امروز: شنبه 12 فروردین 1402
عربستان خوشبخت (العربیه السعیده) این بخش از عربستان که بزرگترین قسمتهای سهگانه است، تمام مناطقی را که جغرافیدانان عرب جزیره العرب خوانده اند، در بر میگیرد جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی تاریخ
بازدید ها 2,370
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.535 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 174
26,400 تومان
تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ)

   تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ)

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

تقسیمات سرزمین عربستان 
جغرافیدانان یونانی و لاتینی عربستان را به سه قسمت زیر تقسیم کرده اند
1 ـ عربستان خوشبخت (العربیه السعیده): این بخش از عربستان که بزرگترین قسمتهای سهگانه است، تمام مناطقی را
که جغرافیدانان عرب جزیره العرب خوانده اند، در بر میگیرد
2 ـ عربستان بیابانی (العربیه الصحراویه): مقصوداز آن بیابان پهناوری است که میان عراق و شام قرار دارد و به بادیه الشام معروف است
3 ـ عربستان سنگی (العربیه الحجریه یا الصخریه): مقصود از آن نیمی از جزیره سینا و قلمرو زندگی نبطیان بود است
تقسیم بندی جغرافیدانان عربی و مسلمان از عربستان بر اساس تقسیم بندی پنجگانه زیر اسـت (ایـن تقسـیم بنـدی بـه
عبداالله بن عباس منسوب است): 
1 ـ حجاز: از مجموع تعریف مختلف راجع به این منطقه می توان نتیجه گرفت که اکثـر آنـان از حجـاز، کوهسـتانهـای
فاصل میان نجد و تهامه را در نظر داشنه اند که شهرهای مکه، مدینه و طائف از جمله شهرهای معروف آن هستند
2 ـ تهامه: میان سلسله جبال غربی سراه، که بزرگترین کوهستان شبه جزیره است و در جهت شـمالی ـ جنـوبی امتـداد
دارد، با دریای سرخ سرزمینی ساحلی قرارد دارد که همان را تهامه یا غور نامیدهاند. تهامه را بدین سبب کـه گـود اسـت
غور گفتهاند
3 ـ یمن: سرزمینهای واقع در جنوب حجاز و نجد، یمن نام گرفته است. سلسله جبال سراه یمن را از شمال تا جنوب، تـا  کناره دریا شکافته و موجب پدید آمدن دره های سرسبز گردیده است.

در میان بلندیهای یمن و دره های آن فلاتی قرار دارد که از دهناء تا یمامه امتداد دارد که به این فلات، غایط میگویند. وجود آب فراوان، بـاران و هـوای مناسـب موجـب  گسترش حیات زراعی در یمن بوده و این خود منشاء کثرت جمعیت و مناطق مسکونی و مخلافهای عدیده گشته است
4 ـ عروض: شامل تمام یمامه، بحرین و دنبالههای آن سرزمین است که نجد و غور در آن قرار دارند. بـه بیـان دقیـق تـر
میتوان گفت، تمام سرزمینهایی را که در دنباله نجد قرار داشته و نجد را به خلیج فارس پیوند میدهند، عروض نام دارد
5 ـ نجد: مقصود ازنجد همان فلات مرتفعی است که در مرکز شبه جزیره قرار دارد و از سویی به حجاز و یمامه و از سوی
دیگر به عراق میپیوندد
- عربستان، خواستگاه و موطن اولیه قوم عرب:

مجموعه تست
 
ـ 1لقب پادشاهان معینی در آغاز تکوین دولت چه بود و محققان حکومت معین را چه نوع حکومتی میدانند؟ 
2-
مزواد، شورایی 3- مزواد، مطلقه 4- کبیر، مطلقه1- کبیر، شورایی

 
ـ 2فرود مجمع کدام دولت بود و به چه چیزی تشبیه شده است ؟ 
1-
معین، دارالندوه مکه 2- سبا، دارالندوه 3- حمیر، دارالندوه 4- حیره، دارالندوه 

-اصلی ترین درآمد شهروندان معینی چه بود3 -
1-
کشاورزی 2- دامداری 3- تجارت 4- کشاورزی و دامدار 


ـ 4سد مارب در چه دورهای از تاریخ حکومتی سبائیان ساخته شد و توسط چه کسانی ساخته شد ؟ 
1-
دوره چهارم، ذوریدان 2- دوره سوم، ملک سبا 3- دوره دوم، پادشاهان 4- دوره اول، مکربها


ـ 5تجارت دریایی میان مصر و هند تحت تسلط کدام یک از این دولتها بود ؟ 
1- معین 2- حضر موت 3- سباء 4- حمیر 


ـ 6کدام دولت به کشور قصرها معروف است ؟ 
1 – یمن 2- سباء 3- مارب 4- معین 


ـ 7واقعه اخدود مربوط به چه واقعهای است ؟ 
1- تعصب مذهبی ذونواس 2- قتل عام مسیحیان نجران 
3- جنگهای قبیلهای 4- جنگ میان سباء و حمیر

 

 
8ـ 8علل مهاجرت قبایل جنوبی عربستان به شمال چه بود ؟ 
1- افزایش و انباشت جمعیت 
2- انحطاط تجارت جنوب و جاذبه های اقتصادی و معیشتی شمال 
3- خرابی سد مارب 
4- همه موارد

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا