امروز: شنبه 22 مرداد 1401
در پاسخ گویی به سوالات کنکور علاوه بر بار علمی نیاز به یک مهارت خاص در تست زنی نیز می باشد در فروشگاه فایل پدیده سعی شده برای مطالب کتابهای خلاصه منابع تمام رشته ها این موضوع اجراگرد د پس مطالب این کتابها طوری برنامه ریزی و تالیف شده که دانشجو هم مطالب کتاب را خوب یاد می گیرد وهم در تست زنی مهارت کافی پیدا می کند
دسته بندی فناوری اطلاعات
بازدید ها 1,210
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4.339 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 236
26,400 تومان
کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت دوم)

 کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت دوم) 

:توضیحات محصول :کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها

فصل اول : کلیات 
مدیریت منابع انسانی را شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پروش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف کرده اند.
 منظور از منابع انسانی یک سازمان، تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند و منظور
سازمان، تشکیلات بزرگ یا کوچکی است که به قصد و نیتی خاص و برای نیل به اهدافی مشخص بهوجود آمده است
نقش مدیریت منابع انسانی نخست، تشـخیص اسـتعدادهای بـالقوه نیروهـای شـاغل در سـازمان و سـپس فـراهم آوردن
امکاناتی برای شکوفایی آنهاست
امروزه شاهدیم که مدیریت منابع انسانی در طرحریزی برنامـههـای مهـم و اسـتراتژیک مشـارکت فعـالی دارد و تغییـر و
تحولات سریع و پیچیده تر شدن محیط ازجمله عوامل مهمی هستند کـه در گسـترش نقـش مـدیریت منـابع انسـانی در
سازمانها مؤثر بوده اند
وظایف مدیریت منابع انسانی 
ـ نظارت بر استخدام در سازمان بهطوری که این امر در چهارچوب قانون و مطابق با قوانین و مقررات انجام گیرد و حق و
حقوق قانونی متقاضیان مشاغل پایمال نگردد
ـ تجزیه و تحلیل مشاغل بهطوری که ویژگی های هریک مشخص و معین گردد
ـ برنامهریزی برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز سازمان
ـ کارمندیابی، یعنی شناسایی کسانی که شرایط کافی را برای استخدام در سازمان دارا هستند
ـ انتخاب و استخدام بهترین و شایستهترین نیروهای ممکن برای تصدی مشاغل در سازمان
ـ طراحی و تنظیم برنامههایی که ورود کارکنان جدید به سازمان را تسهیل و به ایشان کمک میکند تـا جایگـاه صـحیح
سازمانی و اجتماعی خود را در آن بیابند
ـ آموزش کارکنان؛ 
ـ تربیت مدیر؛ 
ـ طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان؛ 
ـ طراحی سیستم پاداش؛ »  
ـ طراحی سیستم حقوق و دستمزد؛ 
ـ وساطت میان سازمان و سندیکاهای کارگری؛ 
ـ طراحی سیستمی برای رسیدگی به خواستهها یا شکایات کارکنان؛ 
ـ طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار؛ 
ـ طراحی سیستم انضباط
وظیفه متخصصان امور پرسنلی، ستادی است و این متخصصان بیآنکه حق دخالت در امور یا قدرت دستوردهی مسـتقیم
داشته باشند، در مقام مشاور با مدیران اجرایی و عملیاتی(مدیران صفی) همکاری میکنند و پیشنهادهای خود را به آنهـا
ارائه میدهند

مجموعه تست
1. طراحی مشاغل به فنونی گفته میشود که هدف آن
الف) تخصصی کردن بیشتر مشاغل است
ب) غیر تخصصی کردن بیشتر مشاغل است
ج) متنوع کردن مسئولیتها به مشاغل است
د) مشخص کردن وظایف و مسئولیتها ی مشاغل است
2. برای جلوگیری از خود بیگانه شدن افراد در سازمان تدابیری به کار میبرنـد، کـاراترین تـدبیر در سـطح
فردی کدام است؟ 
الف) گسترش شغلی job Enlargement 
ب) گردش شغلی job Rotation
ج) غنای شغلی job Enrichment 
د) گروههای کاری منسجم Integrated Workteams 
3. در غنی سازی شغل (job Enrichment) تلاش میشود که........ 
الف) کسالت ناشی از تکراری بودن یک وظیفه ساده از میان برود
ب) فرد در مشاغل گوناگون به کسب تجربه پرداخته و در کار خود از تنوع برخوردار گردد
ج) شغل با معنی و دارای اختیارات کافی بوده و زمینهای مناسب برای رشد شاغل باشد
د) شغل غنی شده و دارای وظایف متعدد، متنوع و بسیار گسترده باشد
4. در توسعه شغل job Enrichment کوششها بر آنست که...... 
الف) با افزودن وظایفی شغل را توسعه داده و از حالت یکنواختی و ملالت بار بودن خارج کرد
ب) شغل توسعه یافته و اختیارات مدیریتی به آن تفویض گردد
ج) فرد در مشاغل گوناگون و توسعه یافته به کسب تجربیات جدید بپردازد
د) شغل غنی و گسترده گردد و برنامهریزی امور به دوش شاغل نهاده شود. «208» تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت دوم
5. مدیر لیبرال در طراحی شغل به ترتیب زیر عمل میکند
الف) ساده و تخصصی کردن کار و استفاده از شرح شغل دقیق و روشن 
ب) تعریف جزئیات نحوه انجام کار و ساده کردن کار 
ج) به کارگیری گسترش و غنای شغلی و تعریف کلی شغل 
د) استفاده از شرح شغل دقیق و روشن و تعریف جزئیات نحوه انجام کار 
6. بدیهی ترین نمونه طراحی شغل با دیدی مبتنی بر تکنولوژی و مهندسی با استفاده از کدام مورد زیر مسیر
است ؟ 
الف) مدل تقویت شغلی ب) مدل ویژگیهای شغلی 
ج) مدل ساده سازی کار د) مدل گردش شغلی 
7. با افزودن اختیارات، نظارت، برنامهریزی و تصمیمگیری به شغل اصطلاحاً آن را...... 
الف) بارور ساختیم ب) توسعه دادیم 
ج) غنی ساختیم د) گسترش بخشیده ایم

پاسخنامه 
1- گزینه الف صحیح است)منظور از طراحی شغل تنظیم وظایف و مسئولیتها در یک شغل یا گروهی از مشاغل وابسـته
به یکدیگر به نحوی است که حداکثر بازدهی به دست آید و باعث رضایت، رشـد و پیشـرفت و در نهایـت بهبـود کیفیـت
زندگی کاری شود.
2- گزینه ج صحیح است) از طریق غنی سازی شغلی استقلال و مسئولیت و خودکنترلی بیشتر امکان پذیر خواهـد بـود
این روش به احساس رضایت انگیزش بیشتر و افزایش بهره وری منجر میشود. غنی سازی شغل باعث میشود که فرد در
فرایند برنامهریزی اجرا و ارزیابی کار نقش بیشـتری ایفـا نمایـد و از آزادی عمـل، اسـتقلال و اختیـار و اقتـدار بیشـتری
برخوردار باشد و در نتیجه مسئولیتهای فرد افزایش یابد و از فعالیتهای خود بازخورد دریافت داشته و اشـتباهات خـود
را اصلاح نماید و عملکرد خود را بهبود ببخشد
3- گزینه ج صحیح است) در غنی سازی شغل تلاش میشود که شغل بامعنی و دارای اختیارات کـافی بـوده و زمینـهای
مناسب برای رشد شاغل باشد. گزینه دوم اشاره به گردش شغلی دارد
4- الف صحیح است) توسعه شغلی فنی است که به کمک آن برای ایجاد انگیزه در کارکنان وظیفههای تازه را که مربوط
به کار انان است به شغلشان اضافه میشود و این امر موجب متنوع شدن شغل میشود
5- گزینه ج صحیح است
سبک مشارکتی (لیبرال) توسعه شغلی و غنی سازی شغلی 
سبک میانه رو توسعه شغلی، 
سبک آمرانه محافظه کار ساده سازی و تخصصی کردن کار و تعیین جزئیات نحوه انجام کار 
6- گزینه ج صحیح است) مدل ساده سازی کار همان روش مهندسی شغل است. هدف از مهندسی شغل آن است کـه از
طریق مطالعه کار زمان سنجی و روش سنجی بتوانیم بهترین راه انجام کار را به دست آوریم
7 – گزینه ج صحیح است)غنی سازی شغلی عبارتست از افزایش مسئولیتها و وظایف دیگر به شغل که از نظـر ماهیـت
ممکن است رابطه مستقیمی نیز با وظایف و مسئولیتهای قبلی نداشته باشند. در واقع غنی سازی شغل عبارت اسـت از
روشی که امکانات و اختیارات بیشتری را برای موفقیت وشناسایی کارکنان در اختیارشان قرار میدهد

Pdf: نوع فایل

  سایز: 2.93mb

 

 تعداد صفحه:236

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا