امروز: دوشنبه 20 آذر 1402
جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی تاریخ
بازدید ها 2,752
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.013 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 404
28,800 تومان
تاریخ دوره اسلامی (مجموعه تاریخ)

   تاریخ دوره اسلامی (مجموعه تاریخ)

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

نام آورترین فرد در دربار محمود غزنوی 
فردوسی با شاهنامه مشهورش 2. ابوریحان بیرونی چنانکه حتی حکم قتل ابوریحـان بیرونـی بـه جهـت عـدم درك یـک  واقعیت علمی صادر نمود ولی با وساطت منشی خودش ابونصر مشکان ازچنین اشتباه بزرگی دست کشید
بایستی گفت سلطان محمود غزنوی حنفی مذهب و تعصب بسیار شدید داشته است چون در دوره محمود غزنـوی اسـت
که تبلیغات دعاه اسماعیلی در ماوراء النهر و خراسان عده زیادی از مرردم را به این آیین وادار نمـود

درکجـا از ایشـان را مییافت به قتل میرساند مخصوصاً به آن علت که دعاه اسماعیلی اهل ایران را که ازخلفای فاطمی مصر میخواندند دلیل
آن هم بر این بوده است که این خلفا مدعی بنی عباسی مورد ستایش محمود بودند بـه همـین سـبب واژه قرمطـی دایـر  گشت یعنی اسماعیل و طرفداران فاطمیون
وی یاران مجدالدوله را به جرم معتزلی بودند همگی را از دم تیغ گذراندند و کتابخانه آنها را به آتش کشید چنانکـه در
بالا هم ذکر کردیم محمود فردی طماع و آزمند بوده است بیشتر غزوات او ظاهراً به نیت اسلام وجهاد علیه کفار بوده ولی
غرض اصلیاش غارت معابد پرثروت هند و آوردن آن ثروتها به دیار خود بوده است 
محمود در این دوران حکومت خود از وزرایی سود میبرد که از جمله این وزاء نظام الملک بوده است اگرچه اولـین وزیـر
وی ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی بوده است ولی او را درسال 401 عزل نمود و این پست را به ابوالقاسم احمـد بـن
حس میمندی رسید اسفراینی کتاب شاهنامه فردوسی را برای نشان دادن فضل و ادب و هنر خـودش بـه عربـی ترجمـه
نمود و حتی گویا موجب محرومیت فردوسی از دریافت پاداش خود گردید و آخرین وزیر سلطان محمـود غزنـوی ابـوعلی
حسن بن محمد بن میکال معروف به حسنک وزیر بود.

 

 غوریان (543 تا 612 ه. ق
 غور ناحیهای کوهستانی و وسیع بین هرات و غزنه با مرکزیت شهر فیروزکوه بوده اسـت. مـورخین نسـب غوریـان را بـه
ضحاك تازی میرسانند که وقتی فریدون بر او پیروز شد طایفهای از اولاد او به غور گریختند و قلعههای مسـتحکمی بنـا
کردند و حکومت غور در اولاد ضحاك موروثی شد. غور در سال 31 هـ. ق در عهد خلافت عثمان و یا طبق قول جوزجانی
در عهد خلافت حضرت علی (ع) فتح شد و شنسب از دست حضرت علی عهد و لواء حکومت غور را دریافت داشت لذا بـه
آنان، آل شنسب هم می گویند
این سرزمین تا مدتها پس از ورود مسلمانان به ایران به کیش بودایی گرایش داشتند. مسلمانان چندین بار به این ناحیه
یورش بردند، اما با مقاومت مردم این سرزمین روبهرو شدند. در اواخر سدهی دوم هجری قمری مـردم ایـن سـرزمین بـه تدریج دین اسلام را پذیرفتند

در ابتدا حکومت غوریان به منطقه غور محدود میشد. آنان با حاکمان اموی مخالفت بودند لذا در قیام ابومسلم و دعـوت عباسیان حضور داشتند.
 بعدها در دورة هارون الرشید امیر نجفی نهاران از او عهد و لواء گرفـت. غوریـان در دورة محمـود
غزنوی شروع به افزایش متصرفات خود کرده به مرور بر خراسان، غزنـه، بامیـان و هنـد مسـلط شـده امـارت خـود را بـه
سلطنت تبدیل کردند. این حکمرانان لقب غرشاه (غر در پشتو به معنای کوه است) داشتند

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا