امروز: شنبه 5 اسفند 1402
کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق) این فایل درقالب پی دی اف ، آماده پرینت در 242صفحه می باشد ویژه کنکوریها به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی کتابداری
بازدید ها 2,746
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.381 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 242
26,400 تومان
آمار و روشهای کمی در کتابداری(قسمت اول)

آمار و روشهای کمی در کتابداری(قسمت اول)

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)  ویژه کنکوریها- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول : آمار توصیفی  
«کلمه statistics» که به فارسی «آن را آمار ه» کرد اند در اغلب زبان ها به دو معنی به کار می رود
الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی  یا تقریبی  درباره ی اموری از قبل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی  میـزان
محصولات کشاورزی و صنعتی و ... . 
ب) به معنی روشهایی برا ی جمع آوری ، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره ی موضوع
ا ین دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل «بیشتر به قسمت الف » که اغلب آمار توصیفی نامیده مـی شـود خـواهم پرداخت.

به طوری کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: 1-مفاهیم اولیه 2ــ مشـخص کننـده هـا ی مرکـزی 3 ــ
مشخص کننده های پراکندگی 4 ـ مشخص کننده ها ی نسبی پراکندگی می پردازیم
مفاهیم اولیه 
علم آمار: به مجموعه ای از روشها و مراحل مختلف که برای جمع آوری اطلاعات اولیه، دسته بنـدی داده هـا و تجزیـه و
تحلیل آنها و در نها یت تفسیر آنها به کار می رود علم آمار می گو یم. علم آمار به دو بخش تقسیم می شود  :
آمار توصیفی : قسمتی از روش ها ی آمار ی است که شامل جمع آوری اطلاعات، دسته بند ی آنهـا و در انتهـا نمـایش
ا ین داده ها می  باشد .
2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روش های آماری است که در آن اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی را مورد تجزیـه و تحلیل قرار می دهند و نتا یج حاصل از آن را به کل  یا قسمتی از جامعه تعمیم  می دهند
جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای ویژگی مشترك هستند و در یک زمـان مشـخص  یا موقعیت مناسب، مورد توجه قرار می گیرند را جمعیت یا جامعه آماری می گویم

جامعه آماری به دو دسته تقسیم می شود 
 1ـ جامعه متناهی: جامعه ای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده می شود.
 
2 ـ جامعه نامتناهی: جامعه ای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده می شود.

تست: اگر فراوانی نسبی طبقه ای 15/0  و فراوانی مطلق هم ین طبقه 12 باشد فراوانی تجمعی طبقه آخر کدام است؟ 
 90 (4 80 (3 70 (2 60 1 (
از آن جا که فراوانی  تجمعی طبقه آخر همان تعداد کل داده یه است پس می توان نوشت
تست:اگر فراوانی تجمعی طبقه پنجم 32 و فراوانی مطلق آن 8 باشد، فراوانی تجمعی طبقه چهارم کدام است؟ 
 40 (4 36 (3 26 (2 24 (1
 فراوانی تجمعی طبقه چهارم + فراوانی مطلق طبقه پنجم = فراوانی تجمعی طبقه پنجم 
 
تست: در جدول ز یر کران بالا ی طبقه سوم و فراوانی نسبی ا ین طبقه کدام است؟ 
7 و 50 (4   7  و 39 ( 3 2/0  و 49 (5/ 2 2/0 و 49 (1
 

Pdfنوع فایل:

  سایز: 11.3Mb

 

 تعداد صفحه:242

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )

بالا