امروز: دوشنبه 7 فروردین 1402
کتاب های خلاصه منابع رشته روانشناسی تربیتی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریها انسان هایی که ما می شناسیم و با آنها در ارتباطیم، بر اثر یادگیری به آنچه که هسـتند رسـیده انـد
دسته بندی علوم تربیتی
بازدید ها 1,360
فرمت فایل pdf
حجم فایل 10.051 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 108
26,400 تومان
کتاب یادگیری رشته روانشناسی تربیتی

کتاب یادگیری رشته روانشناسی تربیتی

   توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع  رشته روانشناسی تربیتی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریها

یادگیری:تعاریف ومفاهیم  
 
مقدمه 
انسان هایی که ما می شناسیم و با آنها در ارتباطیم، بر اثر یادگیری به آنچه که هسـتند رسـیده انـد. آنـان عـادت هـای
زندگیشان را آموخته اند، و این عادت ها و همین طور خزانه معلومات، مهارت ها و شایستگی های انسانیشان که آنـان را
افراد متمایزی می سازد، میتوانند با یادگیری تغییر یابند
بزرگسالان افرادی بسیار قابل انطباق هستند و به شایستگی عمل می کنند. اینکه چگونه توانسـته انـد از نقطـه شـروع کـودکی
فوق العاده متکی به دیگران و نسبتاً بی کفایت بوده اند تا به این نقطه پیش بروند، پرسشی حائز اهمیت و قابل تعمق اسـت. بـه
طور حتم، بخشی از پاسخ به این پرسش در ساختار وراثتی و درك فرایند تحول (رشد) در جریان نشو و نما نهفته است. بخـش
دیگر که به مجموعه شرایط متفاوت در زندگی فرد مربوط میشود، همانا یادگیری است. به طور کلی مشـخص شـده اسـت کـه
مهارت های انسانی، ارج نهادن ها و استدلال ها با گوناگونی فراوانشان، همین طـور امیـدها، آرزوهـا، نگـرش هـا و ارزش هـای
انسانی از لحاظ تحول تا حد زیادی به رویدادهایی وابسته اند که یادگیری نامیده می شود
اگر شخص بخواهد می تواند در همین نقطه به تفکر خود در مورد یادگیری پایان دهد و خود را این گونه قانع سـازد کـه
تحول انسان با تمام تجلیاتش به دو عامل رشد و یادگیری و کنش متقابل بین آنها وابسته است. شخص می تواند در مورد
کودك بگوید «او خواهد آموخت» درست همان گونه که می گوید «او بزرگ خواهد شد و این چیزها را پشت سر خواهـد
گذاشت» و انکار چنین بیاناتی بس دشوار است. اما برابر ساختن یادگیری و رشد و نمو به عنوان رویـدادهای طبیعـی بـه
منزله نادیده گرفتن مهمترین تفاوت بین آن دو است. عواملی که بر رشد و نمو اثر می گذارند به مقدار زیـاد جنبـه ارثـی
دارند؛ اما، عواملی که بر یادگیری تأثیر می کنند، اساساً با رویدادهایی که در محیط زیست فرد وجـود دارنـد، معـین مـی
شوند. وقتی خمیر مایه ارثی فرد هنگام بستن نطفه تعیین شد، تغییر در رشد او به آسانی میسـر نیسـت، مگـر بـا تـدابیر
بسیار استثنایی، اما اعضای جامعه انسان که خود مسؤل مراقبـت از شـخص در حـال تحـول اسـت، بـر رویـدادهایی کـه
یادگیری را تحت تأثیر قرار می دهند کنترل زیاد دارد. همان طور که به ما گفته اند «تجربه بزرگترین معلم اسـت». ایـن
بدان معنی است که رویدادهایی را که فرد در حال تحول، تجربه می کنـد - چـه در منـزل، چـه در محـیط جغرافیـایی و
مدرسه، یا در محیط های اجتماعی گوناگون دیگر - یادگیری او را مشخص می سازند، و بنابراین تا حد زیادی نشـان مـی 
دهند که او چگونه فردی خواهد شد
این وابستگی شدید یادگیری به شرایط محیطی، مسؤلیت عظیمی را برای تمـام افـراد جوامـع بشـری بـه بـار مـی آورد
موقعیت هایی که کودکان در حال تحول در آنها قرار میگیرند، چه این موقعیت ها عمدی باشند یا غیر عمـدی، حـداکثر
تأثیر را روی آنان خواهند گذاشت. در واقع، در حال حاضر درك بسیار روشنی از این که حدود این تـأثیر چـه مـی توانـد
باشد، وجود دارد. آیا موقعیت هایی که امروزه فرد در حال تحول به طور مرسوم در آنها قرار می گیرد آن چنـان هسـتند
که مشوق پرورش متفکران متعهد، هنرمندان و یا دانشمندان بزرگ باشند؟ یا این موقعیت ها چنـان هسـتند کـه چنـین
تحولی را سرکوب می کنند و بهره گیری کامل از تفکر و تعقل انسان را مانع می شوند؟  

PDF:نوع فایل

  سایز:9.81 mb

 

 تعداد صفحه:108

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا