امروز: شنبه 5 اسفند 1402
این فایل درقالب پی دی اف ، آماده پرینت در 106صفحه می باشدکتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشدرشته (کتابدرای سابق) ویژه کنکوریها به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی کتابداری
بازدید ها 2,679
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.037 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 106
22,800 تومان
مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)  ویژه کنکوریها- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی 

فصل اول: کلیات مجموعه سازی و انتخاب
کلیه فعالیتهایی را که در کتابخانه انجام می شود را در سه گروه عمده می توان طبقه بندی کرد
1-مجموعه سازی 2-سازماندهی 3-اشاعه اطلاعات 
اولین فعالیتی که درکتابداری انجام می شود مجموعه سازی است.دو مورد دیگر نیز تحت تاثیر مجموعه سازی قراردارد
سازماندهی اطلاعات از وقتی شروع می شود که منابع تهیه می گردد و همچنین اشـاعه اطلاعـات نیـز براسـاس منـابع و
اطلاعاتی که در کتابخانه وجود دارد و یا امکان دسترسی به آن هست انجام می شود
مجموعه سازی
عمل یا فرآیند انتخاب، تهیه، خرید یا سایر روشهای دسترس پذیرساختن محتـوای منـابع اطلاعـاتی مـورد نیـاز جامعـه
کتابخانه می باشد. مجموعه سازی شامل فعالیتهای مختلفی می باشد که با شناسایی جامعه کتـاب و نیازهـای اطلاعـاتی
آنها شروع می شود و برای تهیه این منابع از روشهایی مانند سفارش، اهدا، مبادله و غیره استفاده می شـود و بـا ارزیـابی
مجموعه و وجین پایان می یابد
مجموعه سازی برای افراد خاصی انجام می شـود کـه کتابخانـه وظیفــۀ ارائـه خـدمات بـه آنهـا را دارد و ممکـن اسـت
درهرکتابخانه متفاوت باشند به این افراد جامعه کتابخانه می گویند
- کمبود مالی 
که یکی از محدودیهای مجموعه سازی می باشد. با ایجاد پدیدة انفجار اطلاعات اگـر قرارباشـد کـه افـزایش مجموعـه بـا
افزایش و رشد انتشارات هم قدم باشد باید بودجه مالی هم به همان اندازه افزایش پیداکند که معمولاَ چنین چیزی امکان
ندارد
-کمبود نیروی انسانی و فضا
افزایش یافتن مجموعه، نیاز به فضای کافی و نیروی متخصص برای انجام مراحل مربوط به مجموعه سازی، سازماندهی و
اشاعۀ اطلاعات دارد که نیاز به بودجۀ مالی بیشتری دارد و معمولاً چنین چیری امکان نمی یابد
آزمون فصل اول 
1-اولین فعالیتی که در کتابخانه انجام می شود و نخستین رکن کتابداری کدام است؟ 
1)مجموعه سازی 2)سازماندهی 
3)آماده سازی 4)فهرست نویسی 
2- منابع کتابخانه از چه طریقی تهیه می شود؟ 
1)خرید وسفارش 2)اهداء 
3)مبادله 4)هرسه مورد 
3- افراد خاصی که کتابخانه وظیفۀ ارائۀ خدمات به آنها را دارد چه نام دارند؟ 
1)دانشجویان 2)جامعۀ کتابخانه 
3) دانش آموزان 4)متخصصان 
4-امروزه در مجموعه سازی سیاست........... به سیاست ................ تغییریافته است
1)نگهداری، دسترسی 2)دسترسی،نگهداری 
3)خرید،اهداء 4)امانت بین کتابخانه ای، نگهداری 
5-آلودگی اطلاعات و یا اضافه بار اطلاعاتی به چه معناست؟ 
1)بیشتر اطلاعات در اینترنت بی ارزش هستند
2)کلیۀ اطلاعات اینترنتی با ارزش اند 
3) درکنار اطلاعات با ارزش بسیاری از اطلاعات که ارزش محتوایی زیادی ندارد منتشر می شود
4)باعث ایجاد آلودگی صوتی می شود 
پاسخنامه فصل اول 
1-گزینه ی«1» 
2-گزینه ی«4» 
3-گزینه ی«2» 
4-گزینه ی«1» 
5-گزینه ی«3»

Pdfنوع فایل:

  سایز: 1.98Mb

 

 تعداد صفحه:106

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )

بالا