امروز: سه شنبه 18 مرداد 1401
در پاسخ گویی به سوالات کنکور علاوه بر بار علمی نیاز به یک مهارت خاص در تست زنی نیز می باشد که سعی شده برای مطالب کتابهای خلاصه منابع تمام رشته ها این موضوع اجراگرد د پس مطالب این کتابها طوری برنامه ریزی و تالیف شده که دانشجو هم مطالب کتاب را خوب یاد می گیرد وهم در تست زنی مهارت کافی پیدا می کند
دسته بندی فناوری اطلاعات
بازدید ها 1,157
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.047 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 63
22,800 تومان
کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات 

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها

تجز یه و تحلی ل و طراح ی سیستم  
کلیات 
جو امع و سیر تحو ل آنها 
-1 عصر شکار: مرح له دادهها + عصر آمرا نه (چماقی) + نوآموز در کنار استاد کار .
-2 عصر کشاورزی: مدیری ت شلاق ی + روش پیرو ی از انسان بز رگ (مکتب خانهای
-3 عصر صنعتی: نظری ه مدیری ت حمار ی + اعتقاد به انسا ن بزرگ اما نه با وسعت پیش + ین منب ع بـودن پـول و سـرمای ه
.) (استراتژیک 
-4 عصر فرا صنعتی :) (اطلاعات تبدیل به مدیریت خدمتگرا + تبدیل اطلاعا ت به دانش + دانـش منبـع اسـتراتژیک . در
این عصر ارز ش افزو ده ازطریقتبدی ل اطلاعا ت به دانش و همچنین سرعت انتقا ل آن حاصل میشود.
-5 درعصر خرد و فرزانگی ) (حکمت 
· تفکر سیستم ی در محیط ی میا ن رشته ای رشد کرد. تفکر سیستم ی بر تغییر نگرش مبن ی برتفکیک علو م بر حوزهها ی
تخصص ی و ریز، به نگر ش مبتنی بر ترکیب یافته ها ی رشته های گوناگو ن علمی، تاکید دارد 
· مبانی تفکر تحلیل ی تجزیه مدار
.1 معطو ف شد ن ذهنیت غال ب محق ق به بخش فیزیک ی یاخارج ی جهان
.2 تاکید براینک ه هر پدیده ای حا صل تجزی ه یا ترکی ب سایر پدیدههاس . ت
.3 تاکید بر کم ی کرد ن رواب ط علم . ی
.4 افزا یش دقت (که مط لوب هن ایی هر پژوهشگر است ) .
مبان ی تفکر سیستمی
.1 تصور ارگانیک
.2 کل نگری
.3 مد ل سازی
.4 بهبود شناخت :  
· زندگ ی در یک سیست م ارگانی ک مستمر است .
· شناخت آدم ی از یک کل از طری ق مشاهده دفراگر های ی که در درون آن به وقو ع میپیوندند بـه دسـ ت مـیآیـد نـه از
طری ق مشاهد ه اجزای آن . کل
· آنچ ه فرد مشاهد ه میکند خود واقعی ت نیس ت بلک ه ادرا ك وی زا واقعی ت اس . ت
· به دل یل دمحدو یتها اطلاعات کافی میخواه یم و نه خیل ی کام ل و دقیق .
عوامل موثر بر رشد نگرش سیستمی
.1 نظری ه عموم ی سیستم ها
.2 عل م کنتر ل و ارتباطا ت ) (سایبرنتیک 
1. نظری ه عمومی سیستمها: زمینه اصل ی مطالعه و قلمرو موضوع ی آن ه«پدید رشد وتکامل» است و فرض اصل ی آن
ای ن اس ت که فراگرد رشد و مراح ل بعد ی و نهای ی آن ) (تکامل از یک الگوی یکسا ن تبعیت میکنند (مانند رشد یک
شرک ت از نظر اقتصاد و رشد میکروب ازنظر زیست شنا س.) 
برخلا ف پدیده ها ی فیزیک ی مانند جاذب ه و الکتریسیته، پدید ه حیا ت فقط در موجودیتها ی منحصر به فرد بنام
م«ارگانیس » یاف ت . میشود 
· هد ف نظری ه عموم ی سیستم ها : کش ف قوانی ن و نظم ذات ی انوا ع پدیدههاست . از ای ن نظر میتو ان آن را سیالترین 
نظریه سیستم ی به ،شمار آورد زیرا در چهارچوب نظر ی آن هیچ نظری ه قاط عی ارائه شد ه است 
ویژگی های نظر یه سیستمی
.1 به مه پیوستگ ی و وابستگ ی اجزا
.2 کل گرایی
.3 هد ف جوییهر سیستم
.4 ورودی ها و خروجی ها
.5 فرآیند تبدی ل (ورودی به خرو ) جی

.6 مقابله با بینظمی و کهولت (آنتروپ

مجموعه تست 
 -1 بر اساس اصل پیتر............. 
الف) انتصابات در سازمان بر اساس شایستگی صورت میپذیرد
ب) روند ارتقاء کارکنان تا زمانی در سازمان ادامه مییابد که به حد بی کفایتی برسند
ج) شایستگی کارکنان باید بر اساس اصول طبقه بندی مشاغل ارزیابی شود
د) سازمانها از اصل سلسله مراتب در حد بهینه استفاده نمیکنند
 -2 این نظریه که کارها متناسب با زمانی که میتوانند اشغال کنند، گسترش مییابند تحت چه اصـطلاحی در
مدیریت مطح شده است ؟ 
الف) قانون پارکینسون ب) اصل پیتر ج) قانون پاره تو د) بوروکراسی 
 -3 فرد یا واحدی که به طور اختصاصی در خدمت یک مدیر اجرایی باشد را............... مینامند
الف) ستاد شخصی ب) ستاد تخصصی 
ج) ستاد عمومی شخصی د) ستاد عمومی تخصصی 
 -4 هنگامی که سازمان در محیطی متحول و پیچیده فعالیت کند و ارائه به موقع محصول امری حیاتی باشـد
بهتر است از سازماندهی................... استفاده کنیم
الف) بر مبنای فراگرد ب) بر مبنای هدف 
ج) ماتریسی د) بر مبنای زمان فعالیت 
 -5 در هرم سازمانی مسطح، سرعت تصمیمگیری............ و حیطه نظارت............... می . باشد 
الف) کم، محدود ب)کم، گسترده 
ج) زیاد، محدود د) زیاد، گسترده 
 -6 برای حل مسائل غیرقابل پیش بینی...................... مورد نیاز است
الف) ترکیب افقی زیاد ب) ترکیب عمودی زیاد 
ج) تفکیک افقی زیاد د) تفکیک عمودی زیاد

پاسخنامه 
 -1 گزینه ب صحیح است) اصل پیتر یا اصل حد بی کفایتی این ادعا را بیان میدارد کـه کارکنـان در سـازمان بـه علـت
نشان دادن شایستگی در یک شغل به شغل بالاتر ارتقا پیدا میکنند و این روند تا زمانی ادامه مـییابـد کـه بـه حـد بـی
کفایتی در یک شغل میرسند و در همان جا باقی می . مانند 
 -2 گزینه الف صحیح است) قانون پارکنیسون زمینه گسترش بی رویه بوروکراسی را بیان میکند. از دید این قانون کارها
با توجه به زمانی که میتوانند اشغال کنند گسترش مییابند و این گستردگی به میـزان و ماهیـت کـار ارتبـاط چنـدانی
ندارد. پارکنیسون انگیزه گسترش بی رویه بوروکراسیها را تمایل مدیران به داشتن رئوسان بیشتر میداند کـه در نتیجـه
موجب افزایش کارکنان ایجاد وظایف کاذب و تکراری و ارائه خدمات کارکنان به یکدیگر می . گردد 
 -3 گزینه الف صحیح است) منظور از ستاد شخصی واحد یا فردی است که به طور اختصاص در خدمت یک مدیر اجرایی
است
منظور از ستاد تخصصی، واحدی تخصصی است که برای انجام وظایف ویژهای ایجاد میشود نظیر واحد حسابداری، امـور
کارکنان، خرید و خدمات ماشینی
ستاد عمومی واحدی است که کمکهای زیادی به مدیرت عالی سازمان میکند و دو نوع است: شخصی و تخصصی 
ستاد عمومی شخصی فرد یا واحدی است که به رئیس سازمان کمک میکند هماننند چشم و گوش در اختیـار وی قـرار
میگیرد
ستاد عمومی تخصصی واحدی است که برای انجام اموری نظیر بازاریابی، روابط کار، طراحی و مهندسی ایجاد می . شود 
 -4 گزینه ج صحیح است) هنگامی که موفقیت درگرو «بهبود هماهنگی و رسیدن به هدف در یک مقطع زمـانی معـین»
باشد بهتر است از سازماندهی بر مبنای هدف استفاده کنیم. همچنین هنگامی که «افزایش کارایی و کاهش هزینـه» مـد
نظر باشد بهتر است از «سازماندهی بر مبنای فراگرد» استفاده کنیم. هنگامی که سازمان در محیطی متحـول و پیچیـده
فعالیت کند و برای آن ارائه به موقع محصول امری حیاتی باشد بهتر است از سـازماندهی خزانـهای (ماتریسـی) اسـتفاده
کنیم.

Pdf: نوع فایل

  سایز: 1.00mb

 

 تعداد صفحه:63

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا