امروز: یکشنبه 12 آذر 1402
جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی خرید فایلهای كمیاب و دانشگاهی ارائه مقالات و تحقیقات ارزشمندامكان پرداخت آنلاین و دانلود فایل موجود می باشد
دسته بندی تاریخ
بازدید ها 3,040
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.21 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 407
28,800 تومان
مجموعه تست کنکورهای  سراسری و آزاد(1) (مجموعه تاریخ)دروس رشته تاریخ

  مجموعه تست کنکورهای  سراسری و آزاد(1) (مجموعه تاریخ)دروس رشته تاریخ

 

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مجموعه تست سال های اخیر(1)

زبان انگلیسی 
1- Ann agreed to stay behind;she was used to ………. late.
1) having 2) have 3) work 4) working
2- Some people take pleasure in doing evil ………. others take plcasure in doing 
good.
1) after 2) until 3) while 4) when
3- Keep off my property………. ,I’II call the police.
1) however 2) otherwise 3) still 4) therefore
4- My supervisor advised me to………. the problem.
1) look ahead 2) look pack 3) look into 4) look out of
5- He………. forward to listen to the child.
1) bent 2) cost 3) lent 4) sent
6- This administration has………. many problems from the previos one.
1) investigated 2) inherited 3) pretended 4) perfectcd
7- Some seventy per cent of China’s to………. the U.S. go first to Hong Kong, for 
packaging and shipping.
1) exports 2) experiments 3) records 4) reports
8- He ran up the stairs there at………. .
1) times 2) once 3) a pace 4) a time
9- The United States is reprted to have partially lifted is ban on arms to Argentina. sail 2) sales 3) sell 4) sells

زبان عربی 
 
عین الصحیح فیالترجمۀ أو التعریب للاسئلۀ رقم 31 حتی رقم :45 
31- «
لم یزل و لا یزال ملک کریم یأتیک عنّا بعمل قبیح»: پیوسته فرشتهای بزرگوار ... 
1)
عملی ناشایست، از ما برای تو آورده و خواهد آورد
2)
عملی ناشایسته را از ما به نزد تو آورده و میآورد
3)
کاری غیرشایسته از ما به سوی تو آورده است
4)
کاری ناشایست از ما به سوی تو میآورد
32- «
کان علی الکوفۀ یومئذ من قبل عبداالله بن الزبیر، عبداالله بن مطیع»: 
1)
آن روز عبداالله بن مطیع از جانب عبداالله بن زبیر، فرماندار کوفه بود
2)
پیش از عبداالله بن زبیر، عبداالله بن مطیع امیر کوفه بود
3)
قبل از عبداالله بن زبیر، عبداالله بن مطیع بر کوفه حکم میراند
4)
زمانی عبداالله بن مطیع، از جانب عبداالله بن زبیر، بر کوفه حکم میراند
33- «
إنّهم أکثر بداؤةً من سائر الاُمم و أبعد مجالاً فی القَفر»: 
1)
آنها سابقهای دیرینه نسبت به سایر ملتها دارند و زمینهای برای فقر و نگونبختی ندارند
2)
آنان بیشتر از همهی ملتها به بادیه نشینی متصفند و دارای سرزمینهای بی آب و علف و پهناوری هستند
3)
آنها با سابقهترین ملّتها هستند و در دورترین دشتهای خشک رفت و آمد میکنند
4)
آنان بیشتر از همهی ملتّها به بادیهنشینی متصفند و در دورترین دشتهای خشک رفت و آمد میکنند
34- «
هذه أکثر کلّها اُولیات، ما أحسب لخلاف فیها محلا»: 
1)
اینها همگی نخستین چیزهایی است که به گمان من برای پذیرفتن آنها جای اختلاف نیست
2)
تمام اینها بدیهیاتی است که گمان نمیکنم، برای مخالفت با آنها جایی باشد
3)
تمام اینها به گمان من، اولین چیزهایی نیستند که جای اختلاف داشته باشند
4)
گمان نمیکنم اینها همگی اولین چیزهایی باشند که جایی برای مخالفت داشته باشند
 
تاریخ ایران باستان 
61-
پیمان آنتالسیداس در زمان کدام شاه منعقد گردید؟ 
1)
اردشیر دوم 2) داریوش دوم 3) داریوش اول 4) کمبوجیه 
62-
مزدك در زمان کدام پادشاه ایران قدیم قیام کرد؟ 
1)
شاپور یکم 2) فرهاد چهارم 3) قباد یکم 4) یزدگرد یکم 
63-
سیموت با شیموت ربالنّوع کدام سرزمین بوده است؟ 
1)
ایران 2) بابل 3) سومر 4) عیلام 
64-
شازی رب النّوع کدام سرزمین بود؟ 
1)
بابل 2) سومر 3) عیلام 4) مصر 
65-
زندگینامههای مقایسهای اثر کیست؟ 
1)
پلوتارك 2) توسیدید 3) گزنفون 4) هرودو

 

ودروس دیگر...

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا