) اندازهگیری د) هدف رفتاری 
.2
برای بیان نتایج هر نوع انداز : هگیری باید 
1)
صفت مورد اندازهگیری قابل مشاهده باشد
2 )
وسیله اندازهگیری تهیه شود
3)
مقیاس کمی تعیین گردد
4)
صفت مورد اندازهگیری تعریف شود
.3
مقایسه و داوری براساس اطلاعات بدست آمده درباره فرد را با معیاری معین چه میگویند؟ 
1)
هدفهای تربیتی 
2)
ارزشیابی (سنجش
3)
هدفهای رفتاری عکسالعملها 
 4)
استعمال 
.4
هدایت مستمر یادگیری از طریق کدامیک از انواع ارزشیابی انجام میشود. پیشرفت یادگیرندگان 
1)
تکوینی 2) ورودی 3) تشخیصی 4 ) پایانی
.5
در ارزشیابی اطلاعات به دست آمده وقتی مفید است که
1)
به هدف ارزشیابی مربوط باشد (روایی
2 )
از خطای اندازهگیری بدور باشد (پایانی) دقت و ثبات 
3)
مقیاس کمی آن تهیه شده باشد 
4)
الف و ب هر دو صحیح است

 

پاسخنامه 
 -1
گزینه ی « 3» صحیح است
 -2
گزینه ی « 4» صحیح است
 -3
گزینه ی « 4» صحیح است
 -4
گزینه ی « 1» صحیح است
 -5
گزینه ی « 4» صحیح است

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا