امروز: سه شنبه 14 آذر 1402
جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی در فروشگاه فایل پدیده می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها و مطالب روانشناسی و را دانلود کنید و مورد استفاده قرار دهید
دسته بندی تاریخ
بازدید ها 2,984
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.09 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 386
28,800 تومان
مجموعه تست کنکورهای  سراسری و آزاد(2) (مجموعه تاریخ)دروس رشته تاریخ

  مجموعه تست کنکورهای  سراسری و آزاد(2) (مجموعه تاریخ)دروس رشته تاریخ  

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مجموعه تست سال های اخیر 
 
زبان عمومی و تخصصی 
1- This decision marks another change of direction in the ……….. of the country’s 
education policy.
1) evolution 2) deduction 3) transmission 4) generation
2- The newspaper report did not ……….. how the men Were killed.
1) assign 2) debate 3) assume 4) specify
3- Children inevitably suffer problems of ……….. to their parents’ divorce.
1) controversy 2) adjustment 3) appreciation 4) compensation
4- Although she had been ill for a long time, it still came as a shock when she 
……….. died.
1) randomly 2) reluctantly 3) eventually 4) specifically
5- The police department ……….. that the number of violent crimes will increase 
this year byabout 15%.
1) imposes 2) advocates 3) estimates 4) identifies
6- The city’s population ……….. mainly Asians and EurOpeans,
1) compiles. 2) deviates 3) comprises 4) eliminates
 عربی 
عین الأصح و الأدقَ فی الأجوبۀ للترجمۀ أو المفهوم أو التعریب (45 -31
31- «من ترکه رغبۀ ألبسه االله ثوب الذلَ و شمله البلاء!»: 
1) چه کسی از روی بیمیلی او را ترك نموده که خداوند لباس خواری بر تنش کرده و به بلا و مصیبت دچار کرده است
2) هر کس او را بهخاطر علاقه به وی ترك کند خداوند لباس خواری بر تن او کند و وی را به مصیبت دچار میکند
3) هر کس آن را از روی بیمیلی ترك کند خداوند لباس خواری بر او میپوشاند و دچار بلا و مصیبت میشود
4) چه کسی با بیمیلی آن را ترك کرده است و خداوند خوارش ساخته تا به بلا و مصیبت دچار شود
32- «لما مرّ الغلام بوالی الجس سأله عما یحمله، ففحم!»: 
1) چون غلام بر زندانیان گذر کرد از او پرسید: چه با خود همراه داشتهای، و او وی را ساکت کرد!
2) هنگامی که غلام به مسئول زندان رسید از او دربارة آنچه با وی بود پرسید، ولی غلام سر به زیر انداخت
3) زمانی که غلام به نزدیک زندانیان رسید از او پرسید: چه چیزی به همراه داری، و او رنگش چون زغال گشت
4) وقتی غلام بر مسئول زندان گذشت از او دربارة آنچه با خود حمل کرده است پرسید، و او نتوانست جواب دهد
33- «اُدنُ إلی اُذکّرك کلاماً سمعته أنا و أنت منه!»: 
1) نزدیک من بیا تا سخنی را برایت نقل کنم که من و تو آن را دربارة وی شنیدهایم
2) به من نزدیک شو تا سخنی را که من و تو از وی شنیدهایم به خاطرت بیاورم
3) پیش من بیا تا برایت سخنی را ذکر کنم که دربارة تو از وی شنیدم
4) نزد من بیا تا سخنی را که تو دربارة وی گفته بودی به یادت بیاورم
34- «إنّه توفّی و هو کاره لأمرهم مشفق من و میض جمرهم مستشف شرّ القضاء فـی قضـیۀ شـرّهم! »: او در
حالی فوت کرد که... 
1) از کار آنان درمانده بود و از جرقۀ آتش آنها ترسیده، و به دنبال درمان بدی آنها در قضا و قدر میگشت
2) از کار آنان ناراضی بود و از شرارة آتش آنان بیمناك، و درمان مسألهی شرّ آنان را در قضا و قدر میجست
3) نسبت به مسألۀ آنان بیزار بود و از نور کم آتش آنها بهرهمند بود و سخت به دنبال پایان دادن به شرّ آنان بود
4) کارشان را زشت جلوه داده بود و به نور کم آتششان دل بسته بود تا فتنۀ آنان از پس پردة تقدیر رخساره بنماید!

تاریخ ایران باستان 
61- عنوان «درست دینان» به کدام یک از اقلیتهای دینی در دورة ساسانی اطلاق میشده است؟ 
1) مسیحیان 2) مزدکیان 3) مانویان 4) یهودیان 
62- آثار بر جای مانده از زبان فارسی میانه به چه الفباهایی نوشته شدهاند؟ 
1) کتیبهای، کتابی، مانوی و زبوری 
2) عربی، یونانی، زبوری و مانوی 
3) کتابی، کتیبهای، پهلوی زردشتی و زبوری 
4) یونانی، پهلوی زردشتی، عربی و فارسی میانه مسیحی 
63- آتشکدهی کاریان در کدام منطقه از قلمرو ساسانیان قرار داشته است؟ 
1) هیرکان یا گرگان 2) بلخ 
3) پارس 4) آذربایجان 
64- کدام گزینه درست است؟ 
1) شاهان هخامنشی مغان را به رهبری دینی گماشتند
2) خانوادة اقوام هند و اروپایی زن سرور و مادر نسب بود
3) در زمان هخامنشیان بانکهای حقیقی خصوصی تأسیس شد
4) در زمان خسرو انوشیروان نخستین بانک خصوصی تأسیس شد
65- امپراتور زنو (ن) با کدام پادشاه ایرانی هم عصر بود؟ 
1) بهرام پنجم 2) پیروز 3) یزدگرد دوم 4) یزدگرد اول

تاریخ اسلام 
91- فرقۀ کیسانیه به کدام مورد قائل هستند؟ 
1) امامت کیسان غلام امام علی (ع
2) ادامه امامت در نسل امام حسن بن علی (ع
3) مهدویت امام جعفربن محمد (ع
4) مهدویت محمد بن حنفیه فرزند امام علی (ع
92- بیشترین مسلمانان دوران بعثت از کدام گروه بودند؟ 
1) جوانان و موالی 
2) قبایل اطراف مکه 
3) همه کسانی که با ولاء به بزرگان مکه پیوسته بودند
4) از همه طبقات اجتماعی و بیشتر آنان مردان بودند
93- رسولاالله (ص) در هنگام ورود به مدینه در کدام محله فرود آمد و مهمان چه کسی بود؟ 
1) بنی ساعده، خذیقۀ بن یمان 
2) بنی عمرو بن عوف و زید بن ارقم 
3) بنی نجار خزرج، ابو ایوب انصاری 
4) بنی سالم بن اوس، جابربن عبداالله انصاری 
94- نخستین کسی که پیشنهاد خلافت یزیدبن معاویه را به پدرش داد، که بود؟ 
1) ضحاك بن قیس فهری 2) عبدالرحمن بن ابوبکر 
3) مغیرة بن شعبه 4) نعمان بن بشیر خزرجی 
95- بنی عباس مدعی دریافت امامت ازچه کسی بودند؟ 
1) ابوهاشم پسر محمد حنفیه 2) حسین بن علی (ع
3) محمد حنفیه 4) مختار ثقفی

تاریخ جهان 
121- جمهوری دموکراتیک آتن در زمان چه کسی برقرار شد؟ 
1) تمیستوکل 2) پریکلس 3) میلتیاد 4) هی پیاس 
122- مسألهی شرق به چه مسائلی اطلاق میشود؟ 
1) اعمال اصل قیمومیت از سوی انگلیس- فرانسه بر عراق و سوریه 
2) مجموعه تصمیماتی که کنفرانس صلح پاریس در مورد خاورمیانه اتخاذ کرد
3) مجموعه جنگها، قراردادها و مذاکرات مربوط به عثمانی 
4) نادیده گرفتن سیاست بیطرفی کشورهای شرقی در جنگ جهانی دوم 
123- کنفرانس مونیخ در چه سالی و با حضور چه شخصیتهایی تشکیل شد؟ 
1938 (1- هیتلر- موسولینی- چمبرلن- دالادیه 
1939 (2- استالین- هیتلر- دوگل- چمبران 
1937 (3- هیتلر- فرانکو- ایدن- پتن 
1942 (4- پیردولاوال- موسولینی- لازار 
124- پیمان فرانکفورت مربوط به حل اختلاف کدام موارد بود؟ 
1) ایتالیا- آلمان 2) آلمان- اتریش- هنگری 
3) شاهزاده نشینهای ژرمن 4) فرانسه- آلمان 
125- تشریفات واسال شدن چه نام داشت؟ 
1) آماژ 2) سرواژ 3) سینیور 4) فیف

 

تاریخ ایران دوره اسلامی 
150- پیش از آل بویه ضیاع مستخلصه به چه نوع زمینهایی گفته میشد؟ 
1) زمینهای اختصاصی امرای دولتی 
2) اقطاعات امیران سپاه در عوض حقوق سربازان 
3) زمینهای کشاورزی وقف آزادی اسیران جنگی در دست رومیان 
4) زمینهایی که برای هزینههای دستگاه خلافت اختصاص داده شده بود
151- موضوع «سرگذشت سیدنا» کدام است؟ 
1) شرح حال میمون قداح 2) شرح حال حسن صباح 
3) نخستین رساله اسماعیلی درباره ابن رزام 4) از تحریرات اخو محسن درباره عبیداالله مهدی 
152- اعلام قیامت در میان اسماعیلیه ایران زمان چه کسی و با چه توجیهی صورت گرفت؟ 
1) حسن بن محمد- پایان یافتن عصر شریعت محمدی (ص
2) علاءالدین محمد- حمله مغول و ضرورت تجهیز دینی در مقابل آنها 
3) حسن صباح- نقض رسمی شریعت و لزوم احیای آن 
4)جلالالدین حسن- رسیدن دوران وضع احکام دینی جدید 
153- سپهسالار ابوعلی چغانی بر ضد کدام امیر سامانی شورش کرد؟ 
1) نوح بن نصر 2) نصر بن احمد 3) منصوربن نوح 4) عبدالملک بن نوح

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا