امروز: دوشنبه 20 آذر 1402
جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی دراین فروشگاه می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها و مطالب روانشناسی و را دانلود کنید و مورد استفاده قرار دهید
دسته بندی تاریخ
بازدید ها 2,916
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4.924 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 321
26,400 تومان
تاریخ ایران باستان (مجموعه تاریخ)

   تاریخ ایران باستان (مجموعه تاریخ)

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

کلیاتی در مورد اقوام هند و اروپایی و برخورد آنها با دیگر اقوام 

  ملل سامی نژاد عهد قدیم عبارتند از: کلدانیها، آسوریها، فینیقیها، بنی اسرائیل و یهود، آرامی هاواعراب 
هشت شعبه مردمان هند و اروپایی
 -1 آریانی -2 یونانی و مقدونی -3 ارمنی -4 آلبانی (در شبه جزیرة بالکان) -5 تای الیایی -6 سلتی (بـومیهـا اروپـای
غربی) -7 ژرمنی (آلمانها، آنگلوساکسو نها و...) -8 لیتوانی و اسلاوی
این هشت گروه در چهار هزار سال ق. م در یک جا با هم زندگی می کردند. آریـانهـا بـه سـه گـروه تقسـیم شـدند: -1
هند یها -2 ایران یها -3 سکای یها 
هنگام ورود آریاییها به ایران در مغرب ایران مردمانی بودند موسوم به کاس سو (کاسی)، در مازندران کنونی تپوریها و در جنوب غربی عیلامی ها وجود داشتند

آریانها مردمان بومی ایران را، دیو یا تور می . نامیدند 
آریانها معتقد به یک عده از وجودهای خوب و خیر بودند که گنجها و ذخایر طبیعت را به انسان میرسانیدند و از طـرف
دیگر نیز به عدهای از وجودها بدو شر معتقد بودند که با وجودهای خیر در جنگ بودند
آریانهای ایران، وقتی که به ایران آمدند از حیث تمدن پستتر بودند از همسایه های خود بابل و آشور، ولی در اخلاق از
آنها برتر بودند. شکل حکومت آنها ملوك الطوایفی بوده است
محل سکونت تیره ده (ویس) بوده، از ترکیب چند تیره، عشیره یا قبیله به وجود می آمد که محـل سـکونت آنهـا بلـوك
(گئو) بوده و چند عشیره قوم یا مردمی را تشکیل میدادند که محل سکونت آنها ولایت (دهیو) بوده است. رئیس تیره را
ویس پت و رئیس قوم یا مردم را دهیوپت مینامیدند. تاریخ آریانهای ایرانی از قرن هفتم ق. م شروع میشـود و قبـل از
این هم در پس پردة ظلمت است و چنانکه بر میآید چهار دولت را تشکیل داده اند: دو دولت را بایـد موافـق داسـتانهـا
جمشیدیها و فریدونیها بنامیم و دو دولت دیگر منوچهریها و زابل . یها بوده اند 
مردم در درجۀ اول با زبان، از یکدیگر شناخته میشوند
صفت کلی و بارز زندگی در ایران همانا واحه بودن آبادیها و از یکدیگر جدا بودن آنها و ناآگاهی از خارج است. سرشـت
انفرادی ایرانی و نبودن یگانگی و اتحاد در ایران که گاهی به اوج شدت میرسـد، در سراسـر تـاریخ ایـران آشـکارا دیـده
میشود.
 
از آغاز تاریخ مدون ایران پیکاری پیوسته میان مردم چراگاهها و کشاورزان بوده است. بررسی ما در مـورد دوران پـیش از
تاریخ ایران باید متکی بر زبان شناسی مقایسهای و قواعد مربوط به آن باشد. تمدن هند و اروپاییها پیش از پراکندگی به
عصر فلزات رسیده بود. آنها اسب را به فرمان درآورده بودند و با کشاورزی آشنایی داشتند، آنها همه جنگجـو و خشـن
بودند، به احتمال قوی خانواده براساس پدر سالاری بود و واحد اساسی در اجتماع شاید خانوادة گسترده یا خانواده بزرگ
بود، آنها با دین همبستگی بسیار داشتند.

Pdfنوع فایل:

  سایز: 4.80Mb

 

 تعداد صفحه:321

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا