امروز: سه شنبه 8 اسفند 1402
تعاریف زیادی وجود دارد كه معنی مهارت چیست خوشبختانه بیشتر آنها دارای چندی ین خصوص ت مشابه هستند عموماً پذیرفته شده است كه مهارت آموخته شده، پا تیدار بوده و به یلك ف اختصاص دارد بعلاوه، مهـارت هدفمنـد اسـت
دسته بندی علوم تربیتی
بازدید ها 1,826
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.845 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 132
22,800 تومان
جزوه زبان تخصصی  و  1000نكته تربیت بدنی (مجموعه تربیت بدنی)

جزوه زبان تخصصی  و  1000نكته تربیت بدنی (مجموعه تربیت بدنی)

 

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی  ویژه کنکوریها

skill
There are many definitions concerning what mean by skill. Fortunately most have several 
common features. It is generally accepted that skill is learned, consistent and specific to 
the task. Moreover, it is goal oriented, i. e, the person is aiming to achieve some specific 
outcome. This outcome can be quantitative, determined by the performance of a 
movement that can be measured objectively; or qualitative, measured by subjective 
judgment. Therefore, in this book we will use the following working definition of skill: 
skill is the consistent production of goal-oriented movements, which are specific to the 
task. 
In order to examine the nature of skill further, we can focus on each of the components of 
our working definition, one at a time. Firstly, skills are learned rather than innate. 
Although we often hear people say that some one is ‘born’ footballer or tennis player, 
this is not correct. Even the very basic skills, such as walking, running, striking and 
jumping, need to be learned. Subsequent skills that we acquire, such as catching a ball, 
doing a somersault or hitting a tennis ball, are refinements of the basic skills and need to 
be learned. Moreover, we cannot say that we have acquired a skill until we can perform it 
consistently. We have all seen examples of ‘beginner’s luck’. The first time that I ever set 
foot on putting green, at the age seven, I hold a 10m putt. Unfortunately dreams of fame 
and fortune as a tournament golfer quickly evaporated at the next hole, where I took more  hits than Tiger Woods takes to get round all 18 holes.

مهارت  
تعاریف زیادی وجود دارد كه معنی مهارت چیست. خوشبختانه بیشتر آنها دارای چندی ین خصوص ت مشابه هستند.

عموماً پذیرفته شده است كه مهارت آموخته شده، پا تیدار بوده و به یلك ف اختصاص دارد. بعلاوه، مهـارت هدفمنـد اسـت یعنـی
شخص به دنبال رسیدن به برونداد خاصی است. یا ن برونداد میتواند یمك باشد و به وسیله اجرای حر یتك تعیین میشود
هك میتواند به صورت ع ینی سنجیده شود ی؛ یفیكا باشد كه با قضاوت غیر شخصی ینیع سنجیده ) میشود . بنـابراین در
یا اكن تاب از ی ین تعر كف اربردی مهارت استفاده می مینك : مهارت ایجاد پایدار حركات هدفمند است كه ویژه تكلیف هستند
به منظور بررسی یب شتر ماهیت مهارت، میتوانیم در هر زمان بر هر یك از اجزاء تعری كف اربردیمان تمرك مینكز . اولاً،
مهارتها بی یش از آنچه ذات باشند آموخته میشوند. اگرچه اغلب میشنوی كم ه مردم میگویند یسك فوتبالیست ی یا تن سور
به دنیا آمده است یا، نین گفته صح یح ست. حتی مهارتهای بسیار پا هی ای مثل راه رفتن، دویدن، ضربه زد ین و پر دن بهزبان تخصصی « 13 »
آموخته شدن ن ای زمندند. مهارتهای بعد یای كرا كه سب می مینك ، مثل گرفتن یك توپ، انجام یك پشتك یا ضربه زدن
به یك توپ تن سی ، پالایشهایی از مهارتهای پایه بوده و مستلزم یادگیری هستند

نکته ها

 

آسیب شناسی 
1)
عارضه آفتابزدگی بیشتر در زمانی اتفاق میافتد كه فرد در معرض گرمای شدید است و تعریق او متوقف شده است
2)
ضربات مستقیم و پیچخوردگی زانو هنگامی كه زانو زخم باشد میتواند در ایجاد صدمه در لیگامنتهای متقاطع زانو
مؤثر باشد
3)
آسیب كشیدگی زائدهای بیشتر در كودكی تا جوانی اتفاق میافتد
4)
یكی از علل استرین مزمن عبارت است از التهاب در كارهای عضلانی و كمخونی است
5)
در اسپرین فراكچر كامل در صدمات لیگامنتها عملكرد لیگامنت به طور كامل از بین میرود
6)
یك آسیب رباطی زمانی اتفاق میافتد كه نیرویی مفصل را در دامنه غیرطبیعی به حركت وادار كند
7)
احساس درد در سرتاسر قسمت داخلی ساق پا به دلیل ضعف بدن، فشار تمرین و تغییر سطوح تمرینی است
8)
كنده شدن تكه استخوان در محل اتصال تاندون یا رباط مفهوم Avulsionfracture . است 
9)
نیروی برش به عنوان یكی از عوامل بیومكانیكی بروز آسیب در سطوح مفصلی و منسیكها تأثیر بیشتری دارد
10)
یكی از علل تورم كیسه زلالی عبارت است از عفونت حاد و یا كهنه در مفصل
11)
در حالت اسپرین شدید در حالی كه فرد روی پنجه پا فرود میآید مچ به طرف داخل میپیچد
12)
یكی از علل دررفتگی در مفصل شانه، كشیده شدن دست ورزشكار توسط ورزشكار رقیب از خارج و عقب میباشد
13)
در زانوی دوندگان یا عارضه اپلیوتیبیالباند درد در ناحیه جانب خارجی مفصل زانو و بالای فوق لقمه ران وجود دارد
14)
مكانیسمی كه موجب فشردگی بافتهای نرم شانه شناگران در شنای پروانه و كرال میشود عبارت از حركت به جلو
و چرخش داخلی دست آنهاست
15)
در عارضه زانوی دوندگان درد در ناحیه خارجی مفصل زانو و بالای فوقلقمه ران است.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا