امروز: چهارشنبه 2 اسفند 1402
جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی خرید فایلهای كمیاب و دانشگاهی ارائه مقالات و تحقیقات ارزشمندامكان پرداخت آنلاین و دانلود فایل موجود می باشد
دسته بندی تاریخ
بازدید ها 3,445
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.177 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 208
26,400 تومان
جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ)رشته تاریخ

جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ)رشته تاریخ

 

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:متون تخصصی  
THE ZAND DYNASTY
THE POWER STRUGGLE IN POST – NADIR IRAN
Scarcely any of the great conquerors of history can have destroyed his life's
work quite as completely as Nadir Shah did in the months before his death. His 
unreasonable exactions and barbarous suppression of the ensuing provincial revolts 
spread disaffection to every corner of his realms, and finally brought his own 
nephew, all Guli khans, at the head of a rebel army, to the borders of Khurasan 
itself. 
His short - sighted favoritism towards his new Afghan and Uzbek contingents, 
over his long – suffering Iranian officers and men, split his own army irreparably 
and was the immediate cause of his assassination. 
The morning after this event (11 Jumada II 1160/1 July 1747 new Style), his 
heterogeneous army, encamped at Khabushan, rapidly disintegrated.
 
راس Head ارتش Army
نامتجانس Heterogeneous قتل Assassination
آنی، مستقیم Immediate وحشی Barbarous
غیر قابل جبران Irreparably دلیل Cause
پسر برادر یا خواهر Nephew کاملا" Completely
صاحب منصب، افسر Officer فاتح Conqueror
پس از نادر Post – Nadir قشون، وابسته Contingent
استانی، محلی Provincial مرگ Death
کـــاملا"، تمامـــا"، Quite از بین رفتن DestroY

تشریحی
مجموعه تست 
Part A : vocabulary 
1)scientists …………. Experiments to study human activities;……………
1) fix 2) set up 3) make 4) perform 
2) a lot of athletes from different countries will……..in the competitions. 
1) take part 2) lookup 3)put out 4)call up 
3) when men live together ……….. against wild animal is easier. 
1)freedom 2) protection 3)civilization 4) danger 
4)There is a thick layer office on the river . its ………. To go swimming now. 
1) impossible 2)impolite 3) inevitable 4) inexpensive 
5) trees are useful to us. They give us shade and ………..us with wood and 
fruits .
1)award 2)recall 3)disturb 4)provide 
6) Some birds can fly by the use of their …… .
1) necks 2) tails 3) wings 4)legs
7) keep all the new vocabulary in your long …… memory 
1) part 2) unit 3) term 4)list

 

پاسخنامه 
1-
گزینهی«set up «2 به معنای شروع به کار کردن می باشد. و معـانی Make , fix و perform بـه ترتیـب تعمیـد
کردن , درست کردن و انجام دادن است
2-
گزینه ی «1» یعنی ورزشکاران شرکت کردند می باشد. و بقیۀ گزینه ها به ترتیب پیدا کردن , از جـای خـود بیـرون
آوردن و احضار کردن می باشد
3-
گزینهی«2» می باشد یعنی« محافظت در مقابل حیوانات وحشی» danger ، civilization , freedom به ترتیـب
به معنی آزادی ، تمدن و خطر می باشد
4-
گزینهی«impossible « 4 به معنای غیر ممکن است سایر گزینه ها به ترتیب به معنای، بی ادب ، غیرقابل اجتناب
و کم خرج می باشد
5-
گزینهی«4» جواب provide صحیح می باشد. معنی گزینه ها به ترتیب پاداش ، یـادآوری کـردن ، مزاحـت ایجـاد
کردن و فراهم آوردن است
6-
گزینهی« legs ، tails ، necks « 3 به ترتیب به معنای گردن ، دم و پا می باشد
7-
گزینه ی«long – term memory «3 به معنـای حافظـه ی بلندمـدت اسـت و short – term memory بـه معنـای
حافظه کوتاه مدت است پس گزینهی« 3» درست است

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا