امروز: دوشنبه 7 فروردین 1402
جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی خرید فایلهای كمیاب و دانشگاهی ارائه مقالات و تحقیقات ارزشمندامكان پرداخت آنلاین و دانلود فایل موجود می باشد
دسته بندی علوم تربیتی
بازدید ها 3,227
فرمت فایل pdf
حجم فایل 8.254 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 150
25,200 تومان
جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی)

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی)

 

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی  ویژه کنکور  - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی  -

بیومکانیک فنون ورزشی 
تعریف بیومکانیک ورزشی 
 -1
مطالعه اصول و مبانی مکانیکی در موجود زنده و روابط درگیر در حرکات 
 -2
کاربرد قوانین مکانیکی در موجود زنده و به ویژه در رابطه با حرکت و جابجایی انسان 
 -3
بیومکانیک علمی است که نیروهای داخلی و خارجی که بر روی بدن انسان اثرگذار است مورد مطالعه و آزمایش قـرار
داده، اثرات حاصله را بررسی . میکند 
با توجه به اینکه کتاب صرفاً متوجه تحلیل تکنیکهای مورد استفاده در ورزشهای مختلف میباشد و لـذا تـا حـد زیـادی
محدود به مهارتهای ورزشی است، تعریف فوق مقبولتر است
بیما در ا ینجا به کاربرد یومکان ک در حوزه ورزشی یم یپرداز م
بیومکانیک ورزشی به توصیف و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موارد زیر میپردازد:  

 حرکت های پایه 1
-2
حرکت های یپچییده ورزش
-3
ورزش درمانی
روش یها یمطالعه ب یومکان ک حرکت انسان 
روش یها مو یرد استفاده برا یمطالعه ب یکیولوژ یکیو مکان سی یک ستم عبارتند از
 -1
یفیروش توص -2 یلیروش تحل 
یمحاسن و معا ب روش تحلیلی عبارتند از
-1
یلیدر روش تحل دقت اندازه یریگ بالاست، اما زمان ز یادی . لازم است 
-2
یگران بودن س ستم یها اندازه یریگ
-3
یوقت گ ر بودن اندازه یریگ
-4
حمل و اینقل وسا ویل با شر یط ژه مهارت مورد مطالعه، مشکل است.
نکته: کارایی ژیحرکت با مفاه یم کار و انر یارتباط دارد. ک حرکت کارا، حرکتی است که مقدار کار انجام شده با صـرف
یحداقل انرژ همراه باشد(مثل دوی بیماراتن) اما از د ید یکیومکان ، در بس یاری تیاز فعال ها انجام حرکت یبا حداقل انـرژ 
 
ثیملاك ن یست بلکه تأ یر پذ ر بودن حرکت مهم است یعنی تع تریی ین به ین روش برا یانجام حرکت ا مهارت


مجموعه تست 
 
 -1
این تعریف از حرکت متعلق به کیست که گفته است:« در حرکـت ارادی عامـل حرکـت در ذات متحـرك
است.» 
 )1
ابوعلی سینا )2 ارسطو 3)دوانچی 4)گالیله 
 -2
عمل عضله ساقی خلفی کدام است؟ 
1)
دورسی فلکش و اینورشن مچ پا 2)پلانتار فلکشن و اینورشن مچ پا 
3)
پلانتار فلکشن و اورشن مچ پا 4)دورسی فلکشن و اورشن مچ پا 
 -3
کدام جمله درمورد لیگامنت عرضی صحیح است؟ 
 )1
تخت است و در بخش داخلی مفصل زانو جداری قرار گرفته که سر بالایی آن به فوق لقمـه داخلـی اسـتخوان ران
چسبیده است
 )2
محکم و طناب مانند است و به قسمت بالا و پشت فوق لقمه خارجی استخوان ران چسبیده است
3)
پشت مفصل زانو را میپوشاند
4)
مینیک خارجی را به مینیسک داخلی متصل می سازد
 -4
کدام جمله در مورد عضله سوئز صحیح است؟ 
. )1
سطحی است 2) بر دو مفصل اثر حرکتی دارد
 )3
قابل لمس کردن نیست. . )4 اکستنسور است 
 -5
عضله کف دست طویل چه کاری میکند؟ 
 )1
فلکسور شست است. 2) فلکسور مچ است
 )3
اکستنسور مچ است. 4) اکستنسور شست است
 -6
کدام جمله برای عضله سه سر بازویی صحیح است؟ 
 )1
سوپینیتور ساعد است. )2 فلکسور آرنج است. )3 آداکتور بازو است. )4 فلکسور بازو است. حرکت شناسی «143» 
 
 
 -7
بخش چهارم عضله ذوزنقه در چند حرکت کتف دخالت دارد؟ 
 (4 4 (1 3 (2 2 (3 1
 -8
در حالتی که دستها از مفصل شانه دارای آبداکشن 90 درجه است و حرکت هوریزنتال فلکشـن را انجـام
میدهد، چه حرکتی در کتفها به وجود میآید؟ 

1)ریتراکشن 2)کشش بالایی 3)چرخش پایینی 4)پروتراکشن

پاسخنامه

 

1 گزینه (1) صحیح است
 -2
گزینه ( .2) صحیح است 
 -3
گزینه ( .4) صحیح است 
 -4
گزینه (3) صحیح است
 -5
گزینه ( .2) صحیح است 
6 -
گزینه ( .3 ) صحیح است
 -7
گزینه ( )1 صحیح است
 -8
گزینه ( .4) صحیح است.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا