امروز: چهارشنبه 2 اسفند 1402
جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها 1,458
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.899 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 135
25,200 تومان
تست جامعه شناسی همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی

تست جامعه شناسی همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی  ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مجموعه تست
1- پارسونز چه چیزی را به عنوان ابتدایی ترین صورت نظام اجتماعی  
معرفی میکند؟
1( جامعه 2( کنش متقابل میان خویشتن و  دیگری
3( پدیده های جمعی 4( نظامِ اقتصادی
2- پارسونز در تئوری کنش اجتماعی خود نظام شخصیتی را هم سطحِ کدام
یک از عوامل سطحِ کالن می داند؟
1( اقتصاد 2( نظام اعتقادی 3( سیاست 4
اجتماع جامعه ای 
3- کدام یک از جامعه شناسانِ زیر تأئید کمتری بر کارکرد گرایی
ساختاری داشتند؟
1( کارل مارکس 2( اگوست کنت 3( هربرت اسپنسر 4( امیل دورکیم 
4- نظرگاهِ کارکرد گرایانِ ساختاری در باب دگرگونی چیست؟
1( دگرگونی ها به شیوه ای انقالبی رخ می دهند.
2( دگرگونی ها به شیوه ای تاریخی رخ می دهند.
3( دگرگونی ها به شیوه ای سامانمند و تکاملی رخ می دهند.
4( از حیث ساختاری هیچ گونه دگرگونی ای رخ نمی دهد.
5- واحد بنیادی پارسونز در بررسی نظام اجتماعی چیست؟
1( ساخت 2( کارکرد 3( نقش – منزلت 4( نظامِ سیاسی
6- از میانِ چهار ابزار کارکردی نظامِ مورد نظر پارسونز کدام یک از
سطوح انرژی سایر سطوح را تأمین میکند؟
1( نظام فرهنگی و اعتقادی 2( نظامِ اجتماعی و
ارزش ها
3( نظام شخصیتی و سیاسی 4( نظام اقتصادی و 
محیط ارگانیک و جسمانی 
7- پارسونز چه چیز را »قضیه ی بنیادی و پویای جامعه شناسی « خوانده 
است؟
1( تلفیق الگوهای ارزشی با تمایالتِ مبتنی بر نیاز 2( تلفیق 
پیش نیازهای کارکردی با یکدیگر
3( تحلیل عناصر ساختی نظام های اجتماعی و سیاسی 4( تحلیل توازن
ناشی از همسازی کارکردها 
8-پارسونز و شیلز چه چیز را مهم ترین واحد های انگیزش کنش به شمار 
آوردند؟
1( هنجارها 2( ارزش ها 3( تمایالت نیازی 4( کارکردها
9- از نظر دارندورف اقتدار........
1( در افراد نهفته است. 2( در سمت ها وجود 
دارد.
3( در ارزش های همگانی نهفته است. 4( در گروه ها وجود 
دارد.
10- دارندورف در مدیریت ِ مسالمت آمیز تضادهای اجتماعی برای کدام یک 
از مواد ذیل اهمیت بیشتری قائل شد؟
1( میزان محرومیت 2( میزان آزادی 3( میزان عدالت 
4( میزان تحرک اجتماعی 
11- نهاد حقوقی پارسونز کدام یک از کارکردهای زیر را بر عهده 
دارد؟
1( شرایط انطباق با محیط را فراهم می کند. 2( از اهداف کلی 
جامعه مراقبت می کند.
3( هنجارهای اجتماعی را تنظیم می کند. 4( ثبات اخالقی را  بر عهده دار

زبان

Questions:
401- Behavior that varies significantly, in direction or degree, from the social norm is called:
1) Fashion 2) Anarchy 3) Unconventionality 4) Deviance
402- Rules of conduct which specify appropriate behavior in a given range of social context is called
1) Role 2) value 3) more 4) ritual
403- A system of descent and inheritance where by property passes through both the male and female 
sides of the family is called:
1) Hereditary system 2) Balneal system 3) Matrilineal system 4) Patrilined system
404- The number of children to women of child bearing age, usually between the ages of 15 to 45 years 
is called:
1) Fertility 2) fecundity 3) birth control 4) crude birth rate
405- A religious system which a clan takes the name of, claims descent from, and attributes sacred 
properties to a plant or animal is called:
 
1) Animism 2) totemism 3) theism 4) polytheism
406- …… are the fixed narrow pictures in our head, generally resistant to easy change.
1) Propaganda 2) stress 3) stereotype 4)

پاسخنامه مجموعه تست

1-گزینه ی »2«

»3« گزینه ی -2

5- گزینه ی »3

 »4« گزینه ی -6

»1« گزینه ی -7
»3«
گزینه ی -8

9- گزینه ی »2«

 

»2« گزینه ی -10

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا