امروز: جمعه 4 فروردین 1402
عضله اسکلتی (مخطط) توسط پوششی از بافت همبند موسوم به اپی میوزیوم پوشانده شده است کـه در واقـع خـارجی ترین پوشش احاطه کننده عضله است لایه ای دیگر از بافت همبنـد موسـوم بـه پـری میوزیـوم دسـته ای موسـوم بـه فاسیکول را که شامل حداکثر 150 تار است احاطه میکند
دسته بندی علوم تربیتی
بازدید ها 1,532
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.158 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 130
22,800 تومان
جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی)

جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی)

جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی  ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی -

انواع عضلات
به طور کلی عضلات بدن را میتوان به 3 قسمت تقسیم کرد:
1. عضله قلب 2. عضلات صاف (غیر ارادی) 3. عضلات مخطط (ارادی)
عضله اسکلتی (مخطط) توسط پوششی از بافت همبند موسوم به اپی میوزیوم پوشانده شده است کـه در واقـع خـارجی
ترین پوشش احاطه کننده عضله است. لایه ای دیگر از بافت همبنـد موسـوم بـه پـری میوزیـوم دسـته ای موسـوم بـه
فاسیکول را که شامل حداکثر 150 تار است احاطه میکند. در نهایت هر تار عضلانی نیز توسط لایه ای از بافت همبنـد
به نام اندومیوزیوم پوشانده شده و از تارهای مجاور مجزا می شود.
قطر تار عضلانی حدود 10 تا 80 میکرومتر است و تقریباً با چشم غیـر مسـلح قابـل رویـت نیسـت. غشـا تـار عضـلانی
سارکولما نام دارد. سایر قسمتهای هر تار عضلانی عبارتند از:
· سارکوپلاسم: بخش مایع تار عضلانی و در واقع سیتوپلاسم آن است.
· لوله های عرضی: سارکوپلاسم دارای شبکه وسیعی موسوم به لوله های عرضی یا توبول هـای T اسـت کـه زوائـد
سارکوپلاسم هستند و به طور عرضی از اطراف تار عبور می کنند و وظیفه آنها انتقال تحریکات عصبی از غشـا بـه
عمق تار عضلانی است.
· شبکه سارکوپلاسمی: یک شبکه طولی از لوله ها در تار عضلانی است که به موازات تارچـه هـا قـرار گرفتـه و بـه
عنوان محلی برای ذخیره کلسیم به کار می رود.
· تارچه های عضلانی: عناصر انقباضی عضله اسکلتی را شامل می شود.
هر تار عضلانی شامل چند صد تا چند هزار میوفیبریل یا تارچه عضلانی است که عناصر انقباضی عضله هستند.
تارچه های عضلانی از بخش های کوچکتری موسوم به سارکومر تشکیل شده اند.
سارکومر کوچکترین واحد انقباضی عضله اسکلتی است. هر سارکومر توسط خطی موسوم به خط Z از سارکومر مجاور
جدا میشود. در واقع هر سارکومر شامل همه چیزهایی است که بین دو خط Z قرار دارند و عبارتند از:
· نوار I (ناحیه روشن)، شامل الیاف اکتین
· یک نوار A (ناحیه تیره)، شامل الیاف اکتین و میوزین
· یک منطقه H (در وسط نوار A)، شامل الیاف اکتین. در انقباضهای قوی منطقه H محو میشود.

مجموعه تست

1 – گزاره مناسب در نوع تار عضلانی کدام است؟ 
1) گلیکوژن و فسفاژن پایین – کند تنش 2) میوگلوبین کم، خستگی پذیری پایین – کند تنش 
3) ذخیره گلیکوژن بالا، فسفاژن پایین، تند تنش 4) چربی کم، چگالی بیشتر مویرگی- تند تنش 
2 – در دستگاه گلیکوژنولیز، محصول نهایی آدنوزین تری فسفات
 مول 8 (4 مول 38 (3 مول 3 (2 مول 2 (1
3 – شواهد پژوهشی روشن میکند که بیشترین اندازه عضله قلب در ورزشکاران حرفـه ای............. گـزارش
شده است
1) قایقرانان استقامت 2) پرورش اندام 3) دوندگان ماراتن 4) پرتابگران چکش 
4 – نظریه کاربرد بیش جبرانی گلیکوژن در کدام یک از رشته های ورزشی توسـط مربیـان مجـرب توصـیه  میشود؟ 
1) ورزشهای هوازی و توانی 2) ورزشکاران استقامت 
3) ورزشهای قدرتی و توانی 4) ورزشهای سرعتی و انفجاری 
5 – هنگام اجرای دو ماراتن، تأثیر متابولیک هورمون گلوکاگن بر گلیکوژن عضلات رانی
1) افزایش سوخت و ساز پایه 2) مهار گلوکونئوژنز 
3) مهار لیپوژنز 4) تسریع گلیکوژنولیز 
6 – بخش بی اسید لاکتیک وام اکسیژن مسئول کدام مورد است؟ 
1) باز سازی گلیکوژن 2) دوباره سازی فسفاژن و دفع اسید لاکتیک 
3) دوباره سازی فسفاژن و بازسازیO2 میوگلوبین 4) بازسازیO2 میوگلوبین و دفع اسید لاکتیک مکمل فیزیولوژی
 
7 – هنگام فعالیت سرعتی، گلیکوژن کدام نوع تار کاهش بیشتری دارد؟ 
1) در تمرین گلیکوژن کاهش ندارد. 2) در هر دو نوع تار ST,FT 
3) تارهای کند انقباض 4) تارهای کند انقباض 
8 – ظرفیت انتشاریO2 در ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران، هنگام تمرینات شدید چگونه است؟ 
1) بیشتر است. 2) تفاوت ندارد
3) کمتر است. 4) گاه کمتر و گاه بیشتر است.

پاسخنامه 
 «3» گزینه ی -1
 «4» گزینه ی -2
3- گزینه ی «1» گلوکز خون را گلود برنارد (1873 -8 ) کشف کرد
 «2»گزینه ی – 4
5- گزینه ی »1» مارگراف 1747 به وجود قند شیر پی برد
 «2» گزینه ی – 6
 «3» گزینه ی – 7

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا