امروز: سه شنبه 8 اسفند 1402
مجموعه تست آمادگی آزمون کارشناسی ارشد دروس رشته کشاورزی گرایش باغبانی ویژه کنکور به همراه پاسخ تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 84 صفحه با قیمت مناسب تهیه شده است
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 1,668
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.48 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 84
25,200 تومان
جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی   

مجموعه تست سال های اخیر 
1. We have ………… All the latest safety features into the design so there is no need 
to worry, about the project on that count.
1) derived 2) consisted 3) comprised 4) incorporated
2. She’s working for an overseas …………of the company and earning a huge salary 
for an employee of her experience.
1) authority 2) accessory 3) subsidiary 4) supplementary
3. Many experts …………Rewarding your child for good behavior but few would 
suggest punishment for bad behavior.
1) amend 2) acquire 3) attribute 4) advocate
4. Malnutrition in the region is quite ………… , affecting up to 78% of children 
under five.
1) conflicting 2) widespread 3) attribute 4) advocate
میوه کاری 
31
ـ تغییر رنگ میوه خرما در کدام مرحله اتفاق میافتد؟ 
1)
تمار 2) خلال 3) رطب 4) کیمری 
32
ـ درخت انار به سرمای بیش از حد زمستان و سرمای دیررس بهاره چه عکسالعملی نشان میدهد؟ 
1)
حساس است
2)
حساس نیست و درجه حرارتهای زیر صفر را تحمل میکند
3)
حساسیت آن بستگی به رقم دارد و اصولاً حساس نیست
4)
حساسیت آن به شرایط تغذیهای و آبیاری بستگی دارد
33
ـدانه گرده لازم برای گردهافشانی انجیرهای خوراکی از کدام محصول انجیر کاپریفیگ تأمین میشود؟ 
 Sanpedro (4 Profichi (3 Mamme (2 Mammoni (1
34
ـدر کدام درخت میوه هم گلهای هرمافرودیت(دوجنسی) و هم گلهای یکجنسی(گلهـای نـر) دیـده
میشود؟ 
1)
پرتقال و النسیا 2) زردآلو 3) زیتون 4) گلابی 
خاك شناسی و گیاه شناسی 
61
ـ یکی از عوامل مؤثر در میزان رطوبت قابل استفاده خاك است
1)
رنگ خاك pH (2 خاك 3) عمق خاك 4) درصد آهک 
62
ـ کدام یک از موارد زیر تحت تأثیر عملیات شخم تغییر نمینماید؟ 
1)
ساختمان خاك 2) بافت خاك 
3)
میزان تخلخل 4) وزن مخصوص ظاهری خاك 
63
ـ کدام یک از مشکلات زیر مربوط به خاكها شنی است؟ 
1)
زهکشی ضعیف 2) مواد آلی کم 3) تهویه ضعیف 4) فرسایشپذیری 
64
ـ درصد معدنی شدن ماده آلی خاك در کدام یک از نسبتهای C/N بیشتر است؟ 
 400 (4 80 (3 50 (2 10 (1
65
ـ چنانچه جرم مخصوص ظاهری خاك 1/2 gem -3 باشد درصد ذرات جامد خاك تقریباً چقدر است؟ 
 65 (4 55 (3 45 (2 35 (1
ازدیاد نباتات 
90
ـ کدام یک از محیط کشتهای زیر قبل از استفاده نیاز است استریل گردد؟ 
1)
پامیس 2) پرلیت 3) راك وول 4) ورمی کولیت 
2
به گل 91ـ در چه زمانی بیشترین نیاز به افزودن CO
خانه است؟ 
1)
تابستانـ ظهر 2) تابستانـ صبح 3) زمستانـ صبح 4) زمستانـظهر 
92
ـ استفاده از کدام تکنیک میتواند گیاه را از حالت بلوغ به فاز نونهالی برگرداند؟ 
1)
تیمار با اکسین در قسمتهای پایینی گیاه 
2)
سرزنی مکرر بخشهای بالغ گیاه 
3)
پیوند مکرر بخش بالغ روی پایههای پاکوتاه 
4)
پیوند مکرر روی پایههای بذری نونهال 
93
ـ خواب ناشی از عامل فیزیولوژیکی درون بذر چه نام دارد؟ 
 Endodormancy (2 Ecodormancy (1
 Quiscence (4 Paradormancy (3
 
فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت 
120
ـ علایم کمبود نیتروژن با علایم کمبود یک از این عناصر معدنی شباهت دارد؟ 
1)
آهن 2) مولیبدن 3) منیزیم 4) منگنز 
121
ـ کدام یک از این موارد صحیح است؟ 
1)
پدیده تعرق در کلیه گیاهان قابل رویت است
2)
پدیده تعرق ازطریق روزنههای هوایی صورت میگیرد
3)
عامل تعرق فشاری است که در ریشه ایجاد میشود
4)
عامل تعرق از پتانسیل اسمزی در سلولهای هیداتود است
122
ـ فرمول شیمیایی کلروفیل a کدام است؟ 
 C55H70O6 4 N Mg (2 C55H72O5 4 N Mg (1
 C20H29OH (4 C H40 56 (3
123
ـ اگر انتالپی (Enthalpy) با H نمایش داده شود، در یک واکنش DH .......... نمایشگر تولید حرارت بوده
و در نتیجه واکنش .......... است
1)
منفی، اگزوترمیک 2) مثبت، آندروترمیک 
3)
منفی، آندوترمیک 4) مثبت، اگزوترمیک 
پاسخنامه 
1
ـ گزینه 4) کلمه incorporated به معنی به هم پیوستن درست است
2
ـ گزینه Subsidiary (3 به معنی شعبه یا زیرمجموعهای از یک شرکت درست است
3
ـ گزینه amend (4 به معنی اصلاح کردن و تحریم کردن، acquire به معنی بـه دسـت آوردن و attribute بـه معنـی
نسبت داد ن است و گزینه advocate 4 به معنی طرفداری کردن 
4
ـ گزینه Conflicting (2 به معنی ناسازگار widespread به معنی شایع attribute به معنی نسبت دادن و و advocate
به معنی طرفداری کردن است
5
ـ گزینه intensity (1 به معنی شدت 
6
ـ گزینه 1) به معنی فطری درست است

Pdfنوع فایل:

  سایز:1.44mb

 

 تعداد صفحه:84

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا