امروز: شنبه 5 اسفند 1402
بهترین مجموعه تست آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق) این مجموعه تست درقالب پی دی اف ، آماده پرینت در 122صفحه می باشد ویژه کنکوریها به همراه پاسخنامه تشریحی است
دسته بندی کتابداری
بازدید ها 2,635
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.992 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 122
25,200 تومان
مجموعه550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)

مجموعه550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)

توضیحات محصول :مجموعه تست آزمون کارشناسی ارشد دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)  ویژه کنکوریها- به همراه  پاسخنامه تشریحی

مجموعه تست  
1- کدامیک از موارد زیر جزء کارکردهای اصلی یک کتابخانه ، مرکز اطلاع رسانی و یا آرشیو نیست ؟ 
1) جمع آوری منابع یا مجموعه سازی 2) حفاظت و نگهداری منابع 
3) سازماندهی منابع 4) آموزش و تدریس کتابداری 
2- کارکردی که در آن با استفاده از روشهای مختلف اعم از خرید،اهداء،مبادله و غیره سـعی مـی شـود تـا
مجموعهای کامل از منابع اطلاعاتی تهیه شود چه نام دارد ؟ 
1) حفاظت و نگهداری منابع 2) سازماندهی 
3) مجموعه سازی 4) فهرست نویسی 
3- کارکردی که پس از مجموعه سازی منابع کتاب لازم است تا از این منابع به نحو مطلوبی محافظـت شـود
چه نامیده می شود ؟ 
1) جمع آوری منابع 2) حفاظت و نگهداری منابع 
3) سازماندهی منابع 4) فهرست نویسی 
4- عملیاتی که در آن مجموعه ها به صورتی تنظیم می شود که بتوان با سرعت و دقت کـافی بـه هریـک از
منابع اطلاعاتی موجود دست یافت چه نامیده می شود ؟ 
1) سازماندهی 2) حفاظت و نگهداری 
3) جمع آوری منابع 4) مجموعه سازی 
5- ..............عبارت است از تهیه شناسنامه ای برای هریک از منابع کتابخانه بویژه کتابها که بتـوان از طریـق
آن به راحتی و با دقت به یک کتاب یا منبع خاص در کتابخانه دسترسی یافت
1) سازماندهی 2) مجموعه سازی 
3) فهرست نویسی 4) حفاظت و نگهداری 
6- در فهرست نویسی توصیفی به کدام بخش از کتاب توجه می شود ؟ 
1) محتوی کتاب 2) موضوع کتاب 3) ویژگی های ظاهری 4) هیچ کدام مجموعه تست «7»
 
7- در فهرست نویسی تحلیلی کدام بخش از کتاب مورد بررسی قرار می گیرد ؟ 
1) مشخصات فیزیکی 2) محتوی کتاب 
3) مشخصات ظاهری 4) هر سه گزینه 
8- بررسی عنوان ، مؤلف،مترجم،ناشر،تاریخ و محل نشر در کدامیک از مراحل زیر انجام می شود؟ 
1) فهرست نویسی تحلیلی 2) فهرست نویسی توصیفی 
3) رده بندی 4) سازماندهی 
9- مــــرحله ای که در آن عناصر فیزیکی وموضوعی ارائه شده در بخـش هـای توصـیفی و تحلیلـی بـه
کدهای عددی یا حرفی تبدیل می شودکدام است ؟ 
1) فهرست نویسی توصیفی 2) فهرست نویسی تحلیلی 
3) مجموعه سازی 4) رده بندی 
10- معروفترین رده بندی دنیا کدام است ؟ 
 LC (2 دیویی (1
3) رده بندی کنگره آمریکا 4)گزینه ی «2» و«3» 
پاسخنامه 
1-گزینه ی«4» 
بطور کلی هر کتابخانه ، مرکز اطلاع رسانی و آرشیو پنج عملکرد اصلی دارد
1) جمع آوری منابع یا مجموعه سازی 
2) حفاظت و نگهداری منابع 
3) سازماندهی منابع 
4) اشاعه اطلاعات 
2- گزینه ی«3» 
جمع آوری منابع یا مجموعه سازی فعالیتی است که در آن با روشهای مختلف اعم از خرید ، اهداء ، مبادله و غیره سـعی
می شود تا مجموعه ای کامل از منابع اطلاعاتی تهیه گردد
3- گزینه ی«2» 
پس از مجموعه سازی منابع کتابخانه لازم است تا از این منابع به نحو مطلوبی محافظت شود تا سـالیان دراز در خـدمت
جامعه استفاده کننده باشد که بر اساس نوع کتابخانه ممکن است منابع مختلفی در آن نگهداری شود مثل نسخ خطـی ،
کتابهای چاپی معمولی و انواع منابع دیداری و شنیداری
4- گزینه ی«1» 
پس از مجموعه سازی و حفظ و نگهداری فیزیکی منابع،لازم است تا این مجموعه به صـورتی تنظـیم و مرتـب شـود کـه
بتوان با سرعت و دقت کافی به هر یک از منابع اطلاعاتی موجود در مجموعه دسترسی پیدا کرد کـه سـازماندهی نامیـده
می شود
5- گزینه ی«3» 
فهرست نویسی عبارتست از تهیه شناسنامه ای برای هر یک از منابع کتابخانه بویژه کتابها
6- گزینه ی«2» 
در این مرحله با استفاده از آخرین قواعد و استانداردهای بین المللی ویژگی های ظاهری و فیزیکی کتـاب یـا هـر منبـع
دیگری در برگه یا شناسنامه کتاب ارائه می شود که مهمترین آنها عبارتند از عنوان،مترجم،ناشر،تاریخ،محل نشر و تعـداد 
صفحات
7- گزینه ی«2» 
پس از ارائه مشخصات فیزیکی و ظاهری کتاب در بخش فهرست نویسی توصیفی ، کتاب را باید از نظر محتوی و موضوع
مورد بررسی قرار داد که مربوط به فهرست نویسی تحلیلی می شود
8- گزینه ی«2» 
رجوع شود به پاسخ تشریحی سوال ,6 
9- گزینه ی«4» 
در کتابخانه بوسیله رده بندی ،کدها یا شماره ها به عطف کتاب چسبانده می شود تا کتابدار براحتی بتواند کتاب را پیدا
کند
10- گزینه ی«4» 
معروفترین رده بندی ، مربوط به کتابخانه کنگره آمریکاست که بطور خلاصه LC نام دارد

Pdfنوع فایل:

  سایز: 1.94Mb

 

 تعداد صفحه:122

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )

بالا