امروز: دوشنبه 15 خرداد 1402
معمولاً روش گرد کردن خطای کمتری نسبت به روش قطع کردن دارد جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی شیمی
بازدید ها 2,785
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.415 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 236
26,400 تومان
جزوه ریاضیات کاربردی و عددی( 2 )رشته مهندسی شیمی

جزوه ریاضیات کاربردی و عددی(2 ) رشته مهندسی شیمی

توضیحات محصول  :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

نمایش اعداد علمی
هر عدد غیر از صفر در مبنای 10 را می توان به صورت 10
n
́ = A a نمایش داد که 0 1 < £ a و n یک عدد صحیح می باشد.
برای مثال عدد 273،449 را می توان به صورت
2.73449´10 نمایش داد. تعداد ارقام با معنی برابر است با تعـداد ارقـام یـک 2
عدد به جز صفرهای سمت چپ.
مثال: تعداد ارقام با معنی اعداد زیر به دست آورید.
5رقم با معنا 2،7135
 6 رقم با معنا 35،4710
 3 رقم با معنا 0،00270
تقریب
با توجه به اینکه در کامپیوتر فقط می توان تعداد متناهی از ارقام اعشاری ذخیره نمود بنابراین بایـد بتـوان یـک عـدد را تـا n رقـم
اعشار تقریب زد.
روش قطع کردن
در این روش عدد را از اولین رقم ناخواسته حذف می کنیم:

نکته: معمولاً روش گرد کردن خطای کمتری نسبت به روش قطع کردن دارد

خطای مطلق حدی 

1) 5 10 n ) یک کران بالای خطای مطلق است. به طور کلی در عمل گرد کردن تا n رقم اعشار داریم

نکته : معمولاً در عمل ضرب خطای گرد کردن حاصلضرب به

e c منظور می گرددe( ) ab اضافه شود و به صور

مجموعه تست
=++ xxy را به ازای x = 2 / 346 که دارای چهار رقم با معنی صـحیح اسـت بـه دسـت مـی 2
آوریم. خطای نسبی r جواب را به دست آورید. کدام جواب زیر مناسب ترین دقت جواب را مشخص می کند؟ 
 
قابل نمایش بریده شون.در این صورت روند عدد یک خطای نسبی برابر است با..... 
 0/5(4 25/0 (3 ./0625(2 125/0 1(
 -6 با همان صورت سوال قبل کوچکترین عدد مثبت قابل نمایش برابر است با.... 
 1(4 0/5(3 25/0 (2 0625/0 1(
 -7 فرض کنید ˆx و x جواب محاسبه شده (تقریبی)از یک روش برای ax=bبه ترتیـب بـه ازای b
و bباشـند. اگـر ˆ
ˆ ی bb -
کوچک ول xx - ˆ بزرگ باشد آنگاه می توان گفت..... 
1)دستگاه بد حالت و روش ناپایدار است 
2)دستگاه بد حالت و روش پایدار است 
3)دستگاه خوش حالت و روش ناپایدار است 
4)ممکن است دستگاه بد حالت یا روش ناپایدار است 
1 - اگر a گرد شده A تا سه رقم اعشار باشد ، خطای مطلق عدد a کدام است ؟ 
 هیچکدام ( 4 0005/0 از کمتر ( 3 0005/0 از بیشتر ( 2 0005/0 (1
2 - هرگاه a و b تقریبهای A و B با خطاهای نسبی یکسـان δ(a) = δ(b) = 0/02 باشـد حـداکثر مقـدار تفریـق 
خطای نسبی (δ(a - b وقتی مقدار a دو برابر b باشد کدام است ؟ 
 06/0 (4 03/0 3( (05/0 2 03/0 (1
3- خطای مطلق دو عدد a وb بترتیب 04/0 و 05/0 از تقریبهای A و B می باشند با فرض a = 5/5 و b = 2/2 ، مقـادیر
ضرب و تقسیم خطای مطلق (,(e(ab
a
b
)e بترتیب کدام است ؟ 
 01/0 و 4 (44/0 02/0 و (33/0 3 02/0 و 2 (44/0 01/0 و 33/0 (1
4- : هرگاه a و b تقریب های دو مقدار A وB و خطای مطلق آنهـا (0/02
b
a
حـداکثر باشـند e(ab) = 0/045 e(, =
مقدار b کدام است ؟ 
 4 (7/1 (5/1 3 (4/1 2 (6/1 1

Pdfنوع فایل:

  سایز: 3.33mb

 

 تعداد صفحه:236

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا