امروز: سه شنبه 18 مرداد 1401
در پاسخ گویی به سوالات کنکور علاوه بر بار علمی نیاز به یک مهارت خاص در تست زنی نیز می باشد در فروشگاه فایل پدیده سعی شده برای مطالب کتابهای خلاصه منابع تمام رشته ها این موضوع اجراگرد د پس مطالب این کتابها طوری برنامه ریزی و تالیف شده که دانشجو هم مطالب کتاب را خوب یاد می گیرد وهم در تست زنی مهارت کافی پیدا می کند
دسته بندی علوم تربیتی
بازدید ها 1,271
فرمت فایل pdf
حجم فایل 11.545 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 134
26,400 تومان
کتاب روانشناسی تربیتی

کتاب روانشناسی تربیتی

   توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع  رشته روانشناسی تربیتی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریها

فصل اول : تعریف روانشناسی پرورشی  
روانشناسی پرورشی چنانچه از نام آن پیداست برخاسته از دو نظـام مسـتقل یعنـی روانشناسـی و پـرورش ( آمـوزش و پرورش ) است

روانشناسی پرورشی شاخه یا از علم روان شناسی است که در خدمت پرورش کاران قرار دارد . روان شناسی خود یکی از شاخه یها علوم تجربی و علوم تجربی نیز یکی از دانشها یا معرفتها ی بشری است . ویژگی مهم علوم تجربی این اسـت


 که یافته های آن از راه مشاهده تجربی به دست یم دیآ . در علوم تجربی مشاهده به دو شـکل عمـده مشـاهده طبیعـی و
مشاهده کنترل شده صورت یم یگ رد . منظور از مشاهده طبیعی دقت کـردن در امـور هسـتی بـدون دخـل و تصـرف در
آنهاست . مشاهده کنترل شده به آن نوع مشاهده گفته یم شود که دانشـمند ابتـدا در موقعیتهـا ی مـورد نظـر خـود
تغییراتی ایجاد نما یدو آن گاه به مشاهده نتایج حاصل می پردازد
روان شناسی علم مطالعه رفتار و فرآیندهای شناختی و ذهنی زیربنای رفتار است
تعریف پرورش 
پرورش عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمی و شناختی ، روانـی ، اجتمـاعی یـا بـه طور کلی رشد شخصیت پرورش یابندگان در جهـت هنجارهـای مـورد پـذیرش جامعـه و نیـز کمـک بـه شـکوفا کـردن استعدادهای آنها است  
پرورش و کارآموزی 
هدف کار آموزی، بر خلاف پرورش ، شکوفا ساختن استعدادهای همه جانبه افراد یا رشد شخصـیت آنـان نیسـت . بلکـه
منظور آن دادن فنون و مهارت یها مورد نیاز به کارآموزان برای انجام شغل یا حرفهیا معین است بنابراین کار آموزش را
باید بخش کوچکی از پرورش دانست که هدف آن تربیت افراد پذیرفتن مشاغل و تخصص یها گوناگون است
تفاوت یها بین نهادهای پرورش و دوره های کارآموزی 
 1 – پرورش فرآیندی است گسترده و دراز مدت با هدف یها کلی و جامع ، در حالی که کارآموزی فعالیتی است محـدود
و مشخص با هدف یها دقیق که معمولاً در مدت زمانی نسبتاً کوتاه انجام یم ردیگ
 2 – پرورش غالباً وظیفه نهادهای رسمی و دولتی است در حالی که دوره یها کـارآموزی را بیشـتر مؤسسـات صـنعتی و
خدماتی خصوصی و گاه دولتی برای تأمین نیروی انسانی متخصص خود تأسیس و اداره یم کند .
 3 – دوره یها پرورشی عموماً بسیار کلی و جامع و مستمر هستند ، اما هدف یها کارآموزی معمولاً محـدود ، مشـخص و مقطعی هستند
 4 – در نظام یها پرورشی ، پرورش یابندگان آزادند تا با بهره گیری از امکانات گوناگون نهادهای پرورشی مانند معلمان ،
دروس مختلف و ... و با توجه به علائق و استعدادهای متنـوع خـود ، مسـیرهای دلخـواه را برگزیننـد . امـا در دور ه یهـا
کارآموزی ، کارآموزان موظفند به رغم علاقه ها و استعداد های مختلف خود به سوی هدف یها واحدی کـه در برنامـه آن  دوره ها در نظر گرفته شدهاند پیش بروند .

PDF:نوع فایل

  سایز:11.2 mb

 

 تعداد صفحه:134

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا